simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul : ܡܥܗܕܢܘܬܗ : ܕܠܐ : ܬܪܝܨܘܬܐ : ܐܬܬܘܣܦ : ܡܢ : ܢܟܦܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ : ܕܡܢ : ܫܘܪܝܐ : ܠܐ : ܫܦܝܪ : ܐܬܟܬܒ : ܘܡܢ :
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܣܓܝ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܚܘܝ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ . ܗܠܝܢ ܕܒܠܥܬ ܒܒܝܬܗ ܕܚܒܝܒ . ¹0ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ X XXX X ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܟܠ ܢܫܡܠܐ . ܒܕܓܘܢ ܐ ܗܘܐ ܕܫܠܝܛ ¹³ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܕܐܣܝܡܝܗ̇ ܒܬܪ ܦܓܪܐ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ ܨܒ̇ܐ ܗ̣ܘ ܨܒ̣ܐ ¹¹ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܐܚܙ̈ ܢܝܬܐ X -- ⁶ܣܘܟܠܐ ܘܝܕܥܬܐ ܝܝ ܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܠܐ X . -- ܒܬܪ . ܪܗܒܘܢܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ²⁶ܡܥܡܘܕܝܬܐ --
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܕܐ ܡܛܡܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܠܟܝܢܐ . ܚܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܘܡܘܬܐ . ܗ̇ ܒܬܪ . ܕܒܐܝܕܗ ܐܝܟ ܕ ܥܩܪܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܡܥܠܬܐ . ܐܝܬܝ ܓܝܪ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘܐ ܦܓܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܣܢܝܩ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ . ܠܘ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܣܘܢܩܢܐ ܐܟ̣ܠ ܘܐܫܬܝ Xܡܢ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܫ]ܪܝܗ [ܕܡܘܬܐ ܒܒܣܪܐ ]ܗ̇ܘ [ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܒܬܪ . ܐܠܗܘܬܐ ܠܚܫܘܫܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܒܫܘܠܡܗ ܕܪܙܐ ܒܛܠܬ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul X ܩܒܘܪܬܐ : ܟܕ ܪܡܝܢ̈ ܥܠ ܩܒܪܐ ܗܪܘܡܐ̈ ܘܒܣܡܐ̈ : ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ : ܐܢܫܐܝܬ ܕܝܢ ܨܒܝ̈ ܗܘܝ̈ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܡܢܘ ܕܠܐ ܢܬܕܡܪ ܒܟ ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ ܩܛܝܢܘܬܐ ܘܢܩܘ ܝX ܒܬܪ ²ܘܩܝܡܐ ܠܗܘܢ ܡܠܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܢܟܦܪܘܢ ܕܒܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܪܫܝܬܐ ܓܝܪ ܪܕ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܗܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܗ̣ܘܐ ܪܫܝܬܐ ܀ ܒܬܪ ܡܝܬܝܢ ܗܘ XX XX0ܘܢܦܝܠܝܢ . ³ܘܕܢܩܘܡ ܣܢܝܩܝܢ ܗܘܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܐܫܠܡ ܪܘ ܐܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ . ܕܐܡܪܚ ܗܕܐ ܒܬܪ . ܐܦܢ ⁸ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܢܦܫ . ܕܒܦܪܙܠܐ ⁹ܢܬܦܣܩ ܘܢܬܒܙܥ . ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܦܓܪܐ . ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܟܕ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ . ܟܠܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܘܐܢܫ ܕܢܬܚܪܐ ܠܐ ܐܝܬ . ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܗܢܐ ܡܬܠܐ . ܟܬܘܒܘ ܥܬܝܪ̈ ܒܐܣܐ̈ ܒܬܪ ܥܨܒܐ̈ ܟܕ ܠܥܬܝܪܐ̈ ܡܟܘܢ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܕܝܢ XXXXX0ܘܬܘܒ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܗ ܕܝܢ ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܕܦܓܪܗ ܒܬܪ ܢܥܘܠ . ⁴ XXXXXXXX ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܥܠ ܗ XXX XX6ܐܠܐ ܒܬܪ ܘܕ ܣܢܝܩ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ . ܠܘ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܣܢܝܩܘܬܐ X ܐܟ̣ܠ ܘܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܝܫ : ܟܕ ܐ ܠܗܘܢ ܦܓܪܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܒܬܪ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘ ܡܝܘܬܐ : ܐܟܢܐ ܕܐܦ ܚܛܝܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܪܝܫ ܬܓܡܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܦܛܪܘܣ ܕܐܡܪܗ . ܕܡܝܬ ܒܬܪ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ⁴ ܚܫ ܘܡܝܬ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܠܐ ܟܕ ܪܕܝܢ̈ ⁵ܟܠܗܘܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ X ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܇ ¹0ܕܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܒܬܪ ⁷ܕܐܝܬܘܗܝ ⁸ܡܬܚܒܠܢܐ . ܐܬܚܘܝ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܘܝܘ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܟܣܢܘܬܐ . ܘܗ̣ܘ ܒܕ ܘܨܝܕ ܣܗܕܘܬܐ ܢܬܢܬܦ ܘܦܣܩܐ ܬܪܨܐ ܒܬܪ ܐܟܣܢܢ ⁵ܐܝܬܝܗ ܝXXXXX ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܢܬܦܪܣܐ ܓܝܪ ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul ܪܝܫ ܘܩܕܡܝܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܦܛܪܘܣ ܕܟܬܒ ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ¹² ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܒܢ ܙܒܢ ܗܘܘ ܡܠܦܝ̈ ܪܙܐ̈ ܒܥܕܬܐ ¹¹ܩܕܝܫܬܐ