simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܗܘ̇ ܕܒܗ ܥܠ ܡܥܕܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܣܬܢܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܃ ܒܬܪ ܕܚܘܒܐ ܂ ܥܬܝܕ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܒܝܫܐ ܕܢܩܘ̣ܡ ܥܠܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܡܣܩܬܐ ܕܫܘܚܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܝ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܆ ܘܫ̇ܠܡ ܒܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܩܬܘܠܝܩܘܣ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܣܓܝ ܆ ܩܒ̇ܠܬ ܥܢܝܢܐ ܕܚܕܐ ܡܢܗ ܂ XX ܂ ܝ ܘܕܠܐ ܪܫܝܢ ܗܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܣܓܝ ܆ ܬܪܬܝܢ ܟܬܝܒܢ̈ ܠܚܣܝܘܬ ܘܐܦ ܠܐ ܕ ܢ
IšoAdiab:Epist ܟܘܢܫܐ ܕܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܠܬܪܥܐ ܕܥܬܝܪܐ̈ ܃ ܘܢ̣ܫܐܠ ܒܚܘܨܦܐ ܒܬܪ ܢܝܫܐ ܡܥܕܪܢܐ ܘܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܝ̣ ܡܣܠܝܬܐ ܂ ܕܐܢܫ ܕܝܢ ܢ̣ܦܘܩ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܟܬܝܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܚܣܝܘܬܟ ܆ ܕܦܓܥܐ ܟܡܝܪܐ ܥ̇ܒܕܐ ܒܬܪ ܘܡܝܒܠܢܐ ܃ ܠܡܦܢܘ ܠܚܣܝܘܬܟ ܡܕܡ ܕܚ̇ܫܚ ܕܢܬܦܢܐ ܃ ܢܩܦܬ
IšoAdiab:Epist ܫܘܡܠܝܐ ܝ ܕܣܒܪܟܘܢ ܃ ܘܒܬܪ ܕܩܒܠܬܘܢ ܘܐܬܬܢܝܚܬܘܢ ܒܪܘܚ ܒܬܪ ܃ ܬܫܦܪ ܗܟܠ ܠܚܘܒܟܘܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܂ ܕܠܐ ܣ̇ܓܝ
IšoAdiab:Epist ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܃ ܣܒܪܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ ܝ 2ܣܘܘܚܝ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܬܪ ܃ ܗܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܥܬܕܬ̤ ܠܟ ܃ ܠܘ ܣ̇ܓܝ
IšoAdiab:Epist ܨܠܘܬܗ ܆ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܐܝܟ ܕܒܩܠܝܠ ܪܫ̇ܡܬ ܂ ܘܗܐ ܗܫܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܒܓܥܬܐ ܢܝܠܬܢܝܬܐ ܘܐܡܝܢ ܕܟܠܢ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܠܣܘܓܐܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܕܪܫ ܒܬܪ ܐܬܦܢܝ̣ܬ ܆ ܒܡܠܘܐܐ ܕܫܡܝ ܐܦ ܗܫܐ ܐܬܚ̣ܫܚܬ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܙܘܥܐ ܕܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܥܡܗ ܥܡ ܫܘܪܝܐ ܕܡܦܩܬܢ ܨܦܚܬ̤ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܗܘܝܢ ܂ ܟܬܒܢ ܐܘܕܥܢܟܘܢ ܒܬܘܟܠܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܃ ܘܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܂ ܩܒ̇ܠܬ ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܂ ܗܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܩܪܝܢܗ̇ ܒܬܪ ܒܗܘܦܟܐ̈ ܗܟܝܠ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܡܐ ܗܘ̇ܝܬ ܃ ܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܛܒܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܥܡܗܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ̣ ܂ ܡܒܝܐܢܐ ܒܬܪ ܕܫܡܥܐ ܃ ܣܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܕܣܦܩܘܬ ܕܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܠܐ ܣܓܝ
IšoAdiab:Epist ܗܢܐ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܥܙܝܙܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܝ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ ܃ ܒܬܪ ܡܟܣܢܐ ܕܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܐܠܝܐ ܫܪܝ
IšoAdiab:Epist ܡܘܫܐ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܡܟܣܢܐ ܕܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܂ X ܂ X ܫܡܘܐܝܠ ܫܪܝ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܐܦ ܨܝܕ ܚܢܦܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܗܝ̇ ܕܠܣܓ̇ܐܐ ܓܠܝܐ ܂ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܐ ܃ ܘܪܕܐ ܩܠܝܠ ܨܝܕ ܗܝ̇ ܕܐܒܐ ܃ ܘܐܬܝܒܠ ܬܘܒ
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܥܠ ܫܡܐ ܘܩܘܛܪܓܐ ܥܠ ܡܬܐܡܪܢܘܬܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܆ ܐܘ ܟܝܬ ܠܣܝܡܝ̈ ܒܡܕܡ X ܐܝܟ ܕܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܣܝܡ
IšoAdiab:Epist ܨܒܝܢܝ ܐ ܟ ܚܟܝܡܐ̈ ·ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܘܬܒܛܠܘܢ ܒܦܘܩܕܢܟܘܢ ܒܬܪ ܡܟܝܠ ܐܝܬܝ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܥܠ ܘ̇ܠܝܬܐ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܥܢܘܢ