simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܕܪܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܘܠܘܬ ܗ̇ܘ ܐܫ̣ܬܠܡܬ̇ ܠܢ ܒܬܪ ܘܥܠܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܆ ܘܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܒܓܘ ܙܒܢܐ̈ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܩܕܫ¹⁰ X X¹ . X6ܘܗ̇ܘܐ ܚܝܠܐ : ܦܐܫ ܒܚܙܬܐ ܘܒܟܝܢܐ ܒܬܪ ܗܢܘܢ̣ ܘܡܬܓܫܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ : ܘܡܫܚܐ ܬܘܒ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܝܡܢܢ ܒܗ ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘ ܒܬܪ ܡܛܠܬܗX ܬܚܘܝܬܐ : ܐܝܟ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܢܫܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ : ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ : ܠܐ̇ ܟܝܢܝܬܗ̈ ܕܡܠܬܐ²⁵ ܫܠܝܛ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܡܥܕܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܆ ܘܠܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ : ܡܬܚܙܝܢ ܐܦ ܗܢܘܢ̣ ܘܡܬܓܫܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ : ܡܟܬܪ ܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܗ ܩܕܡܝܐ : ܘܡܝܐ̈ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܝ ܕܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܣ̇ܬܪܩ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠ̣ܝܐ ܇ ܒܬܪ ܬܥܘܠ ܇ ܐܘ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܗܫܐ ܕܝܢ . ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܕܠܘܬܗ ܐܦ ܠܢ̣ ܘ̇ܠܐ ܠܡܬܦܢܝܘ ܒܬܪ ܢܗܘܐ ܇ ܘܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܗܘܝܐ ܢܬܚܘܐ ܇ ܘܬܘܒ ܢܟܬܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܙܒܢܐ ܐܫܬܟܚ . ܘܐܠܗܐ ܗܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܘܠܘ ܒܪܝܐ¹⁵ ܨܝܕ ܒܬܪ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬܗܐܝܟ ܒܪܐ ܕܡܢܗ ܆ ܘܠܘ ܒܓܕܫܐ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܕ ²ܛܝܒܘܬܐ : ܘܐܬܚ̇ܒܠܘ ܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝܬܐ ܆ ܬܘܒ ܒܬܪ ܠܥܒ . . . ܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܒܪܝܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܫܒ̇ܩ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܆ ܟܬܪ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗ̇ܘܐ : ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܆ ܗܟܢܐ ܒܬܪ ²ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܛܥ̣ܡ ܚܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܒ̈ ܠܗ ܆ ܕܗܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ . ¹²ܚܠܦ ܒܬܪ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ̣ ܘܐܫ̣ܠܡ ܪܘܚܗ . ¹0ܘܩܕܡ ܗܕܐ ܐܡܝܪ ¹¹ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn X XX8ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܩ̇ܥܐ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘܐ ܠܡ ܒܬܪ ܘܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܗܪܛܝܩܐ̈ ܡܣ̣ܬܒܪ ܕܒܣܪܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܬܝܠܕ ܇ ܘ̇ܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܦ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܐ ܘܕܡܘܠܕܐ ܇ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܠܫܒܪܐ ܡܐ ܕܡܫܪܐ ܠܡܐܠܦ ܆ ܘܚܠܒܐ ܠܝܠܘܕܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܕܪܫܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܘܦܐ̈ ܆ ܢܟܬܪܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܠܐ ܒܬܪ ܚܟܡܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܣܘܟܠܐ : ܘܒܘܝܢܐ ܘܐܝܕܥܬܐ ܆ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܘܢܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܇ ܘܢܘܕܥ ܕܠܘ ܒܬܪ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܇ ܕܒܠܚܘܕ ܠܝܘܚܢܢ ܐܬܝܗܒܬ ܕܢܟܬܘܒ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܬܒܐ̣ ܘܗܝܡܢܝܗܝ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܙ̇ܠ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ¹⁵ܡܫܟܚ ܟܠ ܐܠܗܐ ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܘܥܣܝܩ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܙܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܚ̇ܙܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܇ ܡܢ ܗ̣ܘܝܐ ܘܒܛܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܝܕܐ ܇ ܒܬܪ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܇ ܐܘ ܗܢܘܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܇ ܕܐܬ̣ܢܓܕܘ ܠܡܐܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܣܪܝ ܇ ܘܪܗ̇ܛ ܗܘܐ ܘܢܦܩ̇ ܟܕ ܡ̇ܚܙܩ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܚܡܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܡܪܝܐ ܟܕܐܬܒܪܢܫ . ܕܐ̇ܝܟܢܐ ܩܡ ܠܥܙܪ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܬܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܬܚܝܒ ܠܡܘܬܐ ܡܢ ⁵ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܡܢ ܥܡܡܐ̈ : ܒܬܪ ܐܚܝܕܝܢ ܆ ܐܦܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܕܝ̇ܢܐ̈ ܡܫܟܚܝܢ . ܘܬܡܢ̇ ܡܢ