simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܕܟܦܪ ܘܐܬܢܟܪܝ ܐܗܪܘܢ ܕܚ̣ܛܐ ܐܙܕܕܩ ܒܕܚܫܠ ܥܓܠܐ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܕܛܝܒܘܬܗ X 10ܦܛܪܘܣ ܒ̣ܟܐ ܗܘܐ ܘܐܬܐܣܝ
BarṢal:ComGosp ܕܐܬܝܠܕ ܂ ܂ ܐܪܛܝܩܘ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܒܬܪ ܕܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢ ܒܬܪ ܐܬܡܫܚ ܡܫܝܚܐ ܂ ܩܕܡ ܕܢܬܒܛܢ ܂ ܐܘ̇ ܒܗ̇ ܒܒܛܝܢܘܬ ܐ ܂ ܐܘ̇
HistChurchEast ܕܐܬܡܠܝܬ ܐܡ̣ܪ . ܗܕܐ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬܝ . ܥܡ ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܡܨܠܐ ܒܬܪ . ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܗܟܝܠ ܀ X ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܘܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܢ ܙܒܢܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥ ܕܠܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܠܝܐ ܚܪܬܐ - ܡܪܙܙ ܂ ܘܕܢܚܗ ܕܐܠܝܐ ܘܥܡܗ ܩܝܡܬX ܂ ܡܢܐ
SevAnt:LuqJul ܚܫܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ : ܗܘܬ ܠܒܣܪܗ ܕܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܡܢ ܩܝܡܬܐ : ܒܬܪ ² X ܡܫܪܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܘܡܚܘܝܢܘܬܐ ܢܗܝܪܬܐ : ܕܗ̇ܝ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܚܘܝ ܡܢ ܠܥܠ ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܫܬܘܝ ܠܨܠܘܬܐ ܒܬܪ ܗܘܬ ܥܠ ܣܝܡܗ̇ ܇ ܢܦܩ ܠܦܘܫܩܐ ܣܕܝܪܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ . X0ܡܢ
Chron1234 ܬܪܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܫܠܡܢܥܣܪ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܒܬܪ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܒܫܢܬ ܫܬ ܕܚܙܩܝܐ ܗܘ̣ܐ ܫܒܝܐ ܗܢܐ ܀
Pall:LausHist ܟܢ ܐܬܝܢ |ܐܢܬܘܢ ܘܝܕܥܝܢ ܩܘܫܬܐ . ܐܬܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܬܪ ܠܝ ܐܚܝ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܬܓܠܐ X X X273ܠܢ̣ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܘܪܝܐ̈ ܥܡܝܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܕܘܪܫܐ̈ ܟܝܬ ܘܐܓܘܢܐ̈ ܒܬܪ ܝ̇ܗܒܐ ܠܗ̇ܢܘ ܕܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܐܬܕܪܫܘ ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ .
Ps-Zach:EccHist ܓܒܪܐ̈ ܕܟܡܐܢܐ ܕܒܩܢܝܐ ܕܥܒܐ ܕܒܢܚܠܐ ܂ ܘܢܦܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܬܪ ܝ ܘܫܡܥܘܢ ܘܠܘܝ ܘܝܗܘܕܐ ܂ ܘܐܝܣܟܪ ܘܙܒܘܠܘܢ ܂ ܪܕܦܘ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܕܗܟܢܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܠܐ ܝ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܆ ܠܐ ܡܬ̇ܦܠܓ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܬܦܠܓ-ܢܝܬܐ ܇ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܪܢܫ ܆ ܘܡܢ
Basil:SyrHex ܡܢܘ ܐܙܠܝܢ . ܘܠܡܢܘ ܡܗܝܡܢܝܢ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ . ܕܢܘܕܥܘܢ ܒܬܪ . ܦܥܝܪܝ̈ ܚܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܬܗܡܝ̈ ܠܒܐ . ܕܠܐ ܚܟܡܝܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܡܒܣܪܐ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ : | ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܒܣܪܐ :
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܐܢܘܢ ܐܘ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܘ ܡܕܡ ܒܬܪ ܠܢ . . X . ܣ . ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܕܡܘܕܐ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܪ̈ ܘܬܐ ܆ ܘܠܗܠܝܢ ܕܡ̇ܥܒܕܝܢ ܘܡܡܠܠܝܢ ·ܕܝܥܐܝܬ ܒܬܪ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܡ̇ܦܠܓ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܃ ܘܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗXܝܢ ܗ̣ܘ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܣܬ̇ܟܠܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܒܬܪ ܕܝܢ ܆ X ܕܐܠܝܐ ܡܢ ܟܕܘ ܐ̣ ܬܐ . ܘܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ . ܘܡ̇ܐܝܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܝܠܦܘܣ̣ ܣܢܘܩܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܝܘܣܛܘܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܠܘܝ ܂ ܂ ܒܬܪ ܕܗܒܐ̣ ܘܒ̣ܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܡܢ ܕܪܝܫ ܂ ܀ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܡ ܐܦܝܣܩܦܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܣ̇ܠܩ ܗܘܐ ܝ ܂ ܒܟܠ ܫܢ̣ܐ ܠܗܝܟܠܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܂ ܕܢܡܘܣܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܬܓܙܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܣܕܪX ܐܝܬܝܗ̇ ܫܠܡܘܬܗܘܢ ܃ ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܡ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܘܐܦܠܐ ܐܘܒܕ ܝܝ ܐܠܗܘܬܗ ܀ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈
IsaacAnt:memHom ܡܪܟܒܬܐ . ܘܐܝܟ ܥܪܦܠܐ̈ ܥܒܝܬܐ̈ : ܡܢ ܚܐܦܐ ܕܩܠܝܠܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܕܐܬܘܢܐ : ܣܠܩ ܒܝܢܬ ܓܘܕܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܐܝܟ ܚܠܐ ܐܦ ܬܢܢܐ : ܥܛܪ