simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܂ ܚ̇ܘܝܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܇ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܦܣ̇ܩܝܢ ܠ ܂ ܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܇ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܡ̇ܦܠܓܝܢ ܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܂ X ܝX ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܒܬܪ ܆ ܕܛ ܂ ܥܝܐ ܠܗܘܢ ܕܟܕ ܐܡ̇ܪܢ ܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬ̇ܩܝܡ ܝX ܡܫܝܢܝܐ ܇ ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܘܕܥ ܗXܝܬ ܕܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܟܘܬܟ ܇ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܠܬܗ ܒܬܪ ܇ ܠܐ ܛܡܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܟܕ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܡܪܚܝܢ ܠܡܐܡܪ ܇ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚ ܝܘXX ܂ ܘ·ܢܘ ܝܝ ܟܕ ܝܝ XܬܝX ܇ ܝܝ ·ܝX Xܪܝܢ̈ Xܝܢܐ̈ ܒܬܪ Xܝܬܘܝܝ ܢܕ ܝXܫܝܚܐ ܇ ܘܢܝXܥܪܝX ܝXܢ ܦܣܩܐ ·X ܝܢܘܢX ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܢܨ̇ܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ X ܙ ܝܝ ܂ X ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܛܟܣܗ̣ ܫ̇ܪܝܬ ܐܢܝܢ ܆ ܘܠܘ ܟܕ ܓܒ̣̇ܝܬ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܇ ܒܬܪ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ̈ ܃ Xܥܠ ܐX ܕܡܫܪܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܣ̣ܒܪ ܆ ܟX ܪܕܝX
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܬܘܒ ܓܝܪ ܫܡܥܢܝܗܝ ܕܐܡ̣ܪ ܂ ܫܠܝ ܡܢ ܕܠܡ̇ܦܠܓܘ ܒܬܪ ܟܢܐ ܝ ܂ ܥܪܩ̇ܝܢܢ ܇ ܟܕ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܇ ܘܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܘܬ ܐ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܃ ܘܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܬܘܒ ܃ ܠܐ ܬܟܬܪ ܒܗ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܪܡ ܗܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ · · ܂ ܡܦܠܓܐܝܬ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܂ ܘܘܝ̇Xܘܣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܝ ܠܘ ܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ̣
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܚܕ ܟܝܙܐ ܘܐܫܬܡܠܝ ܘܐܬܩܝܡ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܘܡܫܚܠܦܐ̈ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟ̇ܢܫܘ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܡܬ̇ܦܠܓ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ̣ ܕܟܕ ܐܬ̇ܪܟܒ XX ܠܐ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܒܠܒܠ ܆ ܐܦܠܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܘܬܐ̣ ܒܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗ̇ܘܐ ܂ ܐܠܘ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܡܬܟܪܙ ܂ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ̣ ܡܢ ܙܘܘܓܐ ܡܬܝܠܕ̣ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܙXܐ ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܆ ܡ̇ܦܢܐ̣ ܘܐܡ̇ܪ ܂ Xܘܝ̇ܝXܘܣ· ܒܬܪ Xܝ̇XXܘX ܂ 1ܐ̇ܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܩ̇ܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܆ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܥܡ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ 3ܟܝܢܐ̈ ܦܣ̇ܩܝܢ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܂ X X ܡܦܪܫܐܝܬ ܂ Xܘܝ̇ܝXܝܘܣ ܂ ܕܢܨ̇ܝܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܠܩܘܒܠܗ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܠ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ̣ ܚܫܘܫܐ ܂ ܡܢܗ ܘܠܗ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̣ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܪܒܐ ܂ X ܙ ܘܫܒܝܚܐ ܒܬܪ ܐܘ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܡܪܝܢ ܪܫܝܥܐܝܬ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܝܝ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܘܬ ܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܕܒܩܢܘܡܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܘ ܃ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܩܘܐ ܒܬܪܝܢܘܬ ܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܚܢܢ ܃ ܟܕX ܪܕܝܢܢ ܒܝܕ ܒܪܬ ܩܠܗ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ · ܝܝ ܡܢ