simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܘܩܡ ܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܝܐ : ܘܫܡܫܗ
P:Kings [AB] . ܐܠܐ ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܥܡܡܐ̈ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ
P:Kings [AB] ܗܐ ܡܒܥܪ ܐܢܐ ܒܬܪ ܒܥܫܐ ܘܒܬܪ ܒܝܬܗ
P:Kings [AB] ܘܪܗܛ ܓܚܙܝ ܒܬܪ ܢܥܡܢ . ܘܚܙܐ
P:Kings [AB] ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܡܠܟܐ . ܘܐܕܪܟܘܗܝ
P:Kings [AB] ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ
P:Kings [AB] . ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ :
P:Kings [AB] ܕܝܘܐܒ ܨܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܕܘܢܝܐ . ܘܒܬܪ
P:Kings [AB] : ܠܐ ܗܘܘ ܒܬܪ ܐܕܘܢܝܐ .
P:Kings [AB] ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܒܥܪ ܒܬܪ ܒܝܬ ܝܘܪܒܥܡ :
P:Kings [AB] . ܘܐܙܠ ܒܬܪ ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ :
P:Kings [AB] ܕܬܘܪܐ̈ : ܘܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܝܐ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] ܛܒ : ܘܐܙܠ ܒܬܪ ܦܬܟܪܐ̈ : ܐܝܟ
P:Kings [AB] ܒܗܘܢ . ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܕܡ :
P:Kings [AB] ܕܡܪܝܐ : ܘܐܙܠܬܘܢ ܒܬܪ ܒܥܠܐ .
P:Kings [AB] ܘܐܢܬ : ܘܕܒܪܝܢ ܒܬܪ ܐܚܒ ܐܒܘܗܝ :
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ : ܘܗܠܟ ܒܬܪ ܚܛܗܘܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ
P:Kings [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ :
P:Kings [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ
P:Kings [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ :