simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܢܥܡܢ . ܘܚܙܐ ܢܥܡܢ ܕܪܗܛ ܒܬܪܗ : ܘܢܚܬ ܡܢ ܡܪܟܒܬܗ ܠܐܘܪܥܗ ܒܬܪ ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ : ܐܠܐ ܐܪܗܛ ܒܬܪܗ : ܘܐܣܒ ܡܢܗ ܡܕܡ . ܘܪܗܛ ܓܚܙܝ
P:Kings [AB] ܐܠܗܝܗܝܢ̈ . ܒܗܝܢ ܐܬܕܒܩ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܚܕ ܘܪܚܡ . ܘܗܘܝ̈ ܠܗ ܒܬܪ ܒܗܘܢ : ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܒܟܘܢ : ܕܠܡܐ ܢܣܛܝܢ̈ ܠܒܟܘܢ
P:Kings [AB] ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܐܫܟܚܗ ܟܕ ܝܬܒ ܬܚܝܬ ܒܛܡܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܒܬܪ ܠܝ ܥܠ ܚܡܪܐ . ܘܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ : ܘܪܟܒ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܗܝܕܝܢ : ܟܢܫ ܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ : ܘܣܠܩ ܒܬܪ ܠܐ ܐܘܣܦܘ ܓܝܣܐ̈ ܕܐܕܘܡ ܠܡܐܬܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܥܠܬܐ ܠܟܡܘܫ ܒܬܪ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܫܡܠܝ
P:Kings [AB] ܦܬܟܪܐ̈ : ܐܝܟ ܕܥܒܕܘ ܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܘܒܕ ܡܪܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܕܓܪܓܬܗ ܐܝܙܒܝܠ ܐܢܬܬܗ . ܘܐܬܛܢܦ ܛܒ : ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܝܘܡܐ ܢܣܒ ܚܙܐܝܠ ܚܡܝܠܬܐ ܘܨܒܥܗ̇ ܒܡܝܐ̈ : ܘܦܪܣ ܥܠ ܒܬܪ ܐܡܪ ܠܟ ܐܠܝܫܥ : ܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ : ܐܡܪ ܠܝ ܕܡܚܐ ܬܐܚܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܝܒܫܘ ܢܚܠܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܚܬ ܡܛܪܐ ܒܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܒܨܦܪܐ : ܘܠܚܡܐ ܘܒܣܪܐ ܒܪܡܫܐ : ܘܡܢ ܢܚܠܐ ܫܬܐ ܗܘܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܒܥܫܐ ܘܒܬܪ ܒܝܬܗ . ܘܐܥܒܕܝܘܗܝ ܠܒܝܬܗ ܐܝܟ ܒܝܬܗ ܒܬܪ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܢܪܓܙܘܢܢܝ ܒܥܒܕ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ . ܗܐ ܡܒܥܪ ܐܢܐ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ . ܘܐܛܥܝ ܒܬܪ ܕܫܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܦܪܩܘ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܙܠ ܐܫܘܩ ܠܐܒܝ ܘܠܐܡܝ : ܘܐܬܐ ܒܬܪܟ . ܒܬܪ : ܘܫܕܐ ܡܥܦܪܗ ܥܠܘܗܝ . ܘܫܒܩܗ̇ ܠܦܕܢܐ ܕܬܘܪܐ̈ : ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܐܚܒ ܐܒܘܗܝ : ܘܡܪܝܐ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܐܠܐ ܕܡܗ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܕܟܝܪ ܐܢܐ ܟܕ ܪܟܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܐܢܐ ܘܐܢܬ : ܘܕܒܪܝܢ
P:Kings [AB] ܝܘܡܐ : ܘܐܬܐ ܐܠܝܫܥ : ܘܥܒܪ ܠܫܝܠܘ . ܘܬܡܢ ܐܝܬ ܗܘܬ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܚܘܒܬܟܝ . ܘܐܢܬܝ ܘܒܢܝܟܝ̈ ܚܝܝ ܡܢ ܡܕܡ ܕܝܬܪ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ : ܘܫܡܫܗ .   ܘܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܒܬܪ ܕܬܘܪܐ̈ ܒܫܠ ܒܣܪܐ . ܘܝܗܒ ܠܥܡܐ ܘܐܟܠܘ . ܘܩܡ ܐܙܠ
P:Kings [AB] ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܬܪܝܢ ܒܬܝܢ̈ : ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܬܪ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܬܝ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܗܘܘ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܥܡ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܥܡ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ ܛܒ : ܘܠܗ ܝܠܕܬ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ : ܘܐܚܛܝ ܐܢܘܢ ܚܛܗܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ . ܘܗܠܟܘ ܒܢܝ̈ ܒܬܪ ܥܠܝܗܘܢ ܠܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ . ܘܐܛܥܝ ܝܘܪܒܥܡ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Kings [AB] ܥܡܪܝ . ܘܥܫܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܥܡܪܝ ܡܢ ܥܡܐ ܕܒܬܪ ܬܒܢܝ . ܘܡܝܬ ܒܬܪ . ܦܠܓܗ ܕܥܡܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܒܢܝ ܒܪ ܓܢܝܬ ܠܡܡܠܟܘܬܗ : ܘܦܠܓܗ
P:Kings [AB] ܐܠܗܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ . ܘܠܐ ܢܛܪ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ̈ . ܘܦܩܕܗ ܥܠ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܕܠܐ ܢܐܙܠ