simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ . ܘܐ ܓܢ Xܒܢ ܠܡ . ²ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܟ̣ |ܗܘ̇ ܕ ܓܠܝܐܝܬ ܐܡܪ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܘܠܡܣܒܪܢܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܩ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪ̇
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܒܗ̇ ܒܪܗܝܒܘܬܐ ܢܩܘ̣ܐ . ܫܡ̣ܥ ܡܢܢ ܗܝ̇ ܕܠܘܬ ܒܬܪ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘ̇X ܠܢ ܕܢܡ̇ܠܐ ܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ
Chrys:ComJohn1 ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܝܘ ܢܫܠܡ ܠܡܠܬܗܘܢ . ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐܦ ܙܟܘܬܗܘܢ . ܠܗ ܠܗܘ̇ ܕܥܡܗܘܢ ܡܬܚܪܐ ܥܒܕܝܢ . ܕܟܕ ܐܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܝ̇ . ܐܢ XX X138ܗܟܢܐ ܬܬܐܡܪ . ܠܘ ܓܝܪ |ܥܠ ܗܕܐ ܢܣ̣ܒ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܗܘ ܕܐܢܫܐ . ܐܠܐ ܕܠܐ ܛܟܣܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܘܠܐ ܐܬܝܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܘܣܦ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܫܥܠܠ ܠܗ ܠܒܝܬܐ . ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܠܗ ܒܬܪ ܕܡܟܬܪ ܕܠܘܩܕܡ ܢܠܒܘܟ ܒܢܝܢܗ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܕܡ ܕܚܣܝܪ ܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܐܣܢ ܒܗܘܢ ܀ 3ܢܨ̇ ܠܐ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܓܠܝܢܐ ܕܣܘܟܠܐ ܗܢܐ . ܘܥܡ ܒܬܪ ܗܘܘ . ܗܟܢܐ ܒܕܠܝܠܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܡܠܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܘܝܘܬܐ ܡܘܬܐ ܐܬ̇ܐ . ܡܘܬܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܫܘܠܡܐ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܡܠ̣ܝܢ ܕܘܝܘܬܐ . |ܐܦ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܡܠܬܟ ܢܐܬܐ ܆ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܐܠܐ ܐܦ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܡܝܪܐ ܗܕܐ . ܐܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܘܒܬܪ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܕܐ ܐܣܒܪܘ . ܟܕ ܒܬܪ ܗܘܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܘܕܫܘܒܗܪܐ ܣܦܝܩܐ ܕܡܠܐ̈ . ܐܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘ̣ܐ ܗܝܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܫܚܗ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܘ ܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܬܪܐ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 X X25ܗܕܐ ܀ | ¹ܗܘܐ ܠܡ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܒܬܪ ܕܐܢܫܐ ܥܠ ܪܘܚܐ ܡܬܢܣܒܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܐܡܪ̇
Chrys:ComJohn1 ܐܡ̇ܪ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܠܟ . ܐܘ ܠܘܩܒܠ ܕܝܠܢ ܡܦܫܩ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܘܕܥܐ . ܡܕܝܢ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܢܫܐܠ . ܘܢܚܙܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܗܝ̇ ܬܬܐܡܪ ܗܘܬ . ܪܒ ܘܝܐܐ ܘܫܠܡ ܛܒ ܠܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܩܕܡܘܗܝ ܒܬܪ ܕܐܢܫܐ ܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܫܡܝܐ . ܘܐܝܢܘܗܢܐ ܛܟܣܐ ܕܗܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܒܬܪ ܡܘܣܦ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܫܥܠܠ ܠܗ ܠܒܝܬܐ . ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܟܬܪ ܕܠܘܩܕܡ ܢܠܒܘܟ ܒܢܝܢܗ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܕܡ ܕܚܣܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܒܬܪ ܐܣܢ ܒܗܘܢ ܀ 3ܢܨ̇ ܠܐ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܓܠܝܢܐ ܕܣܘܟܠܐ ܗܢܐ . ܒܬܪ ܗܘܘ . ܗܟܢܐ ܒܕܠܝܠܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܡܠܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ
Chrys:ComJohn1 ܩܛܠܗ ܕܝܘܚܢܢ ܗܘܝ̈ . ܐܡܪܝܢ ܕܡܢ ܗܠܝܢ |ܘܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܒܡܨ ܥܬܐ ܫܬܩܘ . ܘܗܠܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ . ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܗܘ̣ܐ ܠܢ . ܐܦ ܠܐ ܒܡܠܐ ܚܝܠܢ ܢܦܪܘܥ ܒܬܪ ܐܦ ܕܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܠܬܫܢܝܩܐ ܪܒܐ ܫܘܝܐ . ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 XX68 ܡܚܬܬܗ ܕܡܢ ܛܘܪܐ ܐܣܬܥܪ ܡܫܬܥܐ . ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܢܐ ܒܬܪ ܕܠܚܘܪܒܐ ܫ̣ܬܩ . ܡܛܠ ܕܡܬܝ ܥܠܝܗ̇ ܐܘܕܥ . ܗܠܝܢ |ܕܝܢ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܢ ܕܝܠܗ ܝܗܒ ܗܘ X55ܝ ܠܐ ܐܬܒܨ ܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܬܪ ܕܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܢܣܒ . ܐܫܬܟܚ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ . ܐܝܢܐ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܪܝ ܒܐܬܘܬܐ̈ . ܘܡܢ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܥܒܪ . . . ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܚܪܐ ܐܢܐ . ܐܠܐ ܕܡܢ