simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܢܗܘܐ ܣܒܪܐ ܕܚܝܝܢ̈ ܘ̇X ܠܢ . ܘܐܠܐ ܐܠܘ ܒܬܪ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ ܥܠ ܥܒܕܝܢ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘܝ̈ ܒܪܝܬܐ̈ ܒܪܢܫܐ ܒܚܪܬܐ ܡܬ ܓܒܠ ܗܘܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܬܪ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܝ̇ܬܐ ܐܩܝܡܘ ܫܠܝ]ܚܐ̈ . [ܘܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܩܘܠܣܐ . ܐܠܐ ܩܘܝ ܒܗ̇ ܒܒܥܬܐ . ܟܕ ܒ̇ܨܐ ܚܬܝܬܐܝܬ . ܘܒܥ̇ܐ ܒܬܪ ܐܝܣܪܝܠ ܕܟܠܐ ܠܝܬ ܒܗ . ܠܐ ܐܬܪܦܝ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ . ܘܠܐ ܪܗܛ
Chrys:ComJohn1 ܡܚܘܬܐ . ܘܬܝܬܐ ܡܘܬܐ . ܐܘ ܥܘܒܝܢܐ ܢܬܬܥܝܕ̇ ܘܢܡܪܕ ܥܠ ܒܬܪ ܕܕܠܡܐ ܡܕܡ ܕܩ̣ܫܐ ܢܓܕܫ ܠܗܘ̇ ܕܒܠܥ . ܕܠܡܐ ܐܫܬܐ ܬܐܬܐ