simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܢܝܩܝܐ ܃ ܘܩܒܠܘ ܩܕܡܝܬ ܠܒܢܝ̈ ܬܪܥܝܬܗ ܕܐܪܝܘܣ ܘܒܬܪ ܟܢ ܒܬܪ ܘܡܛܥܝܢܘܬܗ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܛܥܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܝܩܝܐ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܕܪܫܢܘܬܟܘܢ ܫܩ̣ܠ ܂ ܟܕ ܐܝܬܝ ܠܢ ܙܒܢܐ ܠܟܠܢ ܒܬܪ ܂ ܥܕܡܐ ܠܬܟܝܠܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܂ ܘܠܡܚܣܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܐܚܝܟܘܢ̈ ܘܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܢ ܐܠܨܐ ܠܡܚ̣ܫ ܚܠܦܝܗܘܢ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐ ܬܒܗܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܒܘܚܪܢܐ ܂ ܘܦܘܩܘ
IšoAdiab:Epist ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܂ ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܝ ܘܐܘܚܕܘܗܝ ܃ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܬܪ ܐܢܫ ܕܢܫܦܪ ܠܡܪܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܢ ܗܪܛܘ ܘܪܕܘܦܘ
IšoAdiab:Epist ܂ ܝX ܂ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܠܦܪܨܘܦܐ ܒ ܕܩܢܘܡܐ ܐܢ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܃ ܒܕ ܡܬܛ̇ܦܝܣܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܟܠ ܨܒܘ ܠܡܐܬܐ
IšoAdiab:Epist ·Xܝܝ ܂ ܝ ܦܛܪܪܟܝܣ ܂ ܘܠܐܝܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܬܓܒܘܢ ܒܥܓܠ ܓܒܘ ܂ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܗܝ̣ ܝ ܠܡܥܒܕ ܃ ܐܘ ܠܡܣܝܒܪܘ̣ ܢܣܝܘܢܐ ܂ ܐܘ ܠܡܪܗܛ
IšoAdiab:Epist ܕܠܒܪܢܫܐ ܝ ܂ ܝ X ܕܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ ܫܕܪܬܘܢ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܪܫܐ ܪܡܐ ܒܬܪ ܡܕܒܪܐ ܠܚܘܝܚܘܬܟܘܢ ܒܛܝܠܘܬ ܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܦܣ̣ܩ ܣܒܪܗ ܡ̣ܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܕܐܒܪܗܡ ܓܒܝܐ ܘܡܩܠܣܐ ܘܢܨܝܚܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܬܡ̇ܢ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܩܘܪܠܘܣ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܬܪܨܢܘܬܐ ܩܒܠܘ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܒܬܪ ܘܐܢܢܩܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ Xܝ ܂ ܙ ܘܚܢܓܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܐܓܪܬܗܘܢ ܗܕܐ ܡܬܩܪܝܐ ܬܡ̇ܢ ܘܫ̇ܡܥܝܢ ܠܗ̇ ܃ ܗܘ̣ܝܬܘܢ ܒܬܪ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܐ ܟܗܢܝܬܐ ܢܡܪܚܘܢ ܠܡܣܥܪ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܃ ܠܡܬܬܟܠܘ ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܃ ܠܡܥܪܩ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܒܝܫܬ ܐ ܂ ܦܫܝ̣ܩ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܐܦ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܛ ܣܛܢܝܐ̈ ܂ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܣܛܢܝܐ̈ ܠܓܠܝܐ ܢܝܬܐ ܐܝܟ ܒܬܪ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܕܘ ܕܝܢ ܐܦ ܛܒܐ̈ ܫܪܝܘ ܠܡܦܪܚ ܂ ܘܟܕ ܩܢܛܬ ܕܕܡ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܐܢܐ ܟܬܒ̇ܬ ܠܟܘܢ ܆ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܫܬܩܬܘܢ ܒܬܪ ܕܣܛܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܪܓܘܐ ܡܥ̇ܕ ܠܡܥ̣ܒܕ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܟܠ ܬܣܝ̣ܦ ܐܦ ܗ̣ܘ ܬܣܝܦ 1ܘܢ̣ܫܠܐ ܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܕܘܘܢܗ ܂ ܒܬܪ ܂ ܕܬܓܡܪ ܫܪܟܢܐ ܕܣܘܓܐܗ ܒܚܒ̇ܠܐ ܕܥܝܕܗ ܃ ܘܟܒܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܠܬܐܛܪܘܢ ܗܘ̇ ܕܗܫܐ ܩܪܝܒ ܐܣܬܪܗܒ ܠܡܐܙܠ ܂ ܕܬܡ̇ܢ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ܢܗܘܐ ܟܪܘܙܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܢܣܝܢܐ ܕܒܝܫܬܐ ܃ ܠܡܥܪܩ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܒܝܫܬ ܐ ܂ ܦܫܝ̣ܩ ܒܬܪ ܃ ܦܠܘܚܘ 0ܝ ܦܘܠܚܢܐ ܕܚܝܝܟܘܢ̈ ܂ ܦܫܝܩ ܗܘ ܓܝܪ ܟܐܡܬ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܥܘܢܕܢܗ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢܬܘܢ ܗܫܐ ܐܗܡܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܃ ܕܒܠܥܕܝ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗܘܝܬܘܢ · X · X ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܟܬܒ̣ܬ ܂ ܝ ܝ ܂ X ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܫܠܝܐ ܂ ܘܣܒܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܒܬܪ ܐܘ ܐܚܘܢ ܠܡܨܦܚ ܥܠܝܟ ܒܐܓܪܬܐ ܃ ܐܘ ܬܘܒ ܐܠܘ ܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܚܙܘܩܝܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܨܐܕܘܗܝ ܕܐܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܪܚܡܝ̣̈ ܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܠܟܠܢܫ ܕܥܒ̇ܕ ܨܒܝܢܗ ܗܘ̣ ܕܣܛܢܐ ܂ ܩܡ ܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܩܠܝܠ ܇ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܠܡܬܠ ܠܢ ܩܪܢܐ ܘܪܒܝܬܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܝ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܟܬܒ̣ܬ ܠܝ ܂ ܘܐ ܢ ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܠܢ ܠܡܣܬܢܩܘ ܥܠܝܗܝܢ ܡ̣ܢ