simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܂ ܕܐ ܟܢܐ ܕܢ ܐܟ̣ܠ ܂ ܠܐ ܐ ܬ ܠܢ ܕܢܕܪܟ ܂ ܐܦܠܐ ܕܢܐܡܪ ܒܬܪ ܡܛܠ̇X ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܀ ܚܢܢ ܝ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܟ̣ܠ ܘܐܫ̣ܬܝ
SilwQard:ScholUrmApp ܫܢܝܐ̈ ܟܡܐ ܕܗ̣ܘ : ܕܠܗܝܢ ܬܘܒ ܠܗܠܝܢ ܚܒܫ ܐܢܝܢ ܆ ܒܚܕ ܒܬܪ ܕܡܥܕܝܢܢ ܠܡܐܡܪܐܬܡܠܝ ܘܝܘܡܢܐ ܘܩܕܡ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܐܘ
PhiloxMab:Disc ܕܐܡܪ ܠܐܒܗܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܣܠܩ . ܐܝܟ ܗܝ ܕܥܒܕ ܒܬܪ ܣܠܩ . ܣܠܩ ܕܝܢ ܒܡܨܥܬܗ ܕܥܐܕܐ ܆ ܡܣܩܬܐ ܕܨܒܝܢܗ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܆ ܡܒܛܠܢܝܬܐ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܢܘܛܪܐ ܗܟܝܠ ܛܪ ܠܒܟ ܂ ܕܠܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܝX ܬܩܒܠ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܥܘܢܕܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܥܡ ܚܣܝܐ̈ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܘܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܦܐ̈ ܒܬܪ ܡܛܪܦܘܠܝܣ ܪܚܡܬ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܡܨܠܐ ܐܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܗܘ̣ܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܘܗܘ̣ܐ ܚܘܝܐ ܆ ܘܡܬܗܦܟ ܠܚܘܛܪܐ̇ ܘܠܐ ܒܬܪ ³³ X8ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܗ̇ܘ ¹ܕܒܥܩܒܬܗ̈ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ²ܪܕ̇ܐ ܡܢ X
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܬܘܒ ܆ ܗܘ̣ܐ ܟ-ܬܪܗ ܦܘܠܘܣ ܕܢܐ̣ܙܠ ܗܘܐ ܠܪܗܘܡܐ ܒܬܪ ܫܢܝ̇ܢ̈ ܆ ܡܝ̣ܬ̣ ܒܡܕܝܢܬ ܡ̇ܠܟܘܬ ܐ̣ ܐ̇ܝܟܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܀
SevAnt:LuqJul ܡܦܩ : ܒܪܘܚܐ : ܒܣܝܡܐ : X ܕܥܠܗܝܢ : ³ܕܣܗܪܘܬܐ̈ : ܘܠܗܕܐ : ܒܬܪ ܬܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܀ ܘܣܒ : ܠܝ : ܬܘܒ : ܠܗ : ܘܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܩܪܒܘ̣ . ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܪܟܝܟܐܝܬ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܬܪܥܐ ܘܒܣܪܝܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܩܪܘܒܘ ܠܘܬܝ .
SevAnt:CathHom ܩܠܝܠ ܩ̇ܪܝܒܐ ܘܚܝܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܘܠܐ̣ ܗ̣ܘܠܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܇ ܐܠܐ ܠܘܬܗ̇ ܕܫܡܝܐ ܡܣ̇ܪܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܟܕ ܩܝ̣ܡܬܐ
MiaphysiteDocs ܕܚܠ̣ܛ ܗ̣ܘ ܠܢܦܫܗ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܝܘܣ ܃ ܘܬܘܒ ܥܒ̣ܕ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܥܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܣ̈ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ̈ ܃ ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܕܐ ܐܘܒܕܢ ܡܢܢ ܛܥܡܐ ܕܪܝܚܐ ܕܚܕܘܬܐ̣ ܝܗ̇ܒ ܠܢ ܡܪܢ ܒܬܪ ܢܣܒܢܢ ܡܢ ܥܡܕܐ ܟܕ ܐܫܬܒܩܘ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̣̈ ܟܕ ܚܛܝܢܢXܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ . [X]ܟܕ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܠܒܘܫܐ̈ ܚܘܪܐ̈ :
ChronMin ܬܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܩܡ ܙܘܐܝܠܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܠܝܢܬܘܣ ܘܣܠܘܢ ܒܬܪ ܩܡ ܂ ܩܢܕܝܠܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܩܡ ܛܪܢܘܣ ܂ 15ܘܐܦ ܒܐܦܣܘܣ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܬܓܡܪܘ ܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܘܓܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ : ܘܡܦܩܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ : ܐܠܐ ܘܝ ܠܗ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܠܡܢ ܕܠܐ ܩܒܠ ܐܢܘܢ . ܐܠܐ ܡܢ
Chron1234 ܕܩܪܝܒܐ ܗܘ̣ܬ̇ ܕܬܫܬܟܠܠ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܙܢܢܝܘܬܗܘܢ ܒܫܬܩܐ ܂ ܒܬܪ ܕܨܒܘ ܕܢܫܝܢܘܢ ܠܡܝܟܐܝܠ ܥܡ ܐܬܢܣܝܘܣ ܒܢܝܢܐ ܘܠܥܡܘܕܐ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ . ܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܢܝܫܐ ܫܠܡܢ̈ ܆ . ܗܝ ܦܟܝܗܘܬܐ ܒܬܪ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢܢ : ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܝܫܘܥ ܕܫܐܕܐ̈ ܀ 25ܐܡܪ ܬܘܒ ܐܦ
Eph:ComGen&Exd ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܫܕܪ ܥܠܘܗܝ ܠܡܝܬܝܘܬܗ . ܝXXX ܣܥܪܐ ܒܬܪ . ܐܬܚܦܝ ܡܛܠ ܝܘܣܦ ܦܘܫܩܗܘܢ ܀ ܡ̣ܢ ܕܥܗܕܗ ܕܝܢ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝX XX 101 ܠܗ ܠܒܪܐ ܕܠܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܆ ܘܠܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܕܐܬܝܠܕ X ܝ XXX X ܘܠܘ ܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ . ܘܐ̇ܬܝܐ ܡܚܕܐ
Chron1234 ܐܘܪܗܝ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܪܒܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܥܠ ܫܡܗ ܕܒܪܗ ܒܬܪ ܕܒܢܐ ܗܘ ·XX ܂ ܝ ܡܠܟܐ ܀ ܒܢ̣ܐ ܬܘܒ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈