simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Ath:Virg ܡܫܝܚܐ . ܥܩܒܝ ܥܠ ܢܦܫܟܝ ܐܝܟܢܐ ܐܙܠܐ ܐܢܬܝ ܒܬܪܗ . ܚܙܝ ܒܬܪ ܦܘܫܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܘܬܐ . ܐܢ ܫܩܠܬܝ ܨܠܝܒܟܝ ܘܐܙܠܬܝ
IšoMerv:ComOT ܙܒܢܐ . X [17]ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܢܩܪܝܟ ܢܝܩܪܟ ܐ̇ܡܪ . [3]ܒܝܕ ܒܬܪ ܕܗܫܐ ܗ̇ܘܐ ܦܬܓܡܟ . ܗܢܘ . ܒܩܘܪܒܐ ܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܐܘ
ActsGregPirang ܗܠܝܢ ܆ ܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܘܪܘܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ . 7ܘܟܕ ܡܥܠܝܢ ܠܗ ܒܬܪ ܠܗ ܕܚܠܬܗܘܢ ܇ ܘܗܦܟܝܢ⁴⁷ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ . ܘܡܢ
JnEph:EccHist ܙܒܢܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡ̇ܠܟܘܬܐ ܝ ܡܝ̣ܬ̣ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣ̇ܓܝ ܡܫܬ̇ܥܝܢܢ ܀ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܬܘܠܝܩܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܝܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ X ܡܪܫܝܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ : ܒܡܕܡ ܒܬܪ ܕܡܠܬܟ ܚܘܝܬ ܒܩܝܡܬܐ XXX X | ܗܘܬ . ܘܠܘ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:epMonksSen ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܡܦܪܫܝܢ ܒܗ ܡܪܝܐ ²ܕܐܬܒܪܢܫ ܇ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܒܬܪ . ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̇ܦܠܓܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܢ ܝXX X
Chron1234 ܗܟܝܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܐܒܪܗܡ ܦܐܛܪܝܪ ܐܬܟ̇ ܇ ܒܬܪ ܕܝܘܚܢܢ ܦܐܛܪܝܪ Xܡܬܟ̣̇ܢܐ ܗ̇ܘ ܕܣܪܝܓܬܗ ܀
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܆ ܘܗܐ ܩܠܐ ܠܘܬܗ . ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܕܡܕܝܢ ܆ ܩܠܐ ܒܬܪ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܢܘܪܐ ܆ XܝXXXX0 ܩܠܐ ܕܟܚܬܐ ܩܛܝܢܬܐ . ܘܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܕܐܣܩ ܠܘܬ ܪܝܫܝ̈ ܡܐܘܬܐ̈ ܐܘ ܪܝܫܝ̈ ܐܠܦܐ̈ ܠܐ ܒܬܪ ܐܘ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܡܡܙܓܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܪܒܬ ܗܝ ܠܝ .
SevAnt:LuqJul ܚܫܐ ܨܝܕ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬ ܐܠܗܝܬܐ ܒܬܪ ܠܚܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܐܡܪ ܕܠܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗܘܢ ܥܠܝܘ ܥܡܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܩܥܬܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝ ܂ X X ܝ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܂ 3ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡܢ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ 2ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܡܫܬܘܬܦ ܠܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܡܪܝ ܠܐܘܢ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܐ ܆ ܡܪܟܒܢ̈ ܒܗܓ : ܝܢܗܝܢ ܠܫܡܐ ܗܢܐ ܡܝ̇ . ܩܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪ . ܕܟܕ ܬܪܬܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܬܬܣܝܡܢ̈ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ . ܚܕܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܝܢ ܕܝ̣ܪܒ ܒܟܗܢܘܬܐ ܘܒܡܝܬܪܘܬܐ ܡ̇ܕܡܝܬ ܒܐܠܝܗܐ : ܒܬܪ ܘܐܝܩܪܐ ܕܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܪܘܬ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܘܡܫܬܡܗ :
SynOr ܕܝ̇ܠܦܝܢ ܓܙܪܕܝܢܐ ܕܢ̇ܦܩ ܥܠܝܗܘܢ ܡܡܪܚܝܢ ܘܡܥܕܪܝܢ ܒܬܪ ܆ ܢܩܒܠܘܢ ܟܐܬܐ ܘܟܠܝܢܐ ܕܡܟܘܢ ܠܗܘܢ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܘܬ ܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܕܒܩܢܘܡܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܘ ܃ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܩܘܐ ܒܬܪܝܢܘܬ ܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp Xܕܥܡ̇ܕ ܂ ·X ܝܝܝ X ܡܫܬܘܫܛ ܘܗ̇ܘܐ ܟܗܢܐ ܂ ܘܡܨܠܐ ܠܘܬ ܒܬܪ ܐܘ̇ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕ ܨܠܝ ܂ ܗܟܢܐ ܘܟܗܢܐ
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗ̇ ²ܕܒܪܗ̇ . ܗ̇ܘ ܟܠܗ ܒܪܚܡܬܐ ܬܬܐܣܪ ܇ ܗܕܐ ܒܬܪ ܥܠ ܚܡܝܡܘܬ ܚܘܒܐ ܘܬܩܢܘܬ ܗܘܢܐ ܝ̇ܠܦ X ܐܢܫ ܇ ܕܠܟܠܬܐ ܐܦ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܥܩܒܗ ܕܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܠܗ ܪܗܐ ܗܘܐ ܕܐܢ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܢܣܝܡ ܒܗ ܒܬܪ ܘܝܗܒ ܠܗ ܩܠܝܕܐ̈ ܒܪܐ ܕܢܦܪܢܣ ܒܝܬܗ ܕܐܒܘܗܝ ܣܡ ܤܛܢܐ
CaveTreas ܕܩ̣ܡ . ( 7 ) ܐܬܚܙܝ ¹ܠܟܠܗܘ̇ܢ ܢܛܘܪܐ̈ X . ܩܚܕܝ ܒܬܪ X ܕܒܫܪ̇X ⁴ܩܡ ܠܗ . ( 6 ) ܘܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܩ̣ܪܒ ܠܩܒܪܗ ܡ̣ܢ
SynWestSyr ܗܢܘܢ 10 ܢܬܛܟܣ ܀ ܙ . ܩܫܝܫܐ̈ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܬܠܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܐܬܬܣܪܚܘ . ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܕܪܓܐ ܕܝܠܗ . ܐܢܕܝܢ ܠܫܢܬܐ ܢܥܒܪ