simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 XX7 ܓܝܪ ܕܐܡܕ̇ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܒܪܘܝܘܬܗ ܕܟܠ ܒܗ ܗܘ̣ܐ . ܒܬܪ ܗܫܐ ܢܬܥܢܐ ܒܦܬ ܓẌ ܗܢ̇ܝܢ ܕܒܬܪ |ܗܠܝܢ ܣܕܝܪܝܢ̈ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ . ܠܘ ܕܬܗܝܡܢܘܢ ܒܗܘ̇ ܕܣܗܕܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘܬ . ܒܬܪ . ܠܢܦܫܗ ܕܝܢ ܡܫܬܡܥܢܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܡܟܢܐ ܗܘܐ . ܡܢܐ ܙܕܩ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܪܒܐ ܡܢ ܕܗܘ̇ ܣܥ̣ܪ ܒܬܪ ܡܚܘܐ ܪܒܘܬܗ ܟܕ ܐܡܪ̇ ܕܚܣܝܢ ܗܘ ܡܢܝ ܘܕܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ .
Chrys:ComJohn1 ܚܕܐ ܐܝܟ ܕܒܝܘܒܠܐ ܐܬܝܢ̈· ܕܪܘܚܐ ܠܒ̣ܫ ܦܓܪܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܡܪܝܢ ܕܗܪܟܐ ܪܘܚܐ ܐܬܩܪܝܘ ܆ ܐܬܒܩܐ ܟܡܐ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܚܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܘ̇ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܢܐ ܡܬܦܠܓ ܐܢܬ . ܐܢ ܒܗܘ̇ ܟܝܢܐ ܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܝܬ ܡܕܡ ܕܟܕ ܛܒ ܡܢ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܩܪܝܗܝ ܨ ܡܚܐ ܐܡ̣ܪ . ܘܨ ܠܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ . ܕܢܓܠܐ ܠܢ ܥܠ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ· ܐܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܢܘܡܐܝܬ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܫܡܥܘ ܡܠܬܗ ܐܡܪ̣ܘ ܠܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ . ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܬܟܝ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܣܬܥܪܬ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܢ X ܫܡܪܝܐ̈ X ²ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܚܡܫ ܓܪܝẌ ܕܣܥܪܐ̈ ܐܡ̣ܪ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܐܬܝܢ̈ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܐܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܬܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܘܝܘܬܐ ܡܘܬܐ ܐܬ̇ܐ . ܡܘܬܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܫܘܠܡܐ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܡܠ̣ܝܢ ܕܘܝܘܬܐ . |ܐܦ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܢܣܒܘ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܠܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܐܦ . ܒܬܪ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܗܝܢ . ܗܝ̇ ܕܐܦ ܠܐ ܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܬܥܫܐ ܘܕܘܥܬܐ ܐܢ ܗܘ̣ ܕܠܐ ܬܦܪܐ ܐܪܥܐ ܡܕܡ ܕܫ̇ܘܐ ܠܥܡܠܗ . ܒܬܪ . ܐܟܪܐ ܓܝܪ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܠܐܘܬܗ ܕܟܠܗ̇ ܫܢܬܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܪܝ ܒܐܬܘܬܐ̈ . ܘܡܢ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܥܒܪ . . . ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܚܪܐ ܐܢܐ . ܐܠܐ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܪܟܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ . ܐܦ ܗܕܐ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܬܝܬܐ ⁷ܕܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ . ܠܙܒܢܐ ܕܒܬܪܟܢ ܢܛܪܗ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܕ]ܢܘܗ[ܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܘܬܘܒ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܡܥܒܕܝܘܬܗ̈ ܡܫܬܡܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܗܢܐ ܕܬܢܢ ܡܠܬܐ ܐܬܩܪܝ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܐܬܝܠܪ . . ܢܣ̣ܒ ܐܝܩܪܐ . ܐܝ̇ܕܐ X136 ܗܝ ܕܗܘܬ . ܒܬܪ ܐܒܐ ܡ̣ܨܐ ܐܦ ܗܘ . ܘܐܠܐ ܐܠܘ ܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ |ܗܘܬ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܬܘܒ ܐܬܐ ܠܘܬܗ ܐܡ̣ܕ̇ ܘܗܕܐ ܬܢܢ ܐܘܕܥ . ܘܚܙܝܬ ܒܬܪ . ܕܗܟܢܐ ܘ̇X ܠܢ ܕܢܡ̇ܠܐ ܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ . ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܘܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܚܠܦ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܡܝܬ ܫܘܒܩܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܝܗ̣ܒ . ܒܬܪ ܡܚܘܝܢ ܚܘܒܗ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ . ܕܡܝܬ ܚܠܦ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܣܓܝ̇ܐܬܐ . |ܟܢ ܐܡܪ̣ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܐܦ ܠܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘ̇ܠܐ . ܘܠܐ ܐܡܗ ܘܠܐ ܐܚܘܗܝ̈ . ¹¹ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܗܡܝ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ . ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܗܕܐ ܒܥܠܡܐ ܒܬܪ ܠܐ ܣܥ̇ܪ ܗܘܐ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܒܚܪܬܐ ܐܬ̣ܐ ܠܦܘܪܩܢܢ· ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܦܣܩܘ ܣܒܪܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܘ̣ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܐܡܪܘ . ¹ܒܗ̇ ܒܒܪܝܬܐ ܡܬܚܫܚ ܡܐ ܕܥܒ̇ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܡܢ