simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܡ̣ܪ ܕܚ̇ܙܝܬ ܠܪܘܚܐ ܘܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܒܬܪ ܡܛܠ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̣Xܬ̣ ܠܗ ܠܘܬ ܝܚܝܕܝܐ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗܝܡܢܘ ܕܗܘܬ̣ ܆ ܠܥܝܢ ܟܠܢܫ ܐܟܪܙܘܗ̇ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܓܠܝܬ̣ ܠܗܘܢ ܩܝܡܬܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܪܒܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܬܐ ܚܨܕܐ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܡܪܢ ܒܬܪ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܡ̣̇ܠܠ ܗܘ̣ܐ ܆ ܕܗܢܐ ܗܘ̣ܐ ܐܝܢܐ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܠܝܢ ܂ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠ̇ܡ ܐܢܐ ܓܒܝܬܟܘܢ ܠܬܪܥܣܪ ܂ ܝ ܘܡܢܟܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܫܪܝܪܐ ܬ ܡܕܡ ܕܡܫܬܘܕܝܢ̈ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐ̣ܡܪ ܡܪܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܡܕܢܚ ܠܗ̇ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܃ ܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܒܬܪ ܐܝܡܡܐ ܩ̇ܪܐ ܠܙܒܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܆ ܠܠܝܐ ܕܝܢ ܠܙܒܢܐ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐ ܃ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܇ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܒܬܪ ܗܘ̇ ܡܐ ܕܐ̣ܡܪ ܆ ܕܒܝܕ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܨܝܐ ܗܕܐ ܕܬܗܘܐ ܃ ܘܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܢܣܒܘ ܆ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܚܫܚ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܫܠܝܚܐ̈ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܘܬܢ ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝ ܕܢܗܘܐ ܬܘܒ ܘܢܚܐ 2ܡܩܒܠܝܢܢ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܒܬܪ ܂ ܒܚܝܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܃ ܗܢܘ̇ܢ ܕܒܗܘܢ ܟܠܢ ܩܝ̇ܡܝܢܢ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܫܬܚܠܦܘ ܠܚܡܪܐ ܂ ܝܝ · ܝX ܪܫ ܣܡܟܐ ܕܝܢ ܩ̇ܪܐ ܠܐܝܢܐ ܒܬܪ ܂ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܡ ܐ̣ܡܪ ܕܛܥ̣ܡ ܪܫ ܣܡܟܐ Xܠܡܝܐ̈ ܗܢ̇ܘܢ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܕܠܐ ܬܬܩܛܥ ܠܗܘܢ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܦܘܫܫ ܝ ܘܢܒܛܠ ܟܪܝܘܬܗܘܢ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܐ̇ܬ ܢܩܘܡ ܂ ܕܡܛܠ ܕܝܢ ܢܩܝܦܘܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܗܕܐ ܝ ܐܬܚܫܒܬ̣ ܠܗ ܕܡܝܬܪܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܢ ܃ ܒܪܡ ܐܦ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܪ ܕܐܬܒܪܝ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܟܕ ܚܝܐ̈ ܒܟܝܢܗ ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܃ ܒܬܪ ܂ ܕܡܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܦܘܚܝܬܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢ ܂ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܆ ܕܐܢܬ ܒܬܪ ܢܦܫܗ ܂ ܂ X ܝܝ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܥ̣ܒܕܘ ܐܦ ܒܡܠܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܃ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̣ܡܪ ܆ ܕܠܘ ܐܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܃ ܢܘܣܦ ܕܐܒܝ ܡܡܠܠ ܂ ܐܠܐ ܠܥܠ ܒܬܪ ܥ̇ܡܪ- ܃ ܗ̣ܘ ܝ ܥܒ̇ܕ ܥܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܐ ܙ̇ܕܩ ܗܘ̣ܐ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܣ̣ܠܩ ܡܪܢ ܠܛܘܪܐ ܇ ܘܗܢ̇ܘܢ ܦܫ̣ܘ ܀ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܪܡܫܐ ܣܠܩܘ ܒܬܪ ܡܩܒܠ ܫܘܠܛܢܐ ܝܝ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܝܢ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܢܚ̣ܬ ܗ̣ܘ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܆ ܝ ܒܘܠܝܬܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܥܠܘܗܝ ܩܢܝܐ ܗܘܬ̣ ܀ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܠܝܢ ܐ̣ܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܇ ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܐ̣ܡܪ ܒܟܢܘܫܬܐ ܇ ܟܕ ܒܬܪ ܐܚܪܝܢ ܪܡ̇ܙ ܆ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܥܠ ܟܝܢܐ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܬܬܐ ܂ ܗܢܝܢ̈ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܫܬܥܐ ܠܗܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܬܝ ܃ ܒܬܪ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܥܕܠܝܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܫܦܝܥܘܬܗ ܕܒܣܡܐ ܃ ܡܝܬܐ ܗܘ̣ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܡܪܬ̣ ܡܪܝܡ ܗܠܝܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܘܢܣ̣ܒ ܫܘܠܡܐ ܝ ܝܘXܐ ܒܬܪ ܂ ܙ XܝX ܢܦܢܝܗ̇ ܕܝܢ [ܬܫܥܝܬܐ 1]ܠܘܬ ܛܟܣܐ ܕܣܕܪܗ̇ ܃ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܥ̣ܒܕ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܫܘܪܝܐ ܠܬܫܥܝܬܗܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܐܦܠܐ ܗܘܦܟܘܗܝ̈ X ܝܝ ܢܓܝܪܐ̈ ܕܠܘܬܗܘܢ ܣ̣ܦܩܘ ܂ ܡ̣ܢ