simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܩܒܪܘܗܝ : ܐܡܪ ܠܒܢܘܗܝ̈ : ܡܐ ܕܡܝܬܬ : ܩܘܒܪܘܢܝ ܒܩܒܪܐ : ܒܬܪ ܒܩܒܪܐ : ܘܐܪܩܕ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܡܪ : ܘܝ ܐܚܝ : ܘܝ ܐܚܝ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܝܒܫܘ ܢܚܠܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܚܬ ܡܛܪܐ ܒܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܒܨܦܪܐ : ܘܠܚܡܐ ܘܒܣܪܐ ܒܪܡܫܐ : ܘܡܢ ܢܚܠܐ ܫܬܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܬܟܪܗ ܒܪܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܡܪܬ ܒܝܬܐ . ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܚܣܪܬ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܒܐܝܕܐ ܕܐܠܝܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܐܚܒ : ܡܪܕ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܢܦܩ ܒܬܪ ܫܡܝܢܐ̈ ܕܥܢܐ̈ : ܘܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܕܟܪܐ̈ ܕܥܡܪܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܗܝܕܝܢ : ܟܢܫ ܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ : ܘܣܠܩ ܒܬܪ ܠܐ ܐܘܣܦܘ ܓܝܣܐ̈ ܕܐܕܘܡ ܠܡܐܬܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܗܦܟܬ ܘܐܬܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܐܙܠܬ ܒܬܪ ܒܝܬܗ̇ . ܘܥܡܪܬ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܝܘܡܐ ܢܣܒ ܚܙܐܝܠ ܚܡܝܠܬܐ ܘܨܒܥܗ̇ ܒܡܝܐ̈ : ܘܦܪܣ ܥܠ ܒܬܪ ܐܡܪ ܠܟ ܐܠܝܫܥ : ܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ : ܐܡܪ ܠܝ ܕܡܚܐ ܬܐܚܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ : ܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ ܠܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܗܦܟ ܒܬܪ ܬܥܘܠ ܫܠܕܟ ܠܩܒܪܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ : ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܒܬܪ ܥܡ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܥܡ ܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ . ܘܡܥܕܪܝܢ
P:Kings [AB] ܥܡܪܝ . ܘܥܫܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܥܡܪܝ ܡܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܬܒܢܝ . ܘܡܝܬ ܒܬܪ . ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ ܠܡܡܠܟܘܬܗ : ܘܦܠܓܗ
P:Kings [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܗܘܘ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܥܡ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܥܡ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܛܒ : ܘܠܗ ܝܠܕܬ
P:Kings [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܒܗ ܫܠܡ ܥܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܐܝܟ ܠܒܐ ܒܬܪ . ܘܗܘܐ ܠܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܢܫܘܗܝ̈ ܐܤܛܝ ܠܒܗ
P:Kings [AB] ܐܠܗܝܗܝܢ̈ . ܒܗܝܢ ܐܬܕܒܩ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܚܕ ܘܪܚܡ . ܘܗܘܝ̈ ܠܗ ܒܬܪ ܒܗܘܢ : ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܒܟܘܢ : ܕܠܡܐ ܢܣܛܝܢ̈ ܠܒܟܘܢ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ : ܘܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܘܣܗܕܘܬܗ̈ ܘܩܝܡܘܗܝ̈ : ܒܟܠܗ ܒܬܪ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܡܘܕܐ : ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܡܗܠܟܘ
P:Kings [AB] ܡܫܪܝܬܐ ܕܐܕܘܡ : ܘܐܡܪ ܙܠܘ ܚܙܘ‍ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗܘܢ ܥܕܡܐ ܒܬܪ . ܘܪܟܒܘ ܬܪܝܢ ܙܘܓܝܢ̈ ܕܪܟܒܐ̈ ܕܪܟܫܐ̈ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܫܟܒ ܡܠܟܐ ܥܡ ܐܒܗܘܗܝ̈ . ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܠܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܒܬܪ ܐܡܘܨܝܐ ܐܒܘܗܝ . ܘܗܘ ܒܢܐ ܠܐܝܠܬ : ܘܐܘܬܒܗ̇ ܠܝܗܘܕܐ : ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ . ܘܐܛܥܝ ܒܬܪ ܕܫܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܦܪܩܘ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܐܚܒ . ܘܢܦܠ ܐܚܙܝܐ ܡܢ ܟܣܘܤܛܪܘܢ ܕܥܠܝܬܗ ܕܒܫܡܪܝܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕ ܐܒܘܗܝ .   ܣܦܪ ܡܠܟܐ̈ : ܒ ܘܡܪܕ ܡܘܐܒ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܬܪܝܢ ܒܬܝܢ̈ : ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܬܪ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܬܝ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ . ܘܗܘܐ ܡܢ