simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܝ ܗܕܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ ܡܢ ܕܚܠܬܗ ܀ ܘܗ̇ܝܕܝܢ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܐܘܬܪܬܗ ܗܕܐ ܠܫܡܥܘܢ ܡܕܡ ܂ ܐܠܐ ܘܒ̣̇ܣܪ
BarṢal:ComGosp ܪܝܫܗ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܫ̣ܐܠ ܒܬܪܟܢ ܒܣܝܦܐ ܐܬܦܣ̣ܩ ܪܝܫܗ ܂ ܒܬܪ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܥܠ ܦܛܪܘܣ ܪܡ̇ܙ ܒܗܕܐ ܂ ܕܟܕ ܐܙܕܩ̣ܦ
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܒܦܣܝܩܘܣ ²ܕ ܓܘܐ . ܩܪܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܛܢܢܐ ܘܚܣܝܐ ܒܬܪ ܟܬܝܒܐ ¹ܠܚܠܫܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܐܪܡܝܘ ܘܫܕܘ ܘܐܟܪܙܘ . ܘܡܢ
BarKoni:Schol · ܦܘܢܝܐ ܂ ܘܝܘܢܢ ܠܢܝܢܘܝܐ̈ ܐܬܠܚܡ ܗܦܘܟܝܐ ܂ ܐܢ ܠܐ ܒܬܪ ܝ· ܠܘܩܒܠ ܐܕܘܡܝܐ̈ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܡܕܪܟ ܠܗܘܢ ܡܣܡܒܪܫܐ
SevAnt:madHym ܣܚܬܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܡܣܡ̣ܩܐXX ܒܕ ܡܘܬ ܬܘܠܝܬ ܐ ܒܛܘܠܫܐ ܒܬܪ ܥ̣ܒܪ ܠXܝܢ . . ܘܟܠܡܕܡ ܗܐ ܗܘ̣ܐ ܚܕܬܐX ܆ ܠܢܦܫܐ ܕܝܠܝ ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܬܝܠܕ ܝܘܣܦ̣ . ܐܡ̣ܪ ܝܟܩܘܒ ܠܠܒܢ . ܗܒ ܠܝ ܢܫܝ̈ ܘܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܘܐܡܪܬ ܐܝܠܦܬ ܕܢܘܣܦ ܠܝ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܒܥܠܝ ܝ⬩dd X1]ܡ̣ܢ
JnEph:EccHist ܠܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܆ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܒܐ̇ܪܡܢܝܐ ܪܒܬܐ ܆ ܘܫܪܟܐ ܀
Chron1234 Xܝ ܡܘܬܗ ܕܡܚܡܕ ܂ ܐܡܠܟ ܐܒܘ ܒܟܪ ܂ ܘܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܕܐܕܟܪܢܢ ܀ ܩܘ ܀ ]ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܘ ܒܟܪ ܀ ܘܡܢ
FindCross-JudKyr ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܘܪܒܬ ܛܘܒܢܝܬܐ ܗܠܢܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܪܢ ܒܬܪ . ܕܢܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܦܓܘܕܬܐ ܕܣܘܣܝܐ ܩܘܕܫܐ ܠܡܪܝܐ .
BarKoni:ScholUrm ܗܠܝܢ : ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ : ܘܡܚܘܐ ܕܠܘ ܒܬܪ ܩܕܝܡ ܡܛܝܒܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܘܢܛܝܪܐ ܨܐܕܘܗܝ . ܘܢܦܩ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡ̇ܛܥܐ ܒܡܟܣ̣ܢܘܬܐ ܕܬ ܐܪܬܐ ܐܠ̇ܨ ܘܨܝܕ ܦܣ̣ܩ ܣܒܪܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܝܕ ܛܘܥܝܝ ܠܗܢܝܐܘܬܐ ܕܪܓܝܓܬܐ̈ X ܓ̇ܪܦ ܠܢ ܇ ܘܡܢ
Chron1234 ܕܥܢ̣ܕ ܐܒܪܗܡ ܪܝܫܩܫܝܫܐ̈ ܥܒ̣ܕ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܨܠܝܒܐ ܒܬܪ ܗܘ̣ܬ̇ ܕܬܫܬܟܠܠ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܙܢܢܝܘܬܗܘܢ ܒܫܬܩܐ ܂ ܂ ܂ ܂ X ܝ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܡܒܣܪܐ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ : | ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܒܣܪܐ :
Ath:Inc ܡܘܬܗ . ܐܘ ܣܟ ܟܕ ܚܝ ܡܛܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܐܠܦ . ܘܠܐ ܣ̇ܒܪ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗܕܐ X X ܢܬܝܕܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܀ X|ܡܢ̣ܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܃ ܂ · ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܕܡܘ̣ܬܐ̈ ܐܘ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܝ ܠܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܀ ܟܕ ܛܒ ܐܢ ܡܢ
BarḤadbš:FoundSch ܡܘܬܘ ܐܘܩܕ ܐܢܝܢ ܠܟܬܝܒܬܗ̈ ܒܐܘܪܗܝ : ܣܛܪ ܡܢ̣ ܗܝXܝܢ ܒܬܪ ܐܦܩ ܐܢܘܢ : ܛܡܪܗ̇ ܕܝܝܢ ܠܝܗܕܐ ܣܝܢܐܬܐ ܒܠܒܗ . ܘܡ̣ܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ : ܘܠܐ ܦܠܚܐ ܗܘܬ ܘܠܐ ܩܢܝܐ ܗܘܬ : ܙܐܢ ܒܬܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܣܝܒܪܬܐ ܘܠܒܘܫܐ . ܘܐܠܘ ܐܬܝܐ ܗܘܬ ܟܠܗ ܐܪܥܐ
P:Judg [AB] ܡܪܟܒܬܗ̈ ܘܒܬܪ ܡܫܪܝܬܗ : ܥܕܡܐ ܠܚܪܫܬ ܕܥܡܡܐ̈ : ܘܢܦܠܬ ܒܬܪ : ܘܢܚܬ ܣܝܣܪܐ ܡܢ ܡܪܟܒܬܗ : ܘܥܪܩ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ . ܘܒܪܩ ܪܕܦ
SevAnt:CathHom ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܕܠܟܠ ܡ̇ܠܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܩܕܡ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܐܦ ܡܝܢ
Cyr:Epist ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܓܫܡ ܆ X0 ܢܩ̇ܦܐ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . . . X ܕܐܢ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܡ ܡܟܢܫ ܥܡܢܘܐܝܠ̣