simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܩܒܠ ܩܕܝܫܐ ܝX ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܚܕܘ 1ܓܘܣܐ ܒܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܒܢܘܪܐ ܂ ܘܩܛܠܗ ܠܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܂ ܘܥ̣ܠ ܃ · ܠܡܨܪ ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܕܕܗ ܂ ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ · ܒ· ܐܠܦܝܢ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̣ ܒܬܪ ܂ ܗܢܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܬܩܪܝ ܣܝܡܘܢ̣ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܢܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܃ ܗܘ̣ܐ ܐܢܫ ܒܬܪ ܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܗܘܢ̇ ܒܙܒܢܗܘܢ ܡܫܬܥܝܢܢܝ ܥܠܝܗܘܢ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ̇ ܕܢܝܚܬ ܢܦܫܐ̣ ܡܠܟܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܕܝܪܬܐ̈ ܆ ܘܫܪXܐ X ܕܕܝܪܝܐ̈ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܕܥܡܗܘܢ ܂ ܕܗܘ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ 1ܝܗܒ ܠܛܡܐܬ ܐܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܂ ܘܡܨܪܝܢ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܒܬܪ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܘܡܕܚܐ ܕܝܘܝܐ̈ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܠܝܢܐ 0ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܩܒܠ ܕܢ ܦܪܦܘܪ ܘܣX ܂ ܘܒܬܪܗ ܒܬܪ ܩܬܠܝܩܐ ܕܩܛܝܣܦܢ̤ ܐܬܟܢܫ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܩܛܝܣܦܢ ܂ X ܀ X
Ps-Dion:ChronZuq ܢܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܝܝ ܡܘܬܢܐ̈ ̤ ܠܗܝܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܒ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܆ ܕܐܬܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ̣ ܂ ܐܫܬܠܛܘ 3ܦܠܝܫܬܝܐ̈ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐ ܣܪܐܝܠ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܬܪ ܠܗ ܂ ܗܢܐ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܒܢܢ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܡ ܢܐܪܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܬܠܬܥܣܪܐ̈ 2ܫܢܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܩܝܦܐ̣ ܡܛܠ ܕܩܘܝ ܒܚܝܐ̈ ܥܕܡܐ̇ ܠܚܘܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܃ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ̣ ܂ ܐܬܚܣܕ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܥܠ ܕܛܐܢ 3ܗܘܐ · ܙ XX · ܒܬܪ ܕܥܡ ܐܣܛܦܢܘܣ ܂ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܝ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܫܦܝܪܬ ܚܙܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܓܘܢܐ̈ ܚܠܝܨܐ̈ ܆ ܘܬܟܬܘܫܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬ ܐ ܃ ܒܬܪ ܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢ̇ܘܢ ܕܩ̣ܡܘ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܂ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܢܐ ܀ ܘܟܕ ܒܟܠܗ ܗܢܐ ܪܘܫܥܐ Xܥܘܠܐ ܕܟܠܗܝܢ ܣܢܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܂ Xܝ ܥܠ ܣܘܦܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܘܬܢܐ ܂ ܘܥܠ ܚܝܘܬ ܐ ܚܒܠܬܐ ܕܢܦ̣ܩ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܚܙܬ ܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܢܦܘܬ ܐ̇ ܕܐܒܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ̇ ܒܬܪ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܡܟܝܠ̣ ܠܡ̣ܢܐ ܢܙܠܝܢ ܠܢ ܒܚܝܐ̇̈ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܩܠܝܠ̣ ܟܕ ܩܪܒ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܡܡܬ ܂ ܥܠ ܒܪܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪܐ ܂ ܝX ܒܬܪ ܕܫܡܗ ܦܪܡܘܛܝܣ̣X ܟܠܛܘܢܪܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܩܘܐ ܘܫܡ̇ܥ ܠܐܝܢܐ ܝ ܥܘܡܩܐ ܂ ܐܫܬܪܓܠܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܘܒܣܝܡܘܬܗ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܐܚܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܠ̣ܟܐ ܝ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܒܘ ܥܡܗ ܂ ܘܟܕ ܡܣܪܗܒ ܕܒܥܓܠ ܒܬܪ ܕܣܒܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ ܃ ܪܚܒܥܡ ܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܬܪܝܢ̣̈ ܂ ܘܪܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕ̈ ܐ̣ ܂ ]ܐܪܟܠܝܘܣ̣ ܫܢܝܐ̈ ܠܥܠܡ̣ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܚܫܐ ܂ ܘܐܦ ܚ̣ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܚܪܒܬ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܀ [ܗܘ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܠ̣ܩ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܒ̣ܕ ܒܓܙܝܪܬ ܐ̣ ܆ ܣ̣ܡ ܥܒܕܗ ܒܬܪ 2ܕܣܠܩܘ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܝ ܦܘܩܕܢܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܐ ܐܬܒܩܪܘܢ ܘܠܐ