simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܢܛܪ ܂ ܝX ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܦܘܠܘܣ ܕܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܂ · ܂ ܢܡܘܣܐ ܡܕܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝX ܙܒܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܕܒܝܕ ܕܐܬܒܣܪ ܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܂ ܘܠܘܬ ܒܬܪ ܗܢܐ ܒܪܐ ܒܪ ܐ ܬܘܬܗ ܂ ܘܠܗ ܟܕ ܠܗ ܝܠܕܬ ܘܒܬܘܠܬܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̇ܘܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܝܕܥ ܗ̇ܘ ܝ ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܘܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܪܥܢܐ ܂ ܕܐ ܬ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕܝܝܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܕܡ̣ܠܐ ܒܬܪ ܫܘܒܚܗ ܂ ܗ̇ܘ ܕXܡܝܪ ܥܠܘܗܝ ܂ ܕܚ̣ܙܝܢ ܠܡ ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܓܝܪ ܕܗܘ̣ܐ ܡܕܡ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܐ ܡܕܡ ܫ̣ܪܟܬ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܐܚܪܬܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܫܒ̣ܩ ܗܝ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܠܗܝܢ ܂ ܘܢܦܪܘܫ ܐܢܝܢ̈ ܝ ܠܐܚܪܢܐ ܂ ܘܠܘ ܕܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܠܗܠܝܢ ܡܨܥܝܬܐ̈ ܂ ܐܘ ܠܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ X XX ܂ ܠܘܛܬܐ ܕܪܫܝܡܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܂ ܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܥܕ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܝ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܘܬܘܒ ܘܒܣܪܐ ܂ ܘܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐ̣ܝܬܘܗܝ ܂ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܠܕܬ ܂ ܥܠ ܕܓܘܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܂ ܘܠܘ ܪܘܚܐ ܂ ܗ̇ܢܘ ܒܬܪ ܕܡܓܫܡ ܂ ܘܡܬܚܫܒܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ̇ ܕܟܬܪܬ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܢܣܛܪܝܢܘ̈ ܡܕܝܢ ܣܕܩܘ ܚܕܝܘܬܐ̣ ܂ ܝ ܘܐܪܢܘ ܒܬܪ ܠܗ ܕܠܐ ܒܣܪ ܂ ܐܢܫ1 ܕܢܚܘܝܗ̇ ܒܗ ܚܕ ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܢܝܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ̇ ܂ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܢܬܗܝܡܢ ܚܕ ܝX ܐܝܟ ܕܚܢܢ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܬܠܕ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܘܠܕ ܐܒܐ ܘܐܬܝܠܕ ܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܐܬܝܠܕ ܒܬܪ ܘܡܬܝܠܕ ܗ̇ܘ ܕܒܛܝܢ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܂ ܘܡܩܒܠܐ ܠܗ ܝ ܕܘܟܬܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܐܬܝܕܥ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗ̇ܝ 1ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܕܡܐ ܕܐܕܡ ܢܬܚܫܒ ܦܓܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܐܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܘܝܕ ܂ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܦ ܝܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܚܪܬܐ ܐܡܠܟ̣ ܂ ܩܕܡ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܂ ܐܦ ܩܕܡ ܕܢܬܝܠܕ ܃ ܕܗܘ̣ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܣ̣ܒ ܒܣܪܐ ܝXܫܬܪܪܐ ܗܕܐ ܂ ܕܐܢ ܒܬܪ ܐܡܪܘ ܕܐܢ ܚܕ ܘ̇ܠܐ ܠܡܘܕܝܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘ̇ܠܐ ܂ ܝܢ ܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܂ ܐܘ ܡܒܠܒܠ ܠܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܒܝܕ ܒܬܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗ̣ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܨܚܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܥܠܝܗ̇ ܂ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̇ܘܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܐ ܡܬܬܚܕܝܢ ܒܗ ܂ ܐܠܐ ܐܝܕܝܥ ܂ X ܂ ܒܠܚܘܕ ܒܬܪ ܕܡܬܓܒܠ ܘܗ̇ܘܐ ܡܢ ܙܪܥܐ ܘܡܢ ܕܡܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܪܢܫ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܘܟܠܗ ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܘ ܚܕ ܡܬ ܕܥ ܒܗ̇ܝ ܂ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܘ̇ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܫܪܝ ܕܢܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܠܘܩܕܡ ܒܬܪ ܂ ܝX ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕ ܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܂ ܕܡܠ̣ܐ ܫܪܪܐ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ ܆ ܕܐܬܚܙܝ ܫܘܒܚܗ ܝ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܂ ܪܦܦ ܥܝܢܐ ܒܓܘ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܐܦܢ ܟܡܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܘܬ ܗܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ ܂ ܘܬܘܒ ܘܨܝܕ ܗ̇ܝ ܂ ܕܐܠܗܐ ܡܢ