simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܙܗܝܪܘܬܐ ܘܢܛܝܪܘܬܐ ܢܗܡܘܣ ܟܕ ܒܐܓܘܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܡܪܚ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܠܐ ܡܬܕܡܪܝܢܢ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܘܠܐ ܒܕܘܟ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܫܡܥܢܢ ܂ ܟܕ ܒܬܪ ܘܬܠܝܬ ܂ ܐ ܂ ܐܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ · ܝܝ ܩܕܡܝܐ ܘܐܢܐ ܗܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܗܘ̣ܘ ܩܪ ܒܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܝ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܟܝܠܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܃ ܐܬܬܥܝܪܬ ܗܘܬ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܐܦ ܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗܢܐ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܡܕܡܟܗ ܕܗ̇ܘ ܐܠܗܢ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܟܕ ܛܠܘܡܝܐ ܛܠܡܝ ܂ ܥܠ ܛܘܪܐ̈ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܥܗ̇ܢ ܠܒܝܫܘܬ ܝX ܙܢܘܗܝ̈ ܣܒ̣ܪ ܕܢܣ̇ܒ ܃ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܥܘܢܕܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܕܘܟܪܢܐ ܕܚܣܝܘܬܐ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܘܒܪ ܚܘܫܒܐ ܗܘ̇ܝܬ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܡܨܠܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܐ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܬܘܕܝܬܐ ܂ X ܝ ܕܬܪܥܣܪ̈ ܩܦܠܐܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܒܐ ܒܬܪ ܕܣܪܝܘܬ ܪܝܚܐ ܡܢܝܢܝܬܐ ܝ ܫܒܚܢܢ ܕܝܢ ܠܩܕܫܘܬܟ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܝܬܝܪ ܕܗܘ̣ܐ ܗܘܐ ܐܚܪܢܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܒܬܪ ܕܢܫܬܟܚ ܥܒ̣ܪ ܢܡܘܣܐ ܥܦܝܦܐ ܂ ܝܝ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܡܝܬ ܂ ܕܠܝܠܐ ܗ̣ܝ ܠܡܕܥ ܠܗ̇ܘ ܕܨܒ̇ܐ ܒܬܪ ܠܗ̇ܘ ܝܝ ܂ ܐܬܪܐ ܃ ܒܟܘܪܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܐ ܃ ܕܡܢܗ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܘܡܥܕܪܢܐ̈ ܕܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܩ̇ܢܝܬ ܒܬܪ ܢܬܛܥܐ ܒܝ ܡܢܟܘܢ ܡܢ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܂ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܗ·ܪܐ̈
MiaphysiteDocs ܗܠܝܢ ܕܡܢܢ ܐܬܓܙܪ ܃ ܐܘ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܐܘ ܕܠܐ ܟܬ ܒܬܐ ܝܕܝܥܝܢ ܒܬܪ ܕܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܨܒ̇ܝܢ ܕܢܪܕܘܢ
MiaphysiteDocs ܕܫܡܠܝ ܙܒܢܐ ܂ X X ܡܫܠܡܢܐ ܕܒܛܢܘܬܐ ܢܬܬܘܕܐ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܂ ܝܝ ܘܗܘܝܘ ܕܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܠܕ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܣܠܩܬܘܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ̣ ܂ ܟܕ ܘܒܐܓܪܬܐ ܒܬܪ ܥܡܗ ܡܗܝܡܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܕܡ ܝܬܝܪܐ ܠܐ ܐܗ̇ܢܝܬ ܂ X ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܗܠܝܢ ܗ̣ܘ ܕܐܡܝܪ ܣ̇ܓܝ ܩܘܠܣܐ̈ ܦܛܪܝܩܝܘܣ ܚܐܪܬ ܃ ܩܪܐ ܒܬܪ ܡܢܗ ܐܬܟܪܙ ܃ ܒܟܠܗ ܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܟܠܢ ܐܪܡܝܢܢ ܐܝܕܐ ܂ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܢܦܩܗ̇ ܠܠܐ ܘ̇ܠܝܬܐ ܐܪܝܢܝܬܐ ܂ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܛܘܒܬܢܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܐܒܘܢ ܕܡܬܪܥܐ ܃ ܟܕ ܣܐܡ ܠܗ̇ ܠܬܘܕܝܬܗ ܕܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܬܚܘܝܬܐ ܡ̇ܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ̤ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ̣ ܂ ܠܐܠܗܘܬܗ ܒܬܪ ܕܩܕܡ̇ܬ ܐܡ̇ܪܬ̣ ܂ ܒܝܕ ܝ ܂ ܟܘܢܝܗ̇̈ ܕܡܠܬܐ ܫܘܕܥ ܂ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܢܟܠܐ̈ ܕܥܠ ܐܢܫܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܣܥܝܐ ܒܬܪ ܃ ܕܗ ܡܢܘܬ ܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܃ ܘܕܘܒ̇ܚܗ ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܃ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܣܥܝܐ ܘܚܛܘܦܝܐ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܥܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܣ̈ ܠܐ ܒܬܪ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܢܟܠܐ̈ ܕܥܠ ܐܢܫܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܚܠ̣ܛ ܗ̣ܘ ܠܢܦܫܗ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܝܘܣ ܃ ܘܬܘܒ ܥܒ̣ܕ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܥܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܣ̈ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ̈ ܃ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܫܠܡܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܒܣܝܬ ܥܠ ܒܘܚܢܐ ܒܬܪ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܒܟܠܕܘܟ ܂ ܕܡܢ ܒܬܪܗܝܢ ܘܡܢ