simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܠܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܒܫܘܠܡܗ̇ ܐܣ̣ܪܚܬ ܂ ܘܐܦ ܠܗ̇ ܟܕ ܒܬܪ ܚܠܫܐ ܬܦܗܐ ܃ ܐܢ ܬܓܕܫ ܠܗ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢ̣ܦܗܐ ܂ ܠܡܚܣܢ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܛܒܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܥܡܗܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ̣ ܂ ܡܒܝܐܢܐ ܒܬܪ ܕܫܡܥܐ ܃ ܣܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܕܣܦܩܘܬ ܕܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܩܝܡܬܐ ܂ ܠܕܒܢܘܪܐ ܕܛܢܢܗ ܐܠܗܝܐ ܐܣܝ̣ܦ ܒܟܠܙܒܢ ܠܟܠ ܒܬܪ ܕܪܘܚ ܂ ܠܕܛܥܝܢ ܒܦܓܪܐ ܝ ܡ̇ܝܘܬܐ ܛܘܦܣܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܫܠܡܐ ܝ ܢܪܗܛ ܂ ܘܒܬܪ ܒܢܝܢܐ ܚܕ ܕܚܕ ܂ ܘܢܣܦܩܢ̈ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܂ ܠܫܠܡܐ ܗܘ̣ ܩ̣ܪܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܐܚ̇ܐ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܝX ܂ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܠܦܪܨܘܦܐ ܒ ܕܩܢܘܡܐ ܐܢ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܃ ܒܕ ܡܬܛ̇ܦܝܣܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܟܠ ܨܒܘ ܠܡܐܬܐ
IšoAdiab:Epist ܢܣܝܢܐ ܕܒܝܫܬܐ ܃ ܠܡܥܪܩ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܒܝܫܬ ܐ ܂ ܦܫܝ̣ܩ ܒܬܪ ܃ ܦܠܘܚܘ 0ܝ ܦܘܠܚܢܐ ܕܚܝܝܟܘܢ̈ ܂ ܦܫܝܩ ܗܘ ܓܝܪ ܟܐܡܬ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܐܘܝܘܬܐ ܕܪܘܚ ܂ ܘܚܙܩܐ ܕܫܠܡܐ ܂ ܘܒܬܪ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܒܬܪ ܒܝܢܬܟܘܢ ܂ ܒܟܐܬܗ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܒܟܐܬܗ ܕܐܠܗܢ ܂ ܘܗܪܛܘ
IšoAdiab:Epist ܥܘܢܕܢܗ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢܬܘܢ ܗܫܐ ܐܗܡܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܃ ܕܒܠܥܕܝ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗܘܝܬܘܢ · X · X ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܒܪܢܫܐ ܝ ܂ ܝ X ܕܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ ܫܕܪܬܘܢ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܪܫܐ ܪܡܐ ܒܬܪ ܡܕܒܪܐ ܠܚܘܝܚܘܬܟܘܢ ܒܛܝܠܘܬ ܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܂ ܩܒ̇ܠܬ ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܂ ܗܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܩܪܝܢܗ̇ ܒܬܪ ܒܗܘܦܟܐ̈ ܗܟܝܠ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܡܐ ܗܘ̇ܝܬ ܃ ܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܕܠܟܠ ܬܣܝ̣ܦ ܐܦ ܗ̣ܘ ܬܣܝܦ 1ܘܢ̣ܫܠܐ ܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܕܘܘܢܗ ܂ ܒܬܪ ܂ ܕܬܓܡܪ ܫܪܟܢܐ ܕܣܘܓܐܗ ܒܚܒ̇ܠܐ ܕܥܝܕܗ ܃ ܘܟܒܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܇ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܠܡܬܠ ܠܢ ܩܪܢܐ ܘܪܒܝܬܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܝ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܟܬܒ̣ܬ ܠܝ ܂ ܘܐ ܢ ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܠܢ ܠܡܣܬܢܩܘ ܥܠܝܗܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܕܗܘ̇ ܐܦܩ ܠܓܠܝܐ ܪܘ ܕܬܪܥܝܬܗ ܇ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܒܕܝܐ ܘܒܟܠ ܒܬܪ ܗܘܘ ܥܠ ܕܐܣܗܕܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܩܢܘܬ ܂ X ܝܝ ܂ ܕܓܒܪܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܡܘܬܐ ܕܗܘ̇ ܘܡܦܩܬܐ ܕܗܢܐ ܃ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܘܫ̇ܘܐ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܕܐܢܢܩܐ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܕܝܢ ܠܡܘܬܐ ܕܒܝܕ ܣܝܦܐ ܃ ܐܠܐ
IšoAdiab:Epist ܨܠܘܬܗ ܆ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܐܝܟ ܕܒܩܠܝܠ ܪܫ̇ܡܬ ܂ ܘܗܐ ܗܫܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܒܓܥܬܐ ܢܝܠܬܢܝܬܐ ܘܐܡܝܢ ܕܟܠܢ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܨܒܝܢܝ ܐ ܟ ܚܟܝܡܐ̈ ·ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܘܬܒܛܠܘܢ ܒܦܘܩܕܢܟܘܢ ܒܬܪ ܡܟܝܠ ܐܝܬܝ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܥܠ ܘ̇ܠܝܬܐ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܥܢܘܢ
IšoAdiab:Epist ·Xܝܝ ܂ ܝ ܦܛܪܪܟܝܣ ܂ ܘܠܐܝܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܬܓܒܘܢ ܒܥܓܠ ܓܒܘ ܂ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܗܝ̣ ܝ ܠܡܥܒܕ ܃ ܐܘ ܠܡܣܝܒܪܘ̣ ܢܣܝܘܢܐ ܂ ܐܘ ܠܡܪܗܛ
IšoAdiab:Epist ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܠܕܘܟܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܝ ܦܢ̇ܝܬ̣ ܂ ܒܬܪ ܒܓܘ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܩܒ̇ܥܬ̣ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܐܢܐ ܟܬܒ̇ܬ ܠܟܘܢ ܆ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܫܬܩܬܘܢ ܒܬܪ ܕܣܛܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܪܓܘܐ ܡܥ̇ܕ ܠܡܥ̣ܒܕ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܗܘ̇ ܕܒܗ ܥܠ ܡܥܕܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܣܬܢܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܃ ܒܬܪ ܕܚܘܒܐ ܂ ܥܬܝܕ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܒܝܫܐ ܕܢܩܘ̣ܡ ܥܠܝܢ ܡ̣ܢ