simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܚܛܘ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܪܒ ܒܬܪ ܗܘܐ ܥܡܗ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܗܘܐ : ܡܪܝܐ ܡܨܠܚ . ܨܚ ܣܘ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܪܡܝܬ ܐܢܬܬ ܡܪܗ ܥܝܢܗ̇ ܥܠ ܝܘܣܦ : ܘܐܡܪܬ ܒܬܪ ܗܘܐ . ܘܝܘܣܦ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗ ܘܝܐܐ ܩܘܒܠܠܗ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܝܢܐ ܒܪܬ ܝܥܩܘܒ : ܘܪܚܡܗ̇ ܠܛܠܝܬܐ : ܘܡܠܐ ܒܠܒܗ̇ ܒܬܪ ܪܒܐ ܕܐܪܥܐ ܘܕܒܪܗ̇ ܘܕܡܟ ܥܡܗ̇ ܘܨܥܪܗ̇ . ܘܢܦܩܬ ܢܦܫܗ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ : ܘܐܬܚܘܝ ܠܝܗܘܕܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܙܢܝܬ ܬܡܪ ܒܬܪ ܓܘܚܟܐ . ܗܐ ܫܕܪܬ ܓܕܝܐ ܗܢܐ : ܘܐܢܬ ܠܐ ܐܫܟܚܬܗ̇ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܡܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܘܩܪܐ ܠܗܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܐܝܟ ܫܡܗܐ̈ ܕܩܪܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܗܝ : ܘܛܡܡܘ ܐܢܝܢ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܫܠܚ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܫܠܚ . ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܝܪܕ . ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܠܗܐ ܢܣܝ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܒܪܗܡ : ܒܬܪ ܐܒܪܗܡ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܨܚ ܠ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܚܡܫ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ ܒܬܪ ܠܐܪܦܟܫܪ : ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ . ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ . ܘܫܦܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܬܐܡܪܘܢ ܠܥܣܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܬܪܢ . ܘܦܩܕ ܠܬܢܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ : ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ . ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ . ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ
P:Gen [AB] ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܦܪܥܘܢ ܚܠܡ ܚܠܡܐ : ܘܗܐ ܩܐܡ ܥܠ ܢܗܪܐ . ܒܬܪ ܝܘܣܦ . ܘܠܐ ܐܬܕܟܪ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܠܝܘܣܦ : ܘܛܥܝܗܝ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ ܦܪܥܘܢ ܪܝܫܟ ܡܢܟ : ܘܢܙܩܦܟ ܥܠ ܩܝܣܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܗܢܘ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬܐ ܣܠܝܢ̈ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ .
P:Gen [AB] ܓܒܪܐ̈ : ܘܐܕܪܟ ܐܢܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܠܡܢܐ ܦܪܥܬܘܢ ܒܝܫܬܐ ܒܬܪ ܡܢ ܩܪܝܬܐ : ܘܠܐ ܐܪܚܩܘ : ܘܝܘܣܦ ܐܡܪ ܠܪܒ ܒܝܬܗ : ܩܘܡ ܪܕܘܦ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܠܡܟ : ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܠܡܟ . ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܥܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܦܠܓ . ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܩܒܪ ܠܐܒܘܗܝ . ܚܙܘ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܝܘܣܦ ܕܡܝܬ ܐܒܘܗܘܢ ܘܕܚܠܘ ܒܬܪ ܠܡܨܪܝܢ ܗܘ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܘܟܠ ܕܣܠܩܘ ܥܡܗ ܠܡܩܒܪ ܠܐܒܘܗܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܚܙܢܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܬ ܠܒܪܐ ܗܝ : ܒܪܐ ܕܚܝܐ ܚܙܢܝ . ܗܐ ܗܝ ܒܬܪ ܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܚܙܘܐ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ : ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝܬ ܡܢ