simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܇ ܘܫܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ . ¹²ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ
Pall:LausHist ܕܐܓܣXܢ X66ܘܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܘܬܗ̣ |ܩ̣ܡ ܒܬܪ ܘܢܬܒ ܒܓܢܘܢܐ ܘܟܠܡܕܡ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐ̇ܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ܠܝ ܆ ܘܨܠܝ ܒܬܪ ܠܝ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܫܪܒܐ ܗ̇ܘ ¹ܕܫܟܝܚ ܒܨܚܚܐ̈ ²ܚܕܚܕܢܐ̈ ܒܫܘܠܡ ܬܫܥܝܬܐ ܒܬܪ ܗܢܐ . . . 27 XX1ܐܘ ܨܒܝܢ ܕܢܣܒܘܢ ܨܚܚܗ̣ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ
Pall:LausHist ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ¹⁵ܫܟ̣ܒ ܘܐܬܩܒܪ ܒܒܝܬ ¹⁸ ܣܗܕܐ̈ ܕܡܬܩܪܐ ܒܬܪ ܠܗ̣ ܟܕ ܒܟܠ ܡܕܡ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܡܘܢܝܘܣ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܪܓܝܓܬܐẌ ܦܓܪܢܝܬܐ̣¹X¹0̈ ܘܐܝܟ ܕܠܒܘܝܐܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܦܪܢܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܪܥܝܢܐ ܡܚܒܠܐ ܕܦܩܝܪ
Pall:LausHist ܕܥܠܢܢ ܘܨܠܝܢܢ ܢܦ̣ܠ ܥܠ ܨܘܪܗ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ ܟܕ ܡܢܫܩ ܠܗ ܒܬܪ ܐܬܛܦܝܣ ⁴ܠܡܐܙܠ ⁵ܥܡܢ̣ Xܟܕ X ⁷ܐܝܬܝܗ̇ X ⁰ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ
Pall:LausHist ܛܠܠܐ . ¹¹ܒܦܓܪܗ ܕܝܢ ܢܟ̣ܦ ܗܘܐ ܘܡܛܠ ܢܘܓܪܐ ܟܒܪ ¹²ܘܡܛܠ ܒܬܪ ܕܟܬܝܒ ܟܕ ܡܫܬܩܠ ܗܘܐ ܒܚܠܡܘܗܝ̈ ܘܪܥ̇ܐ ܗܘܐ ¹0ܘܪܪ . ܦ
Pall:LausHist ܫܢܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝ . ²⁴ܘܟܕ |ܐܙܠܬ ܠܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ XX28 Xܢ ܒܬܪ ܠܚܡܐ ܘܙܝܬܐ̈ ܘܝܪܩܘܢܐ̈ ܒܐܣܦܪܝܕܗ̇ X ²³ܘܢܦܩܬ
Pall:LausHist ܡܘܬ ܗ̇ ⁷ܘܗܟܢܐ ܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܢ . 2ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܐܢܫ ܒܬܪ ܘܟܠܗ ܩܢܝܢܗ̇ ⁸ܦ̣ܠܓ ܠܣܢܝܩܐ̣̈ ܡܢܗ ܒܚܝܘ̈ ܗܝ ܘܫܪܟܗ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ⁹ܫܢܝܐ̈ ܐܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ܠܝ ܆ ܘܨܠܝ ܒܬܪ ܐܢܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ XX ²⁴ܐܒ̇ܐ ܐܝܣܝܕܘܪܐ X ܒܬܪ X ²¹ܠܝܘܬܪܢܟ X . ²²ܘܐ̣ܙܠ ܠܗXܝXX²³ ܬܘܒ ܠܩܠܝܬܗ ܘܡܢ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ܒܬܪ ܘܕܚܛܝܐ̈ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ
Pall:LausHist ܕܐܓܣ ܒܩܛܝܪܐ ܘܢܦܩܘ |ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܕܡܟܘ̣ ܩܡ ܒܬܪ ܒܓܢܘܢܐ ܘܟܠ ܡܕܡ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܕܚܘܫܒܐܐܬܚܫܚ̈ XXܘܐܫܟܚ ܙܢܐ ܕܫܢܕܐ̈ ܒܬܪ ܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܨܦܬܐ ܠܨܘܪܗ ܩܪܬ ܙܦܬܐ ܗ̇ܝ . X 4ܣX ܘܬܘܒ
Pall:LausHist ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܢܛܘܪܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ ܪܚܡܬ Xܢ ܒܬܪ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܐܚܒ̣ ܐܢܬ ¹0ܢܨܝܚ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܝܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܠܡ ܕܡܝܬܝܢܢ ܟܠܡܕܡ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܒܚܝܝܢ̈ ܓܝܪ ܒܬܪ ܒܢܬܐ̈ ¹³ܕܫܩܠܘ ¹⁴ܓܒܪܐ̈ ܆ ܠܫܪܟܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ : ܕܡܢ
Pall:LausHist ܕܡܝ̣ܬ ܐܒܘܗܘܢ̣ ܦܠ̣ܓ ܩܢܝܢܐ̈ ܕܗܘܘ ܠܗ ܠܒܪ ܘܕܒܓܘ ܒܝܬܐ ܒܬܪ ܩܪܝܢ̣ X 2 X ܐܚܐ̈ ܗܘܘ ܓܝܪ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܥܬܝܪܐ . ܡܢ
Pall:LausHist ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܟܘܪܚܐ ܚܕ̣ ܘܥܡ̣ܪ ܒܗ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܠܗ̇¹0ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܟܠܢܫ ܘܡܢ ܫܡܥܐ ܘܡܢ ܢܣܝܢܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܫܘܦܪܗ̇ . 3ܕܝ̇ܢܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܪܟܒܘ ܐܢܫܐ ܪܫܝܥܐ̈ ܒܕ XX ¹²ܢ ܐܫܬܒܝܘ