simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܫܢܝܐ̈ ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܒܥܪܝܪܝܬܐ . ܘܟܕ ܢܩܫܘܢ ܡܨܝܕܬܐ . ܨܕܘܗܝ . ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܟܢܐ . ܟܕ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܨܥܝܐ ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܝܢ̈ . ܒܬܪ ܘܡܥܩܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܫܪܪ ܗܘ ܛܪܝܒܘܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܐܕܡ . ܢܡܘܣܐ ܝܗܒܬ . ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܒܬܪ . ܦܪܕܝܣܐ ܢܨܒܬ . ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܥܒܪܬ ܠܒܘܣܡܗܘܢ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܫܬ ܫܢܝܢ̈ X ܘܩܠܝܠ X ܥ̇ܢܕ . ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗ̇ܘܐ ܐܫ ܕ ܓܠܐ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܐܢܫ ܪܫܝܥܐ ܕܗ̇ܘܐ ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ
JnRufus:Pleroph ܗܦܘܟܝܗ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ ܫܠܡܘ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܒܬܪ ܠܗܝܢ . ܐܡܪ ܠܘܬܗ̇ ܆ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܝܢ ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ . ܗ̇ܘܐ ܟܦܘܪܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܟܕ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܥܢܕ . ܩܪܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܩܠܠ ܙܒܢܐ . ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܓܠܝܐܝܬ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠ ܩܝܕܘܢܐX ܒܬܪ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐẌ ܐܪܬܘܕܘܟܣܘ̈ . ܠܗ ܠܪܘܫܥܐ ܣܬܪܬܘܢ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܡܢ X ܗܪܝܛܝܩܘ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܪ ܢܦܝܣܘܢ ܠܡܚܝܠܘܬܝ ܕ . ܐܘܦܘܟ ܠܘܬܗ . ܟܕ ܓܝܪ ܫܢܝܬ ܐܢܐ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܕܫܢܝܬ . ܒܡܚܘܬܐ̈ ܩܫܝܬܐ̈ ܐܬܬܒܪ . ܘܟܕ ܡܢܗܝܢ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢܝܗܘܢ . ܕܡܢܗܘܢ ܠܚܪܬܐ ܐܝܟ ܕܫܡܥܬ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܒ-ܪܝܐ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܥܒܕܬ . ܕܟܢܝܫ ²ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܠܗ ܀ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܠܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܕܝܠܝ ܘܩܪܘܘܐ
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܒܦܣܝܩܘܣ ²ܕ ܓܘܐ . ܩܪܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܛܢܢܐ ܘܚܣܝܐ ܒܬܪ ܟܬܝܒܐ ¹ܠܚܠܫܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܐܪܡܝܘ ܘܫܕܘ ܘܐܟܪܙܘ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐX . ¹ܥܬܝܕ ܪܕܘܩܐ ܢܪ̣ܪܟ ܠܥܕܬܐ . ܒܬܪ ܙܠ ܫܠܝ . ܟܕ ܝܨܦ ܐܢܬ ܕܫܘܫܛܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܦܘܟܝܗ ܕܐܢܩܘܘܠܝܘܢ ܟܕ ܠܐ ܐܨܛܒܝ ܕܢܫܠܡ ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ . ܘܩ̣ܝܫܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܕܡܢ ܦܡܦܘܠܝܐ . ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣX . ܘܠܐ ܨܒ̇ܝܐ ܗܘܬ ܡܬܘܡ ܒܬܪ . ܚܙܝ ܛܝ̇ ܢܦܫܟܝ ܘܠܐ XX ܬܣܒܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢܗ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܟܦܘܪܝܐ ܫܢܝ . ܘܟܕ ܗܘܐ ܛܢܢܐ ܐܪܬܐܕܘܟܣܐ . ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܩܫܝܫܐ ܗܘܐ ܘܪܒܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ . ܗܢܐ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܐܘܝܕܢܐ ܕܗܪܛܝܩܘẌ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܢܝܐ ܒܬܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܝܘܢܐ . ܗ . ܕܝܢ ܐܬܚܙܝ ܘܚܘܝ ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܐܢܩܘܩܠܝܘܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܒܟܠ ܕܘ̣ܟ ܒܚܝܠܐ ܒܬܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܘܐ ܘܐܟ̇ܠ ܘܘܐ ܢܦܫܗ ܡܝܪ . X ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܠܬܐ ܒܪܘܟܐ̈ ¹ܚ̇ܙܐ ܗܘܝܬ ܠܐܢܫ ܕܠܒܝܫ ܡܐܢܐ̈ ܚܘܪܐ̈ ܒܬܪ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܒܝܫ . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ . ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܕܫܟܒ ܟܕ ܡܟܢܫ ܠܥܡܐ ܘܡܫܪܪ ܘܡܝܒܢܐ ܥܕܡܝܐ ܠܢܫܡܬܐ ܒܬܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝ ܗܘܐ ܛܘܒܬܢܝܐ ܛܝܡܪܐܘܣ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܩܘܩܠܝܘܢ ܡܬܦܫܟܐ ܗܘܬ ܗܝ ܒܗ̇ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܙ ܒܬܪ ܟܢܝܟܬܐ ܘܡܫܝܒܚܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܗܘܐ ܐܓܬܐܘܩܠܝܐ ¹ܡܢ