simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܐ ܃ ܐܟܙܢܐ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܢ ܂ ܕܐܬܚܙܝ ܡܪܢ ܝX ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܢܝܫܗ ܪܕܐ ܘܕܒܡܕܡ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܂ ܐܠܐ ܠܡ ܒܟܠܡܕܡ ܒܬܪ ܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ ܂ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܡܚ̇ܬܡ ܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ ܕܒܟܠ ܡܕܡ
MiaphysiteDocs ܕܗܘ̣ܐ ܛܘܒܬܢܐ ܦܪܘܩܠܘܣ ܥܒ̣ܕܘ ܠܕܠܡܛܝܘܣ ܐܦܢ ܒܝܕ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܂ ܘܩܘܙܝܩܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܗܕܐ ܐܣܟܠܘ ܒܠܚܘܕ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܫܘܪܝܗ ܕܒܘܠܒܠܐ ܃ ܐܥܒܕܘܗܝ ܠܬܐܘܕܘܪܐ ܕܦܝܠܘܢ ܃ ܒܬܪ ܬܪܝܨܐ̈ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܡܕܡܟܗ ܕܗ̇ܘ ܐܠܗܢ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܟܕ ܛܠܘܡܝܐ ܛܠܡܝ ܂ ܥܠ ܛܘܪܐ̈ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܥܗ̇ܢ ܠܒܝܫܘܬ ܝX ܙܢܘܗܝ̈ ܣܒ̣ܪ ܕܢܣ̇ܒ ܃ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܬܚܘܝܬܐ ܡ̇ܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ̤ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ̣ ܂ ܠܐܠܗܘܬܗ ܒܬܪ ܕܩܕܡ̇ܬ ܐܡ̇ܪܬ̣ ܂ ܒܝܕ ܝ ܂ ܟܘܢܝܗ̇̈ ܕܡܠܬܐ ܫܘܕܥ ܂ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܢܣܝܢܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܕܬܘܒ ܢܘܓܪ ܥܡ ܚܡܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܗ̇ܝ ܕ·ܥܩܘܒ ܣܒ̇ܠ ܗܘ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܢܟܠܐ̈ ܕܥܠ ܐܢܫܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܣܥܝܐ ܒܬܪ ܃ ܕܗ ܡܢܘܬ ܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܃ ܘܕܘܒ̇ܚܗ ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܃ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܬܘܕܝܬܐ ܂ X ܝ ܕܬܪܥܣܪ̈ ܩܦܠܐܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܒܐ ܒܬܪ ܕܣܪܝܘܬ ܪܝܚܐ ܡܢܝܢܝܬܐ ܝ ܫܒܚܢܢ ܕܝܢ ܠܩܕܫܘܬܟ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܥܩܒܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܬܬܚܬܐ ܐܓܘܢܘܗܝ̈ ܃ ܝ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܡܢ ܫܘܪܝ ܒܬܪ ܐܬܟܬܫ ܚܠܦ ܫܦܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܕܠܐ ܒܨܝܪܘܬܐ ܡܕܡ ܬܪܕܐ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܠܐ ܡܫܬܐܠ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܠܡ ܕܐ̇ܚܪܡ ܠܗܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܫܠܡܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܒܣܝܬ ܥܠ ܒܘܚܢܐ ܒܬܪ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܒܟܠܕܘܟ ܂ ܕܡܢ ܒܬܪܗܝܢ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܬܠܠ ܂ ܐܬܚܙ ܬ ܕܝܢ ܠܣܘܢܗܘܕܘܣ ܕܟܐܢܐ ܝܝ ܗܕܐ ܟܕ ܡܬܚܫܒܐ ܒܬܪ ܡܟܝܠ ܥܒ̇ܕ ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܠܐ ܒܡܕ ܢܬܐ ܘܠܐ ܒܩܪܝܬܐ ܘܬܘܒ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܗ̇ܘ ܕܕܘܟܪܢܗ ܠܚܣܝܘܬܐ ܃ ܪܒܐ ܕܝܠܢ ܘܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܃ ܐܚܝܕ ܢܢ ܠܚܣܝܘܬܟܘܢ ܂ ܘܒܗܕܐ ܡܢܬܐ ܪܕܝܢ ܚܢܢ ܂
MiaphysiteDocs ܟܘܠܗ̇ ܗܕܐ ܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܐܢ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܡܕܡ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܟܠ ܒܬܪ ܂ ܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܕܦܪܨܘܦܗ̈ ܕܗܝܒܐ ܒܡܢܐ ܣܢܝܩܐ ܗܘܬ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܩܝܡܬܗ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܒܟܠܡܕܡ ܡܟܝܠ ܠܐ ܒܬܪ ܝ ܒܗܓܓܘܬܐ ܢܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܫܪ ܪܐ ܘܕܠܐ ܦܢܛܣܝܐ ܢܬܚܘܐ ܂ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܫܬܪ ܢܝܬܐ ܃ ܟܕ ܚܕܝܘܬܐ ܝܝ ܒܬܪ ܒܕܝܠܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܩ̇ܘܐ ܘܡܬܝܕܥ ܃ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܗܠܝܢ ܝX ܘܐܡ̇ܪܝܢ̇ ܂ ܥܠ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܢ ܫܘܪܐ ܡܫܬܒܐ ܘܡܬܦܠܛ ܗܘܐ ܂ ܘܥܪܘܩܐ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܣܠܩܬܘܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ̣ ܂ ܟܕ ܘܒܐܓܪܬܐ ܒܬܪ ܥܡܗ ܡܗܝܡܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܕܡ ܝܬܝܪܐ ܠܐ ܐܗ̇ܢܝܬ ܂ X ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ̈ ܗܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܦ ܚܣܝܐ ܒܬܪ ܡܢܐ ܐܬ̣ܘ ܠܘܬܝ ܚܣܝܐ̈ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܝܘܚܢܢ ܘܓܐܘܪܓܝ ܘܡܢ