simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܣܘܠܩܐ ܕܦܓܪܢܘܬܗ ܠܫܡܝܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܠܗܘܬܗ ܥܡ ܥܕܬܗ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܆ ܘܡܫܠܛ ܠܗ ܕܢܐܣܘܪ ܘܢܫܪܐ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ . ܘܡܢ
SynOr ܚܐܦܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ ܡܬܟܢܫܝܢ ܥܠܡܝܐ̈ ܘܡܫܘܬܦܝܢ ܥܡܗܘܢ ܒܬܪ ܨܒܝܢܐ ܕܢܦܫܗ ܨ̇ܒܐ ܕܢܩܝܡ . ܘܡܛܠ ܕܕܒܝܪܝܢ ܒܚܫܐ ܐܢܫܝܐ
SynOr ܕܫܪܪ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܥܠ ܩܝܡܬܗ ܒܡܬܚܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܒܬܪ ܐܚܝ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܗܢܘܢ ܩܕܡܐܝܬ ܗܘܘ ܟܪܘܙܐ̈ ܕܩܝܡܬܗ . ܘܡܢ
SynOr ܕܝܗܒܘ ܪܘܡܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܦܘܪܫܢܝܗܘܢ̈ ܟܠܢܫ ܒܩܪܝܬܗ ܒܬܪ ܠܗܝܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܪܓܝܓܝܢ ܕܡܢ
SynOr ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܓܙܪܬܐ̈ ܘܕܕܘܟܝܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܠܥܕܬܐ ܒܬܪ ܐܝܪܚ ܐܝܪ ܕܫܢܬ ܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܛܝܝܐ̈ . ܟܕ ܡܢ
SynOr ܕܩ̇ܪܒ ܘܣ̇ܐܡ ܒܘܪܟܐ ܆ ܩܐ̇ܡ ܘܡܫܠܡ ܡܕܒܚܐ ܘܡܚܕܐ ܡܫ̇ܠܡ ܒܬܪ ܘܪܐ̇ܬܝܢ ܡܢܗ̇ ܐܦ ܫܐܕܐ̈ ܒܥܪܝܪܝܐ̈ ܘܡܪܘܕܐ̈ . ܡܢ
SynOr ܕܥܢܕ ܢܝܚ ܢܦܫܐ ܘܫ̇ܘܐ ܠܟܠ ܕܘܟܪܢܝܢ̈ ܛܒܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܬܪ ܒܪ ܐܘܕܡܝܗܪ ܗܘܙܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܠܦܛ ܡܕܝܢܬܐ ܆ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܡܢ
SynOr ܗܟܝܠ ܕܐܬܬܚܡܘ ܘܐܬܦܪܫܘ 63 ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܘܥܒܕܘ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܚܘܝܘ ܬܝܒܘܬܐ ܘܩܒܠܘ ܣـܝــܡ ܐܝܕܐ ܩܢܘܢܐܝܬ ܀ ܡܢ
SynOr ܚܕ . ܬܚܡܢ ܐܢܘܢ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܗܕܐ ܠܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦـܐ̈ ܒܬܪ ܣܪܝܩܐ ܠܘܬܗ . ܘܐܠܨܐ ܠܢ ܕܢܦܪܘܫ ܘܢܘܕܥ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܚܕ
SynOr ܗܕܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ܘܬܚܡܐ ܕܐܬܦܪܓܠܘ ܒܗ ܡܢ ܥܡܘܪܝܐ ܒܬܪ ܥܠ ܕܝܪܬܗܘܢ̈ ܘܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ̈ ܥܡ̇ܪܝܢ . ܐܢܕܝܢ ܡܢ
SynOr ܝܘܡܬܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܗ ܐܒܗܝܢ̈ ܡܝܩܪܐ̈ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܬܪ ܐܝܕܝܢ̈ ܡܫܪܪܝܢܢ ܒܚܪܬܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܬܟܬܒ ܀ ܘܡܢ
SynOr ܕܩܒܠ ܐܣܝܘܬܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܣܝܐ ܫܡܝܢܐ ܢܒܝܐ ܕܪܘܚܐ ܘܐܬܕܟܝ ܒܬܪ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܘܠܡܣܓܕ ܠܐܠܗ ܟܠܐ . ܘܐܝܟ ܢܥܡܢ ܐܪܡܝܐ ܕܡܢ
SynOr ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܆ ܐܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܢܫܠܘܚ ܠܬܓܡܐ ܕܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܘܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܆ ܐܘ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܫܕܪ
SynOr ܪܘܚܐ̈ ܛܥܝܬܐ̈ ܘܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐܚܪܝܐ̈ ܢܦܪܩܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܢܐܙܠܘܢ
SynOr ܕܐܙܕܩܦ ܡܪܢ ܆ ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ : ܒܢܦܫܗ ܐܙܠ ܒܬܪ : ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ . ܘܣܗ̇ܕ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ . ܕܡܢ
SynOr ܕܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܥܒܕ ܦܘܪܩܢܐ ܘܢܝܚܐ ܒܬܪ ܀ ܒܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ ܕܪܫܢܘܬܗ ܕܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܙܟܝܐ . ܡܢ
SynOr ܕܢܚܬܝܢ ܐܪܙܐ̈ . ܘܐ̇ܡܪ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܫܠܝܚܐ . ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܗܘ ܡܒܪܟ ܠܥܡܐ : ܠܥܠ ܡܢ ܕܪܓܐ̈ ܕܩܨܛܪܘܡܐ :
SynOr ܡܥܡܘܕܝܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܓܒܝܬܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܫܘܪܝ ܒܬܪ ܘܡܫܠܛܐ ܦܩܘܕܐܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܣܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܥܠ ܪܫ ܛܘܪܐ
SynOr ܕܥܠ ܫܘܪܪ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܕܝܙܕܐܦܪܝܕ ܠܟܘܢ ܟܬܒܢܢ : ܐܦ ܒܬܪ ܠܟܘܢ ܡܢܢ ܒܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܥܒܕܢܢ ܠܐܬܪܟܘܢ . ܘܡܛܠ ܕܡܢ
SynOr ܕܩ̇ܒܠܘ ܕܪܓܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܣܪܣܘ ܗܕܡܝܗܘܢ̈ ܆ ܓܡܝܪܐܝܬ ܒܬܪ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܐܪܙܘܗܝ̈ ܡܚܝܢܐ̈ ܕܦܪܘܩܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ