simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܟܪܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ ܒܬܪ ܠܒܝܬܗ : ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ ܘܙܥܝܦ . ܘܥܠ ܠܫܡܪܝܢ .   ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܝܘܡܐ : ܘܐܬܐ ܐܠܝܫܥ : ܘܥܒܪ ܠܫܝܠܘ . ܘܬܡܢ ܐܝܬ ܗܘܬ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܚܘܒܬܟܝ . ܘܐܢܬܝ ܘܒܢܝܟܝ̈ ܚܝܝ ܡܢ ܡܕܡ ܕܝܬܪ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܒܫܢܬ ܫܬ ܠܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܝ ܗܝ ܫܢܬ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܫܡܪܝܢ : ܘܫܪܐ ܥܠܝܗ̇ . ܘܟܒܫܗ̇ ܡܢ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ : ܘܐܚܛܝ ܐܢܘܢ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ . ܘܗܠܟܘ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܥܠܝܗܘܢ ܠܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ . ܘܐܛܥܝ ܝܘܪܒܥܡ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܐܠܗܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ . ܘܠܐ ܢܛܪ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ . ܘܦܩܕܗ ܥܠ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܕܠܐ ܢܐܙܠ
P:Kings [AB] ܥܣܬܪܘܬ ܐܠܗܬܐ ܕܨܝܕܢܝܐ̈ : ܘܒܬܪ ܟܡܘܫ ܕܚܠܬܐ ܒܬܪ ܫܠܡ ܥܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܐܝܟ ܠܒܐ ܕܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ . ܘܐܙܠ ܫܠܝܡܘܢ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܥܠܬܐ ܠܟܡܘܫ ܒܬܪ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܫܡܠܝ