simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܣܘܪܝܐ ܢ̣ܚܬܢX ܆ ܬܘܒ̣ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܣܠ̣ܩܢܢ . ܒܬܪ ܕܬܪܝܗܘܢẌ ܆ ܠܐ ܢܐܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܡܥܡܪܗܘܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܐܦܝܣܩܦܐX ܕܕܘܟܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܬܪ ܟܠ ܝܘܡ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̣ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܘܠܝܢ ܡ̇ܬܚܫܒ ܘܘܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܐ ܆ ܩܕܝܝܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܪܐ ܆ ܡܢ ܦܓܪܐ ܒܬܪ ܕܣ̣ܡ ܥܠ ܢܦܫܗ ܆ ܒܥܨܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܣܩܘܗܝ ܡܢܗ . ܘܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦܠܢ ܕܒܪܥܝܘܬܗ ܛܘܒܢܐ ܢ̇ܨܚ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܓܝܦܛܣ . ܕܡܬܩܪܝܐ . ܐܦܣܛܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܆ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܘܢܝܐ̈ ܢܦ : ܩܘ̣ ܒܬܪ ܒܬܫܡܫܬܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ² ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ . ܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܒܗܢܐ ܪܗ̣ܛܐ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܢܢ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚܙܬܗ ܕ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܒܘܚܪܢܐ ܕܢܣܝܢܐ ܢܐ ܚ̣ܝܐ ܆ ܟܕ ܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܦ ܒܬܪ . ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܘ ܫܘܚܢܐ ܐܬܐܣܝ . ܟܕ ܐܦ ܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܥܣܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܬܒܥܝܢ̈ ܡܢܗ̇ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܆ ¹⁶ܕܕܠܡܐ ܘܐܦ ܡܢ ܬܡܢ ܒܬܪ ¹ܥܠܝܘ̇ ܕܢܣܩܢܗ̇ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܝܢ̈ . . X XX X X ܘܒ ܕܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܛܐܢܝܢ ⁷ܗܘܘ ܒܗ ܘܡܬܬܦܝܪܝܢ ܒܗ ܘܐܡ̇ܪܝܢ . ܡܪܝ ܦܠܢ ܒܬܪ . ܘܒܬܪܟܢ ܒܟܪܘܡܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܫ̇ܐܠ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܢܫ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܕܡܘܬ ܚܝܠܬܢܐ ܘܬܟܝܠ ܥܠ ܡܪܘ ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ ܕܘܝܕ : ܓܒܝ ܠܗ ܒܬܪ ܘܘܝ̈ ܠܗ ܨܢܥܬܘܢ̈ ܘܕܡܘܬܗܘܢ̈ ܡܫܟܪܬܐ̈ . ܐܠܐ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡ̇ܣܦܪ ¹ܐܢܬ ܆ X ܐܝܟܐ ܡܛܝܒ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܕܠܘܬܗܘܢX ¹¹ X · ܡܛܝܒ ܕܢܗܘܐ . ܐܡ̣ܪܘܢ ܠܗ . ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ . ܟܕ ܡܕܡ ܒܣܘܥܪܢܐ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ . ܒܬܪ ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܆ ܐܬܚ̣ܙܝ ܛܘܒܢܐ ܠܐܢܫܐ . ܘܐܫ̣ܬܡܥ ܛܒܝ̣ܗ . ܒܬܪ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܢܦܝܠܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܕܐܒܐ̈ ܣܪܘܚܐ̈ ܟ̇ܦܘܪܐ̈ ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܡܘܬܘ ܆ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܒܝܕ ܓܪܡܘܘܝ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܒܬܪ ܐܬܬ̣ܣܝܡ . ܘܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܠܘܐ ܘܡܟܝܟܘܬܗ ܆ ܐܦ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܕܨܒ̣ܘ ܕܢ̣ܦܩܘܢ ܆ ܥ̣ܒܕܘ ܠܘܘܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܕܝܢܪܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܆ ܥ̣ܒܕܘ ܠܗܘܢ̣ ܥܣܪܐ ܥܣܪܐ . ܘܬܘܒ
JnEph:ActsEastSaints ܕܩ̇ܒ̣ܠ ܝܡܝܢܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܆ ܫ̇ܠܡ ܒܬܪ ܘܡ̇ܩܝ̣ܡ ܠܟܘܠ ܐܢܫ ܒܫܪܪܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ : ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ ܣܒܐ . ܘܐܬܐܠܨ ܕܢܡܘܬ . ܘܩ̣ܪܒܘ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܆ ܘܐܣܪܘ̣ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܟܪܛܝܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܪܡܝܗܘܢ̈ ܇ ܘܕܫܡܗܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܪܓܬ ܒܝܫܘܬܗܘܢ . ܟܕ ܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ ܒܚܪܥܘܬܗܘܢ ܆ ܐܦ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܣܝܓܬܐ ܟܘܪܚܐ ܘܩܘܡܐ ܥ̣ܒܕ ܒܬܪ ܘܒܠܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܛܒܗ ܒܟܘܠ ܕܘܟ ܡ̇ܝܒܠܢ ܘܘܘ . ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܘܪܥܬܐ ܕܡܦܘܠܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ : ܙܪ̣ ܩ ܠܡܣܥܪ ܇ ܟܕ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܒܬܪ ܦܓܪܢܝܬܐX . ܘܟܢܐ ܕܝܢ ܘܠܐܝܠܝܝܢ ܕܡܫܬܪܥܝܢX ܡܝܢ