simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗ̣ܘܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܒܬܪ ܘܡܢ̇ܪܥ ܡ̣ܫܟܢܐ ܐܪܥܢܝܐ ܠܘܘܝܐ ܣܓ̇ܝ̣ ܡ̣ܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܡܝܢ
SevAnt:CathHom ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܫܢܗ ܆ ܐܠܐ ܚܠܦ ܕܝܘܬܐ ܆ ܟܕ ܒܕܡܐ ܘ . ܕܪܕܐ̇ ܗܘܐ ܒܬܪ ܠܘܬ ܫܘܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ : ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܡܝܗܬܐ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܣܐ̇ܒܝܢ X XXX Xܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܬܗܘܢ X ܗܝ ܡܠܬܐ ܇ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܬܣܐ̇ܒܘܢ . ܐܢܐ ܐ . ܝܬܝ . ܟܕ ܓ̣ܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܕܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܝܕܝܘܬܐ ܆ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܗ̣ܝ ܚ̣ܝܘܬܐ : ܡܢ ܬܪܝܢ ܒܬܪ ܕܒܩܢܘܡܐ ܀ ܗ̇ܝ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܙܪ̣ ܩ ܕܢܐܡܪ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܨܠܝܒܐ . ܘܩ̣ܝܡܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ : ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܒܒܣܪ ܒܬܪ ܡܕܒܪܢܝܬܐ̈ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܠܡܥ̇ܠܝܘܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܝܘܡܐ ܝܐ ܆ ܛܪܘܢܘܬܗ ܕܡ̇ܘܬܐ̇ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܫܬܪܝܐ ܗܘܬ ܆ ܒܬܪ . ܒܡܚܬܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܫܝܘܠ : ܘܒܩ̣ܝܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܬܒܣ̇ܪܢܘܬܐ ܕܝܢ ܆ ܚܕ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܇ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܟܝܬ ܘܡܢ ܒܬܪ X1ܡ̇ܢ ܆ ܦܫܝܛܐ . ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ . ܐܝܟ ܠܐ ܦܓܪܢܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܘܬܗ ܇ ܘܢܩܘX ܫܡܗ . ܕܗܕܐ ܓܝܪ ܦܩܕ̈ ܢ ܗܘܝ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܇ ܘܢܬܒܝܬܐ ܠܗ ܘܢܬ̣ܟܬܒ ܕܝܠܗ ܘܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܩܡ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܐܬܚ̣ܙܝ ܠܗܘܢ· ܐܢ ܠXܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܩܘܒܠܗ ܇ ܘܡܫܪܪܝܢ̈ ܗܘܘ ܚܠܝܡܐܝܬ ܕܚ̣ܙܘ ܠܡܪܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܐܘ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܘ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܡܢ ܚܫܚܬܐ ܀ ܐܪܢܝܐܝܬ ܒܬܪ ܕܒܪܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܇ ܡܢ ܝܠܝܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܘܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܛܘܒܝܟܘܢ ܐܡܬܝ ܕܢܚ̇ܣܕܘܢܟܘܢ ܘܢ̇ܦܩܘܢ ܫܡܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܡ̇ܝܬܝܐ ܘܣ̣ܝܡܐ ܒܬܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܛܘܒܐ̈ :
SevAnt:CathHom ܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܇ ܡܢܗܘܢ ܕܫܘܘܕܥܐ̈ ܒܝܬܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܒܬܪ ܢܗ̣ܦܟܘܢ ܢܬܢܣܟܘܢ . ܪܚܡܐ̈ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܛܥܝܘܬܐ ܇ ܕܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܒܐܣܟܡܐ ܬܪܝܨܬܐ̈ ܐܬܪܥܝܘ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦ̇ܠXܝܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܥܠܥܠܐ ܆ ܢܘܪܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܢܘܪܐ ܆ XܝXXXX0 ܩܠܐ ܕܟܚܬܐ ܒܬܪ ܆ ܥܠܥܠܐ . ²ܠܐܝXX XXX12̇0 ܗܘܐ ܒܥܠܥܠܐ ²ܡܪܝܐ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܝ̣ܠܕܐ : ܘܐܦ ܡܢ ܐܡܬܝ ܕܠܪܐܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܫ̣ܡܫ̇ܬ ܆ ܒܬܪ ²ܡܒ̇ܚܢ ܠܗ ܠܦܬܓܡܐ ܆ ܕܗ̣ܝ ܝ̇ܠܕ̇ܬ ܐܠܗܐ . ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܒܪ̣ܝܬܐ ܆ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܘܝ ܕܣ̇ܦܩ ܗ̣ܘ ܠܗ . ܘܗܢܐ ܥ̇ܒܕܐ ܐܝܬ ܒܬܪ ܕ̇ܝܢܝܝܢ ܘܡܒ̇ܚܢܝܢ ܠܗ ܀ ܐܠܐ ܐܦ ܩܕܡ ܒܪ̣ܝܬܐ̇ ܟܡܢ
SevAnt:CathHom ܣ̇ܝܡ ܢܡܘܣܐ ܘܡܥܗܕܢܘܬܐ . ܡܢ ܗܢܐ ܚ̇ܛܝܢ ܀ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܬܪ ܘܣܓܝܐܘܬܗ̇ . ܚܛܝ̣ܬܐ ܆ ܬܬܚ̣ܫܒ ܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܟܣܢܘܬܐ ܇ ܠܐ ܢܒ̣ܟܝܗ̇ ܠܚܣܝܪܘܬ ܗܘܢܐ . ܪܝܫܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܒܬܪ XX ܡܢܗ̇ ܘܒܗ̇ ܢܟ̣ܣܝܗ̇ ܠܠܐ . ܡ . ܠܝܠܘܬܐ . ܡ̣ܢܘ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ̈ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܆ ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܢ ܝ . . ܠܪ̣ܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܠܐ ܡܬܦܠ̇X ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐẌ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܥܡ̇ܕܐ̇ ܣܡܐ ܗ̇ܘ ܕܬܝܒܘܬܐ ܘܕܘܟܝܐ ܆ ܐܦ ܢܡܘܣܐ XX XXXX ܒܬܪ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ̇ܝܢ ܀ ܕܐܝܬ ܓܝܪ . ܐܦ ܡܢ