simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ܒܬܪ ܒܝܢܬ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܐܠܐ ܐܦܢ ܥܡܠܐ ܩܠܝܠ ܗܘ̇ܐ ܠܢ ܒܬܪ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܣܕܪܬ ܒܟܬܝܒܬܟẌ ܆ ܗܟܢܐ ܣܕܝܪܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܫܩ̇ܠ ܪܒܝܬܐ . ¹ܐܘ̇ X0 ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܒܬܪ . ܙܕܩܬ ⁹ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ . Xܕܐܢ ܐܢܫ ¹⁰ܡܫܬܟܚ
Ps-MaruMayph:Canons ܢܣܝܒܘܬܐ ܒܝܕ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ . ܘܐܟܣܘXX ܬܘܒ ܐܦ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܩܘܝ ܝܚܝܕܝܐ ܒܝܚܝܕܝܘܬܗ ܐܦܢ XX ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܫܡܥܐ 20ܕܐܕܢܘܗܝ̈ . ܘܩܕܡ ܕܢܐܬܝܢ̈ ܫܘܪܥܬܐ̈ ܢܗܘܐ ܒܬܪ ܪܓܬܗ ܘܙܘܥܘܗܝ̈ . ܘܠܐ ܢܬܢܬܦ ܒܬܪ ܚܝܪܐ ܕܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܠܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܕܝܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ X ܢܬܟܢܫܘܢ ܘܐܦ X ܒܬܪ ܢܫܩܠܘ X ܢ XX ܩܕܡܘܗܝ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܟܕ ܥܐ̇ܠ ܣܬܘܐ . ܘܐܚܪܬܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܐܦܣܩܘܦܐ ܆ ܕܐܘܪܫܠܡ ܢܗܘܐ ܡܘܬܒܗ . ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ ܒܬܪ ܢܛܪ ܒܡܕܢܚܐ ܒܝܕ ܡܦܣܢܘܬܐ . 5 ܘܒܡܘܬܒܐ ܕܫܒܥܐ ܢܗܘܐ ܝܬܒ
Ps-MaruMayph:Canons ܚܪ . . ܪܥܝܢܗ ܚܬܝܬܐܝܬXX ܠܓܠܝܐ ܢܐܬܐ ܐܝܟ ܕܬܬܒܛܠ ܒܬܪ ܐܢܐ ܥܒܕܬ ܦܘܩܕXX ܪܫܐXẌ XXܟܕ ܡܫܪܝܢܢ X⁶ܘܣܕܪܝܢܢ ܚܕ
Ps-MaruMayph:Canons ܚܝܪܐ ܕܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܠܐ ܒܬܪ ܫܡܥܐ 20ܕܐܕܢܘܗܝ̈ . ܘܩܕܡ ܒܬܪ ܚܨܪܗ ܘܬܪܥܝܬܗ ܘܢܫܥܒܕ ܪܓܬܗ ܘܙܘܥܘܗܝ̈ . ܘܠܐ ܢܬܢܬܦ
Ps-MaruMayph:Canons ܚܕ ܐܟܡܐ Xܕܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܬܒܥܐ ܡܢܢ ܆ ¹¹⁵ܘܡܛܠܗܕܐ ܒܬܪ ܒܝܢܬ ܩܢܘܢܐ̈ ܆ ܘܢܩܪܒ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܘܢܟܬܘܒ ܐܢܘܢ ܚܕ
Ps-MaruMayph:Canons ܐܠܗܐ ܡܪܗܛܝܢ . ܘܗܢܘܢ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܠܪܥܝܢܐ ܕܡܢܝܢܘܬܐ ܒܬܪ ܡܬܪܚܩܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܫܘܬܐ 5 ܠܐܒܗܬܐ̈ ܥܒ̇ܕܝܢ ܘܥܕܠܝܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܚܕܐ ܢܣܒ ܩܘܕܫܐ . ܘܣܘܪܚܢܐ̈ ܡܕܡ ܓܕܫ ܘܐܝܬ ܐܢܫ ܕܡܩܡܠܐ ܒܬܪ ܘܐܢ ܣܓܝ ܩܐܢ ܙܥܘܪ ܕܬܪܬܝܢ ܠܐ ܡܦܣܐ ܣܘܢܗܕܘܣ 5 ܠܐܢܫ ܚܕܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܝܢ ܕܢܚܬܬ ܗܠܢܐ ܘܨܠܝܬ ܒܟܠܗܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܒܬܪ ܢܫܬܠܛܘܢ ܒܗ̇ ܘܬܡܢ ܢܫܠܡ ܪܗܛܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܗ . 25 ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܡܘܬܝ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܥܐ̇ܠܝܢ ܘܝܬ̇ܒܝܢ ܥܠ ܟܘܪܣܝ ܘܡܫܡܫܝܢ ܒܬܪ XX ܡܠܟܘܬܟܝ ܘܒܢܝܬ ܗܠܝܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ⁵⁴ . ⁵³ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܡܫܬܘܬܦܢܘܬܗܘܢ ܐܪܚܩܘ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܘܐܬܢܩܦܘ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܗܘܘ ܐܣܟܡܐ ܗܢܐ . ܘܡܢܗܘܢ ܡܫܘܬܦܐ̈ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܩܫܝܫܐ̈ . ܐܠܐ ܐܦܠܐ ⁶ܕܢܬܒܘܢ ܒܝܢܬ ܩܫܝܫܐ̈ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ⁵ܡܬܚܬܝܢ . ܢܣܒܘܢ ܗܟܝܠ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܩܘܪܒܢܐ ܒܛܟܣܐ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܩܕܡܝܐ ܗܘ ܢܩܘܡ ܒܕܘܟܬܗ ܘܢܫܡܫ ܡܕܒܚܐ . ܘܐܢ ܙܐܛܡܐ̈ ܡܕܡ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐ ܡ̣ܢ ܓܘܐ ܙܗܝܪܐܝܬ . ܘܐܢ ܠܝܬ ܡܪܫܘܬܐ ܡ̣ܢ ܓܘܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܙܒܢܐ ܠܐ ܣܦܩܘ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܥܕܡܐ ܠܣܘܢܗܕܘX ⁶ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܣܡ̣ܘ 15 ܐܒܗܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܠܐ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܥܒ̇ܕܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܛܟܣܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܫܡܘܥܐ̈ . ܥܠ ܒܬܪ ܕܪܫ ܦܠܚܘܬܗܘܢ ܢܣܒܘܢ . ܗܠܝܢ ܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܢܬܒܘܢ . ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܫܩܠܗ̇ . ܐܬܩܪܒ ܠܗ ܗܘ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܠܕܪXܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܒܬܪ ܠܛܠܝܬܐ ܘܫܦܪܬ ܠܗ . ܘܫܩܠܗ̇ ܒܢܫܐ̈ ܢܡܘܣܐܝܬ . ܘܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܫܠܡܘ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܪܫܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܗܪܣܝܣ ܘܩܡ̣ܘ ²ܠܗ ܒܬܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܒܕ ⁹⁷ܗܘܐ . ⁹⁸ ܫܘܪܝ ܡܡܠܠܐ ܕܗܪܣܝܣ̈ ܡ̣ܢ