simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܟܐܢܘܬܐ ܕܠܒܐ ܘܕܦܓܪܐ ܘܒܬܪ ܫܦܝܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܘܫܠܡܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܗܘ ܕܠܓܘ : ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܬܬܓܡܪ ܘܬܨܛܠܠ : ܗܪܛ
LiberGrad ܕܩܒܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ : ܘܛܥܡ ܚܠܝܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ : ܠܝܬ ܒܬܪ : ܐܝܟ ܠܡ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܨܛܠܐ ܘܢܚܛܐ ܡܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ . ܘܡܐ ܕܫܡܥܝܢܢ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܕܪܚܡܐ̈ : ܢܗܘܐ ܒܬܪ ܘܪܚܡܐ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܀ ( 5 ) ܢܗܘܐ ܗܟܝܠ ܢܡܘܣܐ ܠܢܦܫܢ ܘܢܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܐܢ ܨܒܝܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܟܠܡܕܡ ܒܬܪ : ܢܫܒܩܘܢ ܗܢܘܢ ܠܡܣܟܠܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢ ܐܢܘܢ :
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܙܠ ܠܗܘܢ ܕܢܗܠܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܛܘܢ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗܘܢ : ܒܬܪ ܢܗܘܘܢ : ܘܠܘܬ ܡܢ ܕܨܒܝܢ ܢܐܙܠܘܢ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܒܨܝܪܝܢ
LiberGrad ܕܩܒܠܘ ܦܪܩܠܝܛܐ : ܐܪܬܝ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܕܓܠܛܝܐ̈ ܀ ( ܒܬܪ ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܕܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܠܐ ܬܪܝܨܝܢ ܒܣܒܪܬܐ : ܡܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܦܪܥ ܛܒܬܐ̈ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܐܚܘܗܝ̈ : ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܩܕܡ ܒܥܠܕܒܒܗ : ܘܣܓܕ ܠܗ ܘܡܪܥܐ ܠܗ؟ ܀ ( 21 ) ܐܦ ܝܘܣܦ ܪܗܛ
LiberGrad ܐܡܘܪܝܗܝܢ̈ : ܟܕ ܠܐ ܚܙܘ ܐܢܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܘ ܓܫܘ ܐܢܝܢ ܒܬܪ ܪܘܚܐ ܥܠܝܗܝܢ : ܗܢܘܢ ܘܗܠܝܢ ܕܡܫܪܝܢ ܠܗܝܢ ܘܬܢܝܢ ܠܗܝܢ
LiberGrad ܕܥܡܕܘ : ܟܠܥܕܢ ܕܢܬܘܒܘܢ : ܫܟܝܚ ܗܘ ܠܗܘܢ ܚܘܒܐ ܕܢܥܡܕܘܢ ܒܬܪ ܥܡܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗ ܚܘܒܐ ܘܫܪܪܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܨܛܠܝܢ ܘܚܛܝܢ ܡܢ
LiberGrad ܤܛܢܐ : ܘܡܛܥܐ ܠܢ ܒܫܘܘܕܝܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܕܡ ܀ ( 6 ܒܬܪ ܠܗ ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܦܐ ܠܢ ܕܝܠܢ ܘܠܐ ܨܒܝܢܢ ܕܢܫܡܥܗ ܘܐܙܠܝܢܢ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܢܐܬܐ ܢܣܩ ܠܓܡܝܪܘܬܐ . ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܬܪ : ܘܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ : ܕܐܝܟܢ ܢܕܥ ܐܢܫ ܕܢܪܗܛ
LiberGrad ܕܚܫ ܡܪܢ ܘܐܬܥܠܝ : ܕܐܢ ܢܚܫ ܥܡܗ ܐܦ ܥܡܗ ܢܫܬܒܚ . ܠܐ ܗܐ ܒܬܪ ܝܘܡܢܐ ܐܡܬܝ ܕܚܐܫ ܐܢܬ : ܥܡܟ ܚܐܫ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܡܢ
LiberGrad ܕܬܒ : ܡܚܒܠ ܗܘܐ ܠܗ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܢܛܪ ܐܢܫ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܡܬܓܘܣ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܦܠܛ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܚܛܝܐ ܘܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܡܡܟܟ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܥܝܣܘ ܐܚܘܗܝ : ܘܝܗܒ ܒܬܪ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܢܬܕܒܪܘܢ ܀ ( 20 ) ܐܦ ܝܥܩܘܒ ܪܗܛ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܠܚܪܬܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܬܓܠܐ ܒܬܪ ܘܬܫܬܢܩ . ܐܢ ܬܛܪ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܢܡܘܣܐ ܕܟܐܢܘܬܐ : ܘܬܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܀ ( 7 ) ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܩܢܐ ܡܕܡ ܠܒܪ ܒܬܪ ܘܡܬܓܡܪܝܢ . ܘܐܢ ܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܐܢܐ̈ :
LiberGrad ܕܡܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܒܠܥܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܐܢ ܬܙܟܘܢ ܘܬܣܩܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܘܒܐܓܘܢܐ : ܘܡܚܝܢ ܒܗ ܘܒܠܥܝܢ ܒܗ : ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܪܢ : ܡܢ
LiberGrad ܕܥܡܕ ܠܝܬ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܬܝܒܘܬܐ : ܐܝܟ ܠܡ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܒܬܪ ( 1 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܚܛܐ ܡܢ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ . ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܕܗܘܐ ܠܗ ܦܓܪܢ ܒܬܪ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܬܬܨܝܕܘܢ ܟܕ ܚܕܝܢ : ܕܗܢܘܢ ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܐܙܠܝܢ
LiberGrad ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܘܕܫܦܝܪܬܐ̈ ܘܕܚܘܒܐ ܘܕܡܟܝܟܘܬܐ ܪܗܛ ܒܬܪ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝܢ ܠܗܠܝܢ ܪܚܝܩ ܗܘ : ܘܟܠ