simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̣̈ ܘܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܩܕܡ ܕܢܬܓܫܡ . ܘܐܝܬ ܒܬܪ ܗܘܐ ܕܘܒܪܗ ܕܡܢ ܕܐܬܝܠܕ ܘܥܕܡܐ ܕܡܝܬ̣ ܘܐܚܪܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܠܬܗ ܐܬܬ ܇ ܕܟܒܪ ܗ̣ܝ ܡܠܬܐ ܗܘܬ ܥܒܕܐ ܕܢܬܬܨܝܪ ܒܬܪ ܐ]ܟܚܕܢܐܝ[ܬ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܐܝܟ ܕܨܒ̣ܐ ܕܢܥܒܕܗ̇ . ܘܠܘ
PhiloxMab:ComMattLuke ܣܘܟܠܗ ܣܟܠܐ ܕܬܐܕܘܪܣ ܆ ܕܡܣܒܪܢܘܬܗ Xܝܕܗ̇ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܐܠܗܝܐ ܐܝܬܘܗܝ |ܐܒܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܇ XX20 ܟܕܐܙܠܝܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܗܟܝܠ ܕܐܡ̣ܪ ܫܡܥܘܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܠܘܬ XX ܝܫܘܥ ܇ ܒܪܟ ܒܬܪ ܐܠܗܐܝܬ ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܩܒܠ ܡܢܗ ܓܠܝܢܐ ܕܡܩܘܐ ܒܚܝܐ̈ . ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܥܠ ܕܘܟܝܬܐܕܨ̈̈ ܨܐ ܘܕܠܘܟܝܬܐ ܚܘܝܐܝܟ ܕܒܓܘܫܡܐ ܥܒܝܐ ܒܬܪ ܐܟܘܬܗ̣ ܬܘܒ ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܥܠ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܝܡܝܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܡܫܬܪܐ ܗܢܐ ܒܬܪ . ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܙܕܝܩܐ̈ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܦ̣ܢܐ ܡܢ ܬܡܢ̣ ܘ܏ܟܗ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܐ ܒܢܨܪܬ : ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܩܛܠܘ ܛܠܝܐ̈ ܘܥ̣ܪܩ ܗ̣ܘ ܠܡܨܪܝܢ̣ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܚܛܝܬܗ . ܘܕܐܫܬܩܠܬ ܡܢܗ ܗ̇ܝ ܕܡܘܬܐܐܚܪܬܐ ܕܪܕܝܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܝܠܦܝܢܢ ܕܐܬܥܛܝܬ ܡܢ ܐܕܡ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܣܒܪ ܠܪܥܘܬܐ̈ ܕܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܦܪܘܩܐ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܡܬܦܠܓܝܢ̣ ܐܟܡܢX ¹ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܠܗ̇ܘ ܥܘܠܐ ²0ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܒ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܒܨܒܝܢܗ ܘܥܒ̣ܕ ܠܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ X ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܠܚܪܬܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܩܝܡܬܗ ܥܠ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠ ܕܘܟܝܬܐܕܨ̈̈ ܒܬܪ X ܡܪܢ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܘܥܒ̣ܕ ܐܦ ܠܫܡܥܘܢ ܕܢܗܠܟ ܐܟܘܬܗ̣ ܬܘܒ ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܒܕܬ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡܢ ܐܕܡ̣ ܘܒܬܪܗ ܚܢܘܟ̣ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܒܬܪ ܐܬܝܒܠ ܘܕ̇ܕܐ ܒܗܘܢ ܇ | X30⁰ܕܡܢ ܩܕܝܡܐܪܓܫ ܒܗ ܫܝܬ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܝܠܕܬ ܆ ܐܢ ܕܡܘܬܐ ܒܛܢܬ ܘܛܠܢܝܬܐ ܝܠܕܬ . X ܐܢ ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܚܕܬܐ ܕܒܛܢܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܘܟܬܪܬ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܬܓܫܡ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܬܗܝܡܢ ܐܠܗܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇ ܒܬܪ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܘܠܐܦܓܪܢܘܬܗ ܐܬܚܒܠܬ ܘܐܫܬܪܝܬ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܟܬ̣ܒX ܕܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܘܢ̣ ܐܠܦ ܕܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܐܬܢܦܚܬ ܢܦܫܐ . ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܐܦ ܒܬܘܩܢܐ ܕܐܢܬܬܐ ܇ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܡܠܬܗ ܦܟܝܗܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܗ̇ܝ ܕܡܟܪܙܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ . ܒܬܪ ܕܒܪܢܫܐ ܟܦܪܝܬܘܢ̣ ܘܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܩܠܝܠ X ܘܐܡ̇ܪ ܕܗܘ̣ܐ ܗܟܢܐ̣ ܘܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܬܪܝܢ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܒܬܪ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܐܪܥܐ̣ ܘܬ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܚܕܬ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܒܝܕ ܥܡܕܗ ܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܘܩܐ ܒܝܘܒܠܐ ܒܬܪ X 31 ܕܠܗ̇ ܫܪܪ ܐܦ ܐܒܐ ܒܝܕ ܩܠܗ ܘܪܘܚܐ ܒܡܓܢܢܘܬܗ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܩܡ̣ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܘܪܝܫܝܬܐ X ܕܕܡܟܐ̈ ܇ ܘܐܝܟܐ ܒܬܪ ܣ̇ܥܪ |ܢܦܫܬܐ̈ ܇ ܘܒܦܪܕܝܣܐ̣ ܡܘܪܬܢܐ ܇ Xܝ2 ܘܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܠܡܘܦܓܪܢܘܬܗ ܆ ܐܝܕܐ ܗܝ ܛܘܥܝܝ ܕܠܐ ܡܥܠܝܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܣܗܕܐ ܒܥܒܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܗܪܣܝܘܛܐ̈ ܇ ܕܐܢ ܡܢ