simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܘܦܣܩܘ ܡܢܗܘܢ ܟܠ ܥܠܬܐ ³ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܒܬܪ ܐܡ̣ܕ ²ܗܕܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܐܙܠܘ
PhiloxMab:Disc ܣܘܥܪܢܐ ܕܚܛܝܬܗ ܆ ܗܢܐ ܡܝܬܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ ܆ ܐܦܢ ܡܬܚܙܐ ܚܝܐ ܒܬܪ ܕܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܗ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܆ ܐܘ ܒܗ̇ ܒܚܛܝܬܗ ܐܘ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܚܕܬ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܒܝܕ ܥܡܕܗ ܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܘܩܐ ܒܝܘܒܠܐ ܒܬܪ X 31 ܕܠܗ̇ ܫܪܪ ܐܦ ܐܒܐ ܒܝܕ ܩܠܗ ܘܪܘܚܐ ܒܡܓܢܢܘܬܗ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܡܝܬ ܒܢܡܘܣܐ ܒܟܝܢܐ ܕܒܣܪܐ . ܒܣܪܐ ܓܝܪ ܡܝܘܬܐ ܡܫܟܚ ܒܬܪ ⁹ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܒܠܢܐ ܕܡܘܬܐ ܬܥܪܙܠ ܥܡ ܡܘܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܩܡ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܬܪ ܆ ܠܗܘܢ ܝ ܂ ܝ ܡܝܩܪܝܢܢ ܂ ܕܟܕ ܠܗܘܢ ܡܝܩܪܝܢܢ ܒܗܘܢ ܒܬܪ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܕ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܒܟܘܫܪܐ̈ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܡܢ
CaveTreas ܫܒܥ XX ܫܢܝܢ̈ Xܡ̣ܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘX ܒܢܝ̈ Xܝܣܪ̣ܐܝܠ ܒܬܪ Xܘܚܢܦܘܬܐ ܕܐܚܒX ܥܒܕܬ̇X ܒܐܘܪܫܠܡ . ⁶ ( 1 ) ܘܡ̣ܢ X
Chron1234 ܕܝܢ ܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܕܓܘܪܐܒܓܐܕ ܝ ܕܥܗܕܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܃ ܘܡܫܩܠܐ ܒܬܪ ܕܓܝܓܝܪܡܝܫ ܪܒܚܝܠܐ ܥܠ̣ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܓܘܢܚܐ̈ ܕܣܥܪ ܀
P:2Chr [AB] ܗܠܝܢ : ܐܬܩܕܫܘ ܟܗܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܘܝܐ̈ ܡܟܝܟܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܠܘܝܐ̈ : ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܫܠܡܬ ܟܠܗ̇ ܥܒܝܕܬܐ . ܘܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܕܐܣܩ ܠܘܬ ܪܝܫܝ̈ ܡܐܘܬܐ̈ ܐܘ ܪܝܫܝ̈ ܐܠܦܐ̈ ܠܐ ܒܬܪ ܐܘ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܡܡܙܓܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܪܒܬ ܗܝ ܠܝ .
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܠܓܠܓܠܐ . ܘܦܠܫܬܝܐ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܒܬܪ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܚܣܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ
Babai:BookUnion ܕܐܬܡܢܥ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܒܐܩܡܗ ܒܕܘܪܓܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܡܢ ܓܘ ܡܪܒܥܐ ܠܦܪܨܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܘܠܚܘܕܬܐ ܕܟܠ ܂ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܠܟܘܠܗܘܢ ܇ ܠܫ̇ܘܠܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܗܠܢ ܡܪܘܕܐ̈ ܘܠܟ̇ܘܢܫܐ ܒܬܪ ܟܐ̈ ܢܐ ܘܠܐ ܡܬ̈ ܥܩܒܢܐ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܚܕ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܝܢ ܕܝ̣ܪܒ ܒܟܗܢܘܬܐ ܘܒܡܝܬܪܘܬܐ ܡ̇ܕܡܝܬ ܒܐܠܝܗܐ : ܒܬܪ ܘܐܝܩܪܐ ܕܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܪܘܬ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܘܡܫܬܡܗ :
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܠܕܬ ܂ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ 0ܝ ܒܬܪ ܒܬܘܠܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘ̇ܬ ܐܡܐ ܂ ܘܥܠ ܕܟܬܪܬ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ X ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ܕܬܪܝܝ̈ . . ܕܐܦܠܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܡܬܐܡܪ ܇ ܡܢ
BarKoni:Schol ܂ ܥܠ XܘܪܫܠܝX X ܂ ܕܒܒܠ ܂ ܘܟܒܫܝ ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪܟܢ ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܂ ܘܠX ܢXܐ - ܂ ܒܬܪ ܝXܘܬܝ ܕ ܂ ܕܒܒܝܠ X ܂ ܝXܪܕܘ X ܂ ܘܝXܢ
SynWestSyr ܡܘܬܐ ܢܓܕ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܕܥܪܪܬܐ̈ . ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܓܝܪ ܓܢܣܐX0 ܕܡܛܐܪܘܢܝܐ̈ ܇ ܐܦ
ChronMin ܫ[ܢ[ܝܐ̈ ܂ ܩܠ ܂ ܡܘܠܕ ܠܢܚܘܪ ܂ ܘܟܕ ܗܘ̣ܐ ܣܪܘܓ ܒܪ ܂ ܨܕ ܂ ܒܬܪ ܘܠܡܒܢܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܃ ܘܠܡܩܪܒܘ ܘܠܡܫܒܐ ܠܚܕܕܐ̈ ܀ ܣܪܘܓ
BarKoni:ScholUrm ܙܟܘܬܗ ܕܒܩܪܒܐ ܬܩܝܦܐ ܕܣܕܪ ܠܘܩܒܠ ܐܕܡ : ܠܒܪ ܡܢ ܝܬܒܐ ܒܬܪ X ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܕܠܛܥܝܐ ܘܡܛܥܝܢܐ ܡ̣ܢ
P:5Macc [AB] ܙܟܘܬܟ . ܐܢ ܕܝܢ ܢܟܠܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܢܕܪܟܢܝ ܕܥ ܕܐܬܒܨܪܬ ܒܬܪ ܐܣܩ ܒܫܘܪܐ . ܘܡܨܠܐ ܐܢܐ ( ܕܚܝܠܝ ܘܨܒܝܢܝ ܢܡܢܥܘܢ