simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܕܗܘ̣ܐ ܛܘܒܬܢܐ ܦܪܘܩܠܘܣ ܥܒ̣ܕܘ ܠܕܠܡܛܝܘܣ ܐܦܢ ܒܝܕ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܂ ܘܩܘܙܝܩܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܗܕܐ ܐܣܟܠܘ ܒܠܚܘܕ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܃ ܬܘܒ ܂ ܂ ܠܩܘܪ ܠܘܣ ܕܝܢ ܕܘ̇ܝܐ ܐܦ ܠܐ ܒܕܡܘܬ ܒܬܪ ܡܫܢܝܢ ܃ ܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܝ- ܚܐ̇ܝܢ̤ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܟܦܘܪܝܐ ܓܠܝܐ ܕܝܠܗ ܕܡܝܠܝܛܝܘܣ ܃ ܕܗ ܡܢܘܬ ܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ ܠܫܘܒܩܢܐ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܐܠܗ̈ ܐ ܐܪܐ ܟܝ ܡܢ X
MiaphysiteDocs ܗܠܝܢ ܢܫܡܥ ܂ ܂ ܐܡܪܝܢܢ ܕܝܢ ܕܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܂ ܝ ܕܡܢ ܐܘܣܝܐ ܒܬܪ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗ̇ ܫܘܒܗܪܐ ܡ̇ܢ ܬܐܒܠܝܐ ܃
MiaphysiteDocs ܢܟܠܐ̈ ܕܥܠ ܐܢܫܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܣܥܝܐ ܒܬܪ ܃ ܕܗ ܡܢܘܬ ܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܃ ܘܕܘܒ̇ܚܗ ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܃ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܙܗܝܪܘܬܐ ܘܢܛܝܪܘܬܐ ܢܗܡܘܣ ܟܕ ܒܐܓܘܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܡܪܚ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܠܐ ܡܬܕܡܪܝܢܢ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܣܦܠܝܐ ܕܠܐ ܐܣܝܘܬܐ ܩܘܝܘ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܡܥܕܪܢܝܗ̇̈ ܕܗܪܣܝܣ ܒܬܪ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܛܘܒܬܢܐ ܦܦܐ ܕܝܠܢ · ܝ̇ ܬ ܐܘܕܘܣܝܘܣ ܂ ܘܟܕ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܢܣܝܢܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܕܬܘܒ ܢܘܓܪ ܥܡ ܚܡܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܗ̇ܝ ܕ·ܥܩܘܒ ܣܒ̇ܠ ܗܘ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܒܬܪ ܝܝ ܝXܢXܝ XXܝܝ ܝXܝܘܒXܢܢX ܂ ܠܘXܒXܠ XܒXܥXẌ ܒܬܪ ܂ ܘܩ̇ܒܠ ܡܢܗ ܫܪܝܐ ܕܝܠܗܝ̣ܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܡܢ ܠܬܚܬ
MiaphysiteDocs ܗܠܝܢ ܃ ܡܛܠܬܗ ܕܐܕܝܩܛܘܢ ܃ ܒܝܢܬ ܛܘܒ̣ܬܢܐ Xܦܛܪܝܪܟܝܣ ܂ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܡܙܝܚܝܢ ܕܡܢܐ ܕ ܢ ܬܘܒ ܐܣܬܥܪ ܐܦ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܂ ܘܠܘ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܬܬܠܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܐܢ ܗ̣ܘ ܐܪܐ ܘܠܐ ܒܬܪ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܒܪܢ̈ ܃ ܕܐܦ ܗܫܐ ܬܢ̇ܛܪܘܢ ܝܝ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܒܗܕܐ ܒܬܪ ܩܐ̇ܡ ܗܘܐ ܡܬܩܗܐ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܡܢ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂
MiaphysiteDocs ܝܘܡܐ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܥ̣ܘ ܐܢܝܢ̈ ܝܝ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܚܢܢ ܘܐܫܬܘܬܦܢ ܚܢܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܘܒܚܘܒܐ ܐܬܡܠܚܢ ܚܢܢ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܐܘ ܡܬܚ̇ܡܝܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪܘ ܐܘ ܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܝܝ ܟܝܢܐ̈ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܫܬܪ ܢܝܬܐ ܃ ܟܕ ܚܕܝܘܬܐ ܝܝ ܒܬܪ ܒܕܝܠܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܩ̇ܘܐ ܘܡܬܝܕܥ ܃ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܝܢ̈ ܡܬܩܝܡ ܐܘ ܒܬܪ ܓܥ̣ܨ ܕܢܗܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܕܘܝܕ ܘܕܐܒܪܗܡ ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܡܪܝܐ ܂ ܐܦ ܗܕܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܘ̇ܠܝܬܐ ܡܙܕܥܩܐ ܠܟ ܡܢܗ ܝ· ܒܬܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ ܂ ܕܛܒ ܗ̣ܘ ܠܡܐܙܠ
MiaphysiteDocs ܬܚܘܝܬܐ ܡ̇ܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ̤ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ̣ ܂ ܠܐܠܗܘܬܗ ܒܬܪ ܕܩܕܡ̇ܬ ܐܡ̇ܪܬ̣ ܂ ܒܝܕ ܝ ܂ ܟܘܢܝܗ̇̈ ܕܡܠܬܐ ܫܘܕܥ ܂ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܙܒܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܐ ܂ ܠܗܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܕܩܝܡܬܐ ܂ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܒܗ ܒܙܢܐ ܢܣܒܪ ܠܗ ܕܩܒ̇ܠ ܬܘܪܣܝܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܠܐ ܡܫܬܐܠ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܠܡ ܕܐ̇ܚܪܡ ܠܗܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ