simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܇ ܐ̈ ܙܓ ܂ ܕܐ ܪܘܪܒܢܝ̈ ܬܪܬ̈ ܗܝܢ ܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܇ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܕܡ̣ܪܕܘ ܥܠܘܗܝ ܇ ܘܐܬ̇ܟܬܫܘ ܥܡܗ ܂ ܘܕܐ̇ܝܟܢܐ ܬܘܒ
JnEph:EccHist ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘܬ ܒܐ̇ܢܢܩܐ ܘܒܟܦ̣ܢܐ ܡ̇ܪ ܪܐ ܂ ܒܬܪ ܥ̇ܕܪܐ ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܒܩܪܒܐ ܘܒܩ̣ܛܝܪܐ ܬ̇ܫܬܩܠ ܇ ܡܢ
JnEph:EccHist ܚܕܝܘܬ ܐ ܂ ܡܛܠ ܠܡ ܕܗ̇ܘ ܕܗܟܢܐ ܠܐ ܡ̇ܘܕܐ ܆ ܗܪܛܝܩܐ ܒܬܪ ܝX ܒܗ ܆ ܕܢܗܘܘ̣ܢ ܡ̇ܘܕܝܢ ܬܟܝ̣ܠܐܝܬ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ
JnEph:EccHist ܃ ܐ ܟ ܕܟܕ ܚ̇ܬܝܬܐ ܬ ܥ̇ܩܒܢܢ ܝ ܐܫܟ̣ܚܢܢ ܠܡܐ̣ܠܦ ܆ ܪܫܡ̣ܢܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܡܕܡ ܕܓ̣ܕܫ ܒܩܪܒܐ̈ ܝܢܕܡܝܐ̈ ܒܬܪ
JnEph:EccHist ܟܠܗܘܢ ܢܣ̣ܝܘܢܐ̈ ܘܚܒܘ̣ܫܝܐ̈ ܘܪܕܘܦ̣ܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܠ ܚܢܦܐ̈ ܃ ܕܐ̣ܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܦ̣ܣܘܣ ܃ ܡܢ
JnEph:EccHist ܐ̣ܦܦܢܝܣ ܆ ܐܬ̣ܕܒܪ ܝ ܂ ܠܐܦܝܣܩܦܘܬ ܐ ܐܢܬ̣ ܡܘܣ ܂ ܗܢܐ ܒܬܪ ܡ̇ܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܀ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܕܝܢ
JnEph:EccHist ܡ̇ܘܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܬܩ̣ܪܝ ܘܥܠ̣ ܐ̇ܛܐ̣ܒܘ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܗ̣ܘܐ ܒܬܪ ܘܫܪܟܐ ܀ ܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܕ̣ܐ̣ܘܛܝܟܝܣ 1ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܟܕ
JnEph:EccHist ܝܘܡܬܐ̈ ܢܦ̣ܩ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܘܐ̣ܙܠ ܒ̣ܚܪܬܐ ܆ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫ ܒܬܪ ܢܚܬܘܗܝ̈ ܆ ܟܕ ܓ̇ܙܡ ܒܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܘܡ̇ܓܕܦ ܂ ܂ ܘܗܟܢܐ ܂
JnEph:EccHist ܕܐܬ̣ܕܒܪܘ̈ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ ܇ ܘܫܠܡ̣ܘ ܙܥܘܪܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܇ ܘܐܦ ܒܬܪ ܀ ܪܝܫX XXܠXܝܢ ܘܫXX ܆ ܥܠ ܕܝܪܬܐ̈ ܕܓܒܪܐ̈ ܘܕܢܫܐ̈ ܇ ܕܡܢ
JnEph:EccHist ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܡ̇ܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ X ܗܟܢܐ ܐܬ̇ܦܪ̣ܣܝܘ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܡ̣ܥX ܗܘܐ ܘܐ̇ܒ̣ܝܠ ܡܛܠ ܣ̣ܘܥܪܢܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ ܃ ܕܡܢ
JnEph:EccHist ܪܝܫܗܘܢ ܆ ܒܕܐ̣ܡܣܝܘܢ ܐ̇ܙܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܃ ܝ ܘܐ̇ܘܒ̣ܠܘ̣ ܒܬܪ ܘܬ ܐܕܘܣܝܘܣ ܂ ܘܟܕ ܐܝܟ ܕܠܒ̣ܙܚܐ ܛܥ̣ܝܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ
JnEph:EccHist ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܝX ܘܪܒܝ̣ܥܝܘܬܐ ܚܠܦ ܬܠܝܬ ܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡ̇ܠܦܐ ܒܬܪ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܦܠܓܐ ܂ X ܙ X ܂ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܠܬܪ̈ ܢ ܟܝܝܢ̈ ܡܢ
JnEph:EccHist ܙܒܢܐ ܟܕ ܥܒ̣ܪ ܐܒ̣ܠܗ ܕܡܠܟܐ ܛܝܒ̣ܪܝܘ̣ܣ ܆ ܛ ܂ ܝܒ̣ ܒܬܪ ܃ ܘܫ̇ܪܝ ܒܦ̇ܘܪܢܣܐ̈ ܕܨ̣ܒܘܬܐ̈ ܕܠܚܡ̇ܢ̈ ܠܡ̇ܠܟܘܬܐ ܆
JnEph:EccHist ܫ̣ܢܕܐ̈ ܫܡܪܗ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܗܝ̇ܕܝܢ ܡܓܢܐ ܓܒܪܐ ܩ̇ܛܘܠܐ ܘܣܓܝ ܒܬܪ ܡܢܟ ܥܠ ܕܐܬܝ̇ܬ ܂ ܡܟ̣ܝܠ ܠܝ̣ ܡܘܬܐ ܩܘ̣ܠܣܐ ܗܘ ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ
JnEph:EccHist ܫ̇ܢܬܐ ܚܕܐ ܀ XܝܫX XXܠXܝܢ ܘܢܢXܝX ܆ ܥܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܥ̣ܠ ܒܬܪ ܡ̇ܘܬܗ ܝ ܘܫ̣ܪܐ 1ܐܢܘܢ ܆
JnEph:EccHist ܕܒܝܬ ܦܘܠܐ ܂ ܘܬܘܒ ܡܢܗܘܢ ܐܠܐ ܘܛܒ ܪܫܝܥ̣ܐ ܂ ܐܝܟ ܓܝܪ ܒܬܪ ܂ Xܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡ̇ܘܬܗ ܣܘܓܐܗܘܢ̣ ܒܬܪܗ ܐܙܠܘ ܂ ܘܡܢܗܘܢ̣
JnEph:EccHist ܚܕ ܐܝܬ̣ܝ ܘܚܒ̣ܫ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ̣ ܠܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܝXܝܫܬX ܂ ܝX X - ܙܦܩ̇ܕ ܝXܝ 1 ܕܝܠܗ ܂ ܘܠܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܆ ܚܕ
JnEph:EccHist ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܟܗܢܐ̈ ܕܡܢ ܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܃ ܒܟܘܠܗ̇ ܝ ܛ̣ܪܘܢܘܬܐ ܒܬܪ ܐ ܒܢܦܫܗ ܐ̇Xܢܗ̣ܪ ܗܘܐ ܃ ܘܒܕܡ̣ܘܬ ܪܘ̣ܝܐ ܐܡ̣ܪܚ ܃ ܕܡܢ
JnEph:EccHist ܡܘܬܟܘܢ ܆ ܠܒ̣ܨܬ ܐ ܚܠ̣ܝܡܬܐ ܘܒ̇ܥܬ ܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܐܝܬ ܠXܝX ܒܬܪ ܕܗ̣ܘ ܐܡܬܝ ܕܢܩ̣ܪܐ ܃ ܐ̇ܘ ܒܚܝܝ̣ܟܘܢ̈ ܐ̇ܘ ܐܢ1ܓ̣ܕܫ ܕܡܢ
JnEph:EccHist · 0 X ܦܛܪܘܣ ܃ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܠܚ̣ܪܝܢܐ ܘܠܦ̇ܠܓܘܬܐ ܘܠܡ̇ܨܘܬܐ ܒܬܪ ܆ ܕܡ̣ܝܢܐ ܗܢܐ ܕܕܠܐ ܛܟ̣ܣܐ ܗ̣ܘܐ ܦܦܐ ܒܐܠܟ̣ܣܢܕܪܝܐ