simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܡܢܗ ܐܝܠܦܢܢ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܝܢ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ
Chrys:ComJohn1 ܡܠܬܐ ܐܬܩܪܝ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܒܪܐ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܓܝܕ̇ ܐܦ
Chrys:ComJohn1 ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܣܐܡ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܕܡܣܒܪܝܢ . ܒܬܪ ܕܐܫܬܐܠ ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܕܝܥܢ ܗܘܝ̈ . ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܬ
Chrys:ComJohn1 ܠܝ ܗܟܝܠ . ܒܬܪ ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܚܙܘ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܘܐ |ܥܕܥܝܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܒܝܘܡܝ̈ ܝܠܕܗ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܦܫܗ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܡܬܚܬܝܢ̈ . ܒܬܪ ܗܕܐ⁴ ܢܣܬܥܪܢ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܠܗ ܩܕܡܝ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ
Chrys:ComJohn1 . X 1ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
Chrys:ComJohn1 . ⁵ 3ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܚ̣ܬ⁶ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܗܘ̣
Chrys:ComJohn1 ܐܢܝܢ̈ . 4ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ . ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܠܢ ܠܡܚܙܐ : ܒܬܪ ܙܒܢ ܐܫܟܚܗ ܝܫܘܥ
Chrys:ComJohn1 . ܡܢܐ |ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܫܡܪܝܐ̈ X ²ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܡܥܘ ܡܠܬܗ ܐܡܪ̣ܘ
Chrys:ComJohn1 ܐܚܘܗܝ̈ . ¹¹ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܣܓܝ̇ܐܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܗ ܡܫܬܘܐ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܩܪܐ