simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܘܐܚܪܢܐ ܂ ܘܐܬܩܛܠܘ ܢܛܪܝ̈ ܫܘܪܐ ܂ ܦܛܪܘܣ 10ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܒܬܪ ܓܠܛܝܐ̈ ܂ ܘܥܠ ܕܗܕܐ ܗܘܝܐ ܂ ܐܬܟܒܫ ܦܘܪܩܣܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܒܬܪ
BarṢal:ComGosp ܡܘܬܗ ܀ ܀ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟ ܕܬܣܒܝܗ̇ ܃ ܢܡܘܣܐ ܒܕܝܬܝXܝ ܥܬܝܩܬܐ ܒܬܪ ܙܪܥܐ ܂ ܘܠܐ ܢܡܘܣܐ ܟ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܐܢܫ ܕܢܣܒ ܠܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ
JnMaron:Expos ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܐܚ̇ܫܘܫܐ X ܘܠܐܡܝܘܬܐ ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܥܕܡܐ ܠܚܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܚܫܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܘܠܕ ܡ̇ܦܣ⁵ ܠܡܐܡܪ ܕܐܬܙܝܥ ܒܗ ܚܘܫܒܐ ܘܐܬܪܥܝ ܕܫܦܝܪ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܬܒܪ ܕܨܒܝܢܐ ܗܘ ܕܐܘܠܕ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܕܠܐ ܒܨܝܪܘܬܐ ܆ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܦ̇ܠܓܝܗ̇ ܒܬܪܝܢܘܬ ܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܥ̣ܒܪ ܦܘܩܕܢܐ̇ X ܟܘܬܝܢܝܬܐ̈ ܕܡ̣ܫܟܐ ܠ̣ܝܒܫ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܇ ܘܒܐܣܪܐ ܕܐܟܚܕܐ ܕܟܝܢܐ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ . ܕܟܕ ܐܕܡ ܡܢ X
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܟܪܡܐ ܕܢܨ̣ܒ ܢܘܚ . ܘܕܪܘܝ ܘܕܡ̣ܟ ܒܬܪ . ܘܥܠ ܩܫܬܐ ܕܒܥܢܢܐ̣̈ . ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܗ ܠܩܝܡܐ ܕܫܠܡܐ ܀
DionAr:MystWritings ܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܕܕܡ̣ܘܬܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ : ܕܗܘܝܐ ܪܝܫܐܝܬܐܝܟ ܒܬܪ ܦܫܝܛܐ ܘܡ̇ܚܝܕܐ ܇ ܕܚܙܘܐ̈ ܡܬ̇ܝܕܥܢܐ ܘܐܠܗܝܐ̈ . ܀ ܘܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܕܐܣܩ ܠܘܬ ܪܝܫܝ̈ ܡܐܘܬܐ̈ ܐܘ ܪܝܫܝ̈ ܐܠܦܐ̈ ܠܐ ܒܬܪ ܐܘ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܡܡܙܓܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܪܒܬ ܗܝ ܠܝ .
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܕܛܘܦܣܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܝܗ ܕܝܘܢܢ ܬܠܝܬܝ ܒܬܪ ܕܕܚܠܬ X XXXX XXX ܐܠܗܐ ܒܡܠܦܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܩ̣ܡ ܡܢ ܩܒܪܐ
JnEph:EccHist ܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܩܘ̇ܕܫܝܢ̈ ܇ ܘܠܝ̣ܛܘܪܓܝܣ ܕܒܟܠܗ̇ ܥܐܕܐ ܒܬܪ ܘܟܒ̣ܫܬܘܢ ܘܫܥ̇ܒܕܬܘܢ ܐܢܘܢ ܠܫܘ̇ܬܦܘܬܐ ܕܥܡܟܘܢ ܇ ܘܡܢ
Chron1234 ܪܘܡܝܐ̈ ܥXܡܐ ܠܪܘܕܘܣ ܂ ܘܗܟܢܐ ܥܫܢ ܩܪܒܐ ܒܓܘ ܡܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܘܐܬܩܛܠ ܃ ܒܬܪ ܕܩܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܩܕܡ ܕܢܡܘܬ ܀ ܘܪܕܦܘ ܛܝܝܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ . [X]ܟܕ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܠܒܘܫܐ̈ ܚܘܪܐ̈ :
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . - . ¹⁷ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܚܪܡ ܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܠܐ ܡܬܡܒܠܢܐ ܒܒܣܪ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܐܬܚܪܪ ܡܢ ܒܒܠ ܂ ܡܛܠ ܒܘܨܪܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ - ܝ ܡܟܣܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܟܕܘ ܫܒܝܢ̇ ܗܘܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܘܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܡܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܫܡܥܘ ܢܡܘܣܗ X⁹ܕܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܫܒܛܐ̈ ܕܝܣܪܝܠ ܐܟܚܕܐ . ܒܬܪ ܐܠܗܐ . ܘܩܪܐ ܢܡܘܣܗ Xܕܡܪܝܐ ܩܕܡ X ⁸ܥܡܐ ܟܠܗ ⁸⁸ X ܘܡ̣ܢ
ComGenExod ܚܫܘܟܐ . ܘܙܪܥܐ̈ ܘܢܨܒܬܐ̈ ܒܬܪܐܪܥܐ ]ܘܚXܝܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܚܘܐ ]ܕ[ܡܝܬܪܬܐ̈ ܠܚܪܬܐ ܐܬܒܪܝ . ܒܗ̇ܝ ܕܢܘܗ̇X ܐܬܒܪܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܡܠܝܐ ܕܓܒܝܠܬܗ̇⁵ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܩܝܡܬܐ̣ ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܡܬܝ ܕܡܬܢܦܚܐ ܘܡܬܒܪܝܐ ܒܗ ܢܦܫܐ ܒܓܘ ܦܓܪܐ
SevAnt:CathHom ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܕܠܟܠ ܡ̇ܠܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܩܕܡ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܐܦ ܡܝܢ
IšoAdiab:Epist ܫܘܡܠܝܐ ܝ ܕܣܒܪܟܘܢ ܃ ܘܒܬܪ ܕܩܒܠܬܘܢ ܘܐܬܬܢܝܚܬܘܢ ܒܪܘܚ ܒܬܪ ܃ ܬܫܦܪ ܗܟܠ ܠܚܘܒܟܘܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܂ ܕܠܐ ܣ̇ܓܝ