simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܫܒܘܥܐ̈ ܬܪ̈ ܢ ܬܘܒ ܕܫܢܝܐ̈ ܘܐܦܣܩܘܦܐ ܐܚܪܢܐ ܐܪܡܢܝܐ ܂ ܂ ܒܬܪ ܡܗܝܡܢܐ ܘܒܣܝܡܐ ܂ ܛܢ ܕܝܢ ܒܫܦܝܪܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܂ ܘܢܦܩ ܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܠXܘܢ ܘܕܚܦܛܗ ܗܘܐ ܝ ܠܒܣܝܠܝܣܩܘܣ ܡܛܠ ܐܢܩܘܩܠܝܐ ܒܬܪ XܝܠX XܫܪܒX ܡܘܕܥ ܂ ܐܝܟܢܐ ܦܢܐ ܛܝܡܬܐܣ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܦܠܘܝܢܣ ܂ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ ܢܗܪܗ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܣܓܝ ܐܟܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܂ ܗܢܐ ܕܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܪܝܐ ܢܐܙܠܘܢ ܂ ܚܟܡܬܗ ܕܥܠܝܐ 10ܬܪܥܝܬܐ̈ 11 ܝ ܂ ܕܠܚܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܨܒܝܢ ܕܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܢܬܢܩܦܘܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܟܬܝܒ
Ps-Zach:EccHist ܙܒܢܐ ܠܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܘܠܝܘܬܪܢܐ ܒܬܪ ܂ X ܃ ܘܒܣܝܡܐ ܂ ܐܝܟ ܕܠܬܕܡܘܪܬܐ 3ܗ̇ܝ ܕܥܬ ܕܐ ܕܬܬܓܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܕܫܒܝܬܐ ܇ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܬܡܢܐܝܢ ܇ ܒܝܘܡܝ̈ ܒܬܪ ܣܦܪܐ ܕܢܡܘܣܐ̣ ܘܐܒܕ ܂ ܘܐܬܒܛܠ̣ ܥܕܡܐ ܕܥܙܪܐ ܣܦܪܐ ܇
Ps-Zach:EccHist ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܃ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܘܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܬܪ ܃ ܘܢܛܝܪ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܘܐܦ ܡܢ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ̣ ܂ ܥܠ ܘܣܦ ܥܠ ܐܣܝܬ ܂ ܘܒܛܢܬ ܐܣܝܬ ܡܢ ܝܘܣܦ ܘ·ܠܕܬ̣ ܒܬܪ ܘܡܝܢ̈ ܕܡܫܬܘܬܗ ܕܝܘܣܦ ܘܕܐܣܝܬ ܡܘܬ ܐ ܢܡܘܬ ܂ ܘܗܘܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܐܬܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܪܝܕܝܢ ܥܠ ܒܬܪ ܂ ܘܟܠܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ 1ܘܡܝܬ ܗܘܐ ܂ ܘܕܒܬܪܗ ܒܬܪ
Ps-Zach:EccHist ܡܩܕܘܢ ܘܕܐܝܟܢ ܐܬܟܪܙ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܠܗ ܕܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ ܂ ܒܬܪ XܝܠX XܝܫܪܒX XܝXܝܒXܝX ܂ ܕܡܠܦ ܥܠ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܦܩܬܗ ܀ ܪܝܫX XXܠXXܥܘܘܪ XܝܠX XܝXܝܪܒX ܥܠ ܐܪܝܕܢܐ ܒܬܪ 11ܠܚܦܝܛܐ̈ ܠܡܐܠܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܂ X ܐܓܪܬܐ̇ ܕܟܬܒ ܐܟܣܢܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܡܕܘ ܘܐܬܚܫܒܘ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܆ ܐܫܬܚܠܦܘ ܒܬܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ ܡܬܓܡܪܐ ܂ ܓܠܛܝܐXܝܪ̈ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܬܗ ܕܕܝܣܩܪܣ ܂ ܫܕܪ ܠܝܘܚܢܢ ܪܫ ܣܠܢܛܝܪܐ̈ ܥܡ ܟܬܝܒܬܗ̈ ܒܬܪ ܐܢܫܐ 2ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܕܡܛܝܒܝܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܦܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܐܬܩܛܠ ܡܢ ܂ X ܙ ܝܝ ܕܩܝܣ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܚܪܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܠܕ ܕܗܘܐ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܒܐܢܛܝܘܟ 1ܟܬܒ ܟܕ ܒܬܪ ܒܫܠܡܐ ܠܘܬ ܚܣܝܘܬܟ ܀ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܘܐܬܢܣܝܣ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܠܦܢܐ ܝ ܕܐܒܗܐ̈ ܂ ܘܒܥܒܕܐ ܘܒܡܠܬܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܡܬܟܬܫ ܒܬܪ ܂ ܕXܒܝܕ ܗ ܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܝܬܐXX ܐܙ ܂ ܠ
Ps-Zach:EccHist ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܂ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܂ ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܟ ܕܬܬܚܫܚ ܒܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܗܘܐ̣ ܝ X ܕܐܒܗܬܐ̈ ܗܘ ܂ 5ܘܡܠܦܝܢ ܗܘܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܝܠܝܪܣ ܣܡܦܠܝܩܝܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܬܒ ܠܗ ܙ·ܢܘܢ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ ܕܓܠܐ ܒܬܪ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܙܝܢܘܢ 5ܐܝܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܗܘܡܐ
Ps-Zach:EccHist ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܘܝܕ ܆ ܫܠܝܡܘܢ̣ ܂ ܠܐ ܫܠܡ ܠܒܗ ܒܬܪ ܢܒܝܐ ܆ ܕܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܩܘܪܝܝܟ̈ ܗܘܘ ܐܠܗ̈ ܟ ܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܝܬ ܆ ܐܦܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܓܒܪܐ ܗܘܐ ܡܟܡܗ ܒܢܘܗܪܗ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐ ܠܝܢ ܕܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܕܡܢ