simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Ath:Virg ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܬܬܩܢܛܝܢܝ ܐܝܟ ܝܬܡܬܐ ܘܢܘܟܪܝܬܐ . ܐܬܝܢ̈ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐܘ ܡܢܐ ܢܫܬܐ ܐܘ ܡܢܐ ܢܬܟܣܐ . ܐܢ ܫܒܩܬ ܐܚܐ̈ ܘܐܙܠܬܝ
PhiloxMab:Disc ܣܘܥܪܢܐ ܕܚܛܝܬܗ ܆ ܗܢܐ ܡܝܬܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ ܆ ܐܦܢ ܡܬܚܙܐ ܚܝܐ ܒܬܪ ܕܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܗ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܆ ܐܘ ܒܗ̇ ܒܚܛܝܬܗ ܐܘ
ActsGregPirang ܢXܝܝܝܐ X X⁷ ܒܝXXܒܒXܗ̈⬩ X X XX܏ܝXẌ̈ XXXXܝXܐ ܪܠܐ ܒܬܪ |ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܆ ܢܟܢܫܘܢ ܠܗܘܢ ܟܣܦܐ ܕܚܛܝܬܐ . ܘܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܩܝܢܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ . ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܝܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ X ܡܪܫܝܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ : ܒܡܕܡ ܒܬܪ ܕܡܠܬܟ ܚܘܝܬ ܒܩܝܡܬܐ XXX X | ܗܘܬ . ܘܠܘ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܡ̇ܠܠ ܥܠ ܩܛܠܐ ܂ ܘܥܠ ܪܓܬܐ ܂ ܘܥܠ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܡܫܪܐ ܒܬܪ ܡܬܦܫܩܐ ܗܝ̇ ܕܐܠܐ ܬܐܬܪ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܡܢ Xܝ ܕܣ̇ܦܪܐ̈ ܀
ActsGregPirang ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ : ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܪ ܝ ܓܪܝܓܘܪ ܒܐܝܩܪܗ ܒܬܪ ܡܢ ܓܘܒܐ ܆ ܘܢܦܢܘܢ ܠܗ ܟܠܗ ܐܝܩܪܗ ܗܘ̇ ܩܕܡܝܐ . ܘܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܩܪܒܘ̣ . ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܪܟܝܟܐܝܬ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܬܪܥܐ ܘܒܣܪܝܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܩܪܘܒܘ ܠܘܬܝ .
IšoMerv:ComOT ܕܦܢܘ ܡܢ ܒܒܠ ܆ ܥܕܡܐ ܠܕܢܚܐܐܠܗܝܐ ܘܒܘܠܒܠܗܘܢ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܬܪ ܫܘܒܚܐ . ܐܡܝܢ . ܥܣܪܝܢ ܓܝܪ ܘܬܪܝܢ̈ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܩܡܘ ܥܠ ܥܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܢܘܒܬܐ ܓܘܡܕܢܝܬܐ ܘܦܣܩܐ ܇ ܩܨ̇ܡ ܡܛܠܬܝ ܘܐܡ̇ܪ ܨܝܕ ܒܬܪ ܬܘܒ ܠܗ̇ܝ ܕܝܕܝܥܐ ܕܡܢܦܫ ܒܢܦܫܐ ܝܕܘܥXܢܝܬܐ ܂ ܘܡܢ
Nars:memCreat ܚܕ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܟܡܐ ܐܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܕܒܗܘܢ . ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܡܢ ܐܒܐ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܝܠܕܐ 115ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܡܐ ܐܢ ܣܝܡܝܢ ܚܕ
SevAnt:LuqJul : ܡܥܗܕܢܘܬܗ : ܕܠܐ : ܬܪܝܨܘܬܐ : ܐܬܬܘܣܦ : ܡܢ : ܢܟܦܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ : ܕܡܢ : ܫܘܪܝܐ : ܠܐ : ܫܦܝܪ : ܐܬܟܬܒ : ܘܡܢ :
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܚܕ ܡܪܝܐ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܒܝܕ ܒܬܪ ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܘܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܝܚܝܕܝܘܬܐ ܂ ܘܕܚܕ ܟܬܪ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܕܥܬܐ . ⁸ܘܠܘ ܩܕܡ ܬܐ ܐ̣ܝܟ X ܕܟܬܝܒ . ܒܬܪ . ܐܠܐ ܕܟܕ ܩܕܡܘ ܣܡܘ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܒܬܪܗ ⁷ܐܠܘܬܘ ܐ ܡܢ
Chron1234 ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ 0 ܠܐ ܫܒ̣ܩܗ ܗܘܢܐ ܡܣܠܝܐ ܂ ܐܠܐ ܬܒ̣ܥ ܕܢܐܙܠ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܩܘܝ ܠܘܬܗ ܒܩܠܝܬܗ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܕܚܫܚܬܗ̈ ܘܡܝܩܪ ܠܗ ܂ ܘܟܕ
SynWestSyr ܡܘܬܐ ܢܓܕ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܕܥܪܪܬܐ̈ . ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܓܝܪ ܓܢܣܐX0 ܕܡܛܐܪܘܢܝܐ̈ ܇ ܐܦ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܩܠܝܠ ܩܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܚܘܒܐ ܗܘ ܟܠܐ ܕܢܨܠܐ ܐܕܢܗ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܒܬܪ 487 95 ܫܠܝܚܐ ܓܒܝܐ ܕܐܦ ܫܬܐܣܬܐ ܠܥܕܬܐ ܣܡܗ ܠܡܘܢ ܤܛܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܠܣܘܠܩܐ ܂ ܝܝ ܟܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܢܪܢܐ ܘܢܬܚܫܒ ܕܗܘ̇ܝܐ ܒܬܪ ܠܣܘܠܩܗ ܂ ܟ ܃ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܬܚܘܝ ܡܪܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡ̣ܢ
JulRom ܗܿܘ ܢܝܫܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܕܒܗ ܗܘܼܐ ܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ . ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܢܦܘܬܗ . ܘܐܢ ܫܪܟܬ ܨܐܕܘܗܝ ܚܝܒܘܬܐܼ . ܢܝܬܝܗܿ