simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܚܕܐ . ܕܒܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܣܒܪܬ ܆ XXXX 8 ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܡܦܫܩ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܐܝܟ ܕܒܚܠܡܐ ܝܕܝܥܘܬܐ ⁴⁶ܕܩܢܘܡܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܠܚܘܣܪܢܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܀ 30ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܟܘܢ ܚ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܝܘܡܝ ܘܚ̣ܙܐ ܒܬܪ ܢܦ̇ܩܬ ܘܐ̇ܬܝܬ ܠܥܠܡܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܐܬܝܬ . ܘܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܐ . ܗܘ̣ܐ . ܘܐܢ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܘܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܟܕ ܢܚܬ ܒܗ̇ ܒܬܫܥܝܬܗ .
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܩܒܠ ܫܡܗܐ̈ ܒܬܪ ܕܗܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܠܗܝܐ XX ܀ 80ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܬܒܥ ܡܢܢ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܆ ܕܝ̇ܢܐ ܐܡܪܗ ܆ ܘܝ̇ܕܥ ܟܣܝܬܐ̈ ܐܟܬܒܗ : ܬܬܢܝܚ ܒܬܪ . ܚܙܝ ܕܝܢ ܐܦ ܗܪܟܐ : ܕܟܕ ܩܪܝܗܝ ܚܘܛܪܐ ܘܢܘܪܒܐ ܆ ܫܥܝܐ :
PhiloxMab:TenMem ܩܠܐ̈ . ܡܢ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . | ܗܘܢܐ ܕܢܪܗܛ ܥܡܗ ܕܫܡܐ ܒܬܪ ܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܥܠ XX X 58 ܒܗ ܬ̇ܢܐ ܐܦ ܗܘ ܩܠܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܢܐܡܪ ܠܟ . ܐܠܐ ܕܣܟܘܪ ܦܘܡܟ ܘܠܐ ܬܓܕܦ . ܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܛܝܒܘܬܐ . ܘܠܝܬ ܡܟܝܠ ܦܘܪܫܢܐ . ܘܡܢܐ ܙ̇ܕܩ . ܚܢܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ ¹0⁵ܘܐܬܥܡܕ ܡܢ ܚܢܢ : ܢܦܩ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܕܡ̇ܠܠ ܥܡܢ . ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ : ܗ̇ܘ ܝܒ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܣܩܬܗ . ܠܗ̇ ܩ̇ܕܡ ܚܘܝ X X XXXXXXX ܚܝܬܗ . ܘܐܠܦ ܕܗܘܝܘ ܒܬܪ . ܡܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ ܘܐ ܕܬܚܘܬ ܒܕܡܘܬ ܠܫܢܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ . ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗ̣ܘ ܐܘ XXXXX86 ܒܬܪ ܟܬܒܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܬܓܫܡ ܘܗܘ̣ܐ ܒܕ ܐܢܫܐ . ܐܘܣܦܘ ܐ . X
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܙܩܪܬܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܦܢܘܬܟ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܒܪܕܝܨ ܢ ܒܬܪ XXX X X ܠܘ ܐܝܬܝܐ ܗ̣ܘ . ܘܟܠ ܕܐܝܬܝܐ ܗ̣ܘ ܠܐ ܗܘ̣ܐ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܡܪܗ ܗܟܢܐ ܐܬܪܐ ܕܟܣܝܘܬܗ ܆ X ܘܐܫܬܥܝܗ ܠܘܬ ܐܝܬܘܬܗ ܒܬܪ ܕܐܬܘܬܐ̈ : ܐܠܐ ܒܡܠܬܐ ܐ . ܕܠܐ ܡܓܫܡܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܠܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܒܨܬܐ ܕܬܥܘܠ ܘܬܒܥܐ ܙܝ ܩܠܐ̈ . ܒܬܪ ܠܩܠܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܕܬܕܥ ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܠܗ ܠܩܠܐ ܐܠܗܐ ܘ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝX XX 101 ܠܗ ܠܒܪܐ ܕܠܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܆ ܘܠܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܕܐܬܝܠܕ X ܝ XXX X ܘܠܘ ܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ . ܘܐ̇ܬܝܐ ܡܚܕܐ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܘܬܚܘܒܘܬܐ ܕܚܘܝ ܒܩܝܡܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܩܡ ܒܬܪ ܘܒܦܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ | ܬܐ ܡܩܝܡ ܦܓܪܐ ܕܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܆ ܩܪܝܗܝ ܛܠܝܐ ܆ ܘܐܡܪ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܟ ܠܝܐ ܝܠܕܬܟ . ܗܐ ܒܬܪ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ . ܘܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܪܗ ܚܘܛܪܐ ܝ . ܐ ܩܪܝܗܝ . ܘܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem ܕܚܙ̣ܐ ܒܗ ܫܘܡܬܐ̈ ܕܨ̈ ܨܐ X ܪܡܐ ܩܥ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܒܬܪ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ XXXX X0 ܬܐܘܡܐ ܢܫܪܘܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ . ܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܢܝܫܐ ܫܠܡܢ̈ ܆ . ܗܝ ܦܟܝܗܘܬܐ ܒܬܪ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢܢ : ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܝܫܘܥ ܕܫܐܕܐ̈ ܀ 25ܐܡܪ ܬܘܒ ܐܦ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܇ ܟܕ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܒܬܪ : ܗܢܐ ܫܪܪܐ ܗܘ : ܐܢ ܡܢ ܩܕܡ ܓ̇ܫܡܢܘܬܗ ܕܩܢܘܡܐ ܆ ܘܐܢ ܡܢ