simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܣܪܝ̇ ܂ ܘܡܦܩ ܝ ܂ ·Xܝ ܠܗ ܡܢ ܚܙܐ̈ ܕܐܒܕܢܐ ܂ Xܐܠܐ ܒܬܪ ܠܚܡܪܐ ܂ ܘܠܐ ܡܗܠܟ ܥܠ ܓܠܠܐ̈ ܕܝܡܐ ܂ ܘܠܐ ܩ̇ܪܐ ܠܡܝܬܐ ܡܢ
JacSer:Epist ܥܩܒܗ ܕܫܒ̇ܝܐ ܂ ܘܥܠ ܦܟܪ ܐܢܘܢ ܠܢܛܘܪܐ̈ 7ܕܫܝܘܠ̣ ܒܐܬܪܐ ܒܬܪ ܕܕܪܐ̈ ܂ ܘܐܙܕܝܢ ܚܫܘܫܐܝܬ ܡܢ ܟܪܝXܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܘܢܦܩ
JacSer:Epist ܗܢܐ ܕܐܙܕܩܦ ܂ ܘܥܠ ܗܝ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܡܬܝ̇ ܂ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܗ̣ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟ ܕܐܟܪܙ̣ܘܗܝ ܢܒܐ̈ ܘܠ ܬ ܡܟ ܠ ܠܡܣܟܝܘ ܠܐܚܪܢܐ̇ ܡܢ
JacSer:Epist ܝܘܬܪܢܐ̈ ܀ ܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܐܠܦ ܠ̣ܢ ܂ ܕܒܫܬܐ ܝܘܡܝܢ ܒ̣ܪܐ ܒܬܪ ܡܫ̇ܐܠ ܕܢܘܬܪ ܒܒܥܬܗ̇ ܂ ܠܗܠܝܢ ܝ ܕܕܠܐ ܥܠܬܐ ܠܐ ܪܗܛܝܢ̈
JacSer:Epist ܨܒܝܢܝ̇ ܂ ܕܢܗܘܐ ܡܢܚܬ ܡܢ ܫܪܪ̣ܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܢܚܬ ܕܘܒܪܐ ܒܬܪ ܘܗܝ ܠܟܬܒܐ ܡܢ ܪܘܡܗ̇ ܂ ܘܐܕܒܪܝܘܗܝ ܒܩܛܝܪܐ 13ܠܦܘܫܩܐ
JacSer:Epist ܡܘܠܕܗ̇ ܂ ܘܠܐ ܡܣ̇ܬܟܠܝܢ ܒܓܠܝܢܐ ܕܚܙܩܝܐܝܠ ܂ ܒܬܪ ܠܫܘܠܡܗ̇ ܂ ܐܡܪ ܢ ܓܝܪ̣ ܂ ܕܠܐ ܩ̣ܘܝܬ ܡܪܝܡ ܒܒܬܘܠܝܗ̈
JacSer:Epist ܩܘܪܒܢܗ ܂ ܘܐܬܝܕܥ ܘܐܬܓܠܝ ܫܘܘܕܝܐ̣ ܂ ܕܩܝܡܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ ܒܬܪ ܂ ܗܫܐ ܕܝ̣ܢ ܒXܪ ܝ ·X X X Xܕܗ ܡܢ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܫܝܢܐ ܂ ܐ ܟ ܕܠܢܘܚ
JacSer:Epist ܕܐܬܒܝܢ ܚܢܢ ܒܟܬ ܒܬܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕܬ ܠܢ ܟܕ ܐ ܂ ܬ ܟ ܨܐܕܝܢ ܒܬܪ ܫܠܡ ܀ ܡܪܢ ܡܪܝ ܢܓܠ̣ܐ ܠܐܒܗܘܬܟ̣ ܂ ܕܣܓܝ ܐܬܥܩܢ ܚܢܢ̇ ܂ ܡܢ
JacSer:Epist ܕܩ̇ܒܠ ܝܕܥܬܐ X ܝܝ ܕܫܪܪܐ̣ ܂ ܠܝܬ ܡܟܝܠ 30ܕܒܚܬܐ ܕܬܬܩܪܒ ܒܬܪ ܂ ܐܡܪ ܠܥܒܪܝܐ̈ ܦܘܠܘܣ̣ ܂ ܝܢ ܕܐܢ ܒܨܒܝܢܗ ܚܢ̣ܛܐ ܐܢܫ ܡܢ
JacSer:Epist ܢܦܫܝ̇ ܂ ܕܐܣ̣ܒܪ X ܝܝ ܐܢܐ ܥܠܝ ܕܡܕܡ ܐܝ̣ܬܝ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐ̇ܝܕܐ ܡܫܘܚܬܐ̣ ܪܒܐ ܘܐ̇ܝܕܐ ܒܨܝܪܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܛܥ̇ܝ ܐܢܐ
JacSer:Epist ܚܘܠܡܢܐ ܂ X Xܝ ܩܕܡܝܐ̇ ܂ ܐܪܚܩ ܡܢ ܚܙܬܗ 1ܡܚܠܡܢܝܬ ܐ̇ ܂ ܒܬܪ ܠܐ ܦܝܫܐ ܗܘܬ ܂ ܫܩܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܚܘܠܡܢܐ̣ ܟܕ ܒܣܝܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JacSer:Epist ܙܕܝܩܘܬ ܐ ܂ ܘܢ[ܗܘܐ ]ܟܠ ܐܢܫ ܝ[ܕܥXX X ܂ ]ܝ ܝܝ ܕܐܦ ܠܓܙܪ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܘܣܦ̣ ܂ ܕܢܗܘܐ ܟܘܠ ܐܢܫ ܕܚܠ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܘܪܗܛ
JacSer:Epist ܕܝܠܦ ܕܓܒܐ ܗܘܐ ܝ ܡܢ ܩܕܡ ܬܪܡܝܬܗẌ ܝ ܕܥܠܡܐ̇ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܠܟ ܡܢܝX ܂ X XX ܕܓܒܪܐ ܐܢܐ X ܚܛܝܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܪܢ7
JacSer:Epist ܕܐ̇ܬܥܩܪܘ ܦܬܟܪܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܥܕܬܐ ܓܝܪ ܝX ܂ - ܠܝܬܐ ܒܬܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܗܠܝܢ ܦܬܟܪܐ̣̈ [ܫ ܐ ]ܐܫܟܚܘ [ܕܢXܥܠܘܢ ܂ ܡܢ
JacSer:Epist ܡܐܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܝ· ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܠܚܝܘܗܝ̈ ܕܢܘܚ ܫܘܐܠܐ ܒܬܪ ܂ ܕܒܬܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝ̣ܢ̈ ܂ ܗ̇ܘܐ ܛܘܦܢܐ ܂ ܗ̣ܘܐ ܕܝ̣ܢ
JacSer:Epist ܕܩܒ̇ܠ ܕܥܬ ܐ ܕܫܪܪܐ ܠܝܬܝ ܕܒܚܬ ܐ ܕܬܬܩܪܒ ܚܠܦ ܢܢܛܗܐ̈ ܝ ܂ ܒܬܪ ܐ ܂ ܘܥܠ ܗ̇ܝX ܐܡܪ ܦܘܠܘܣ̇ ܂ ܕܐܢ ܒܨܒܝܢܗ ܝ ܂ ܐܢܫ 7ܢܚܛܐ ܡܢ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܒܛܢܬ ܐܠܝܫܒܥ ܠܝܘܚܢܢ ܇ ܘܩܘܝܬ ܪܚܐ̈ ܫܬ̈ ܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܚܢܢ̇ ܂ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܂ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܝ ܂
JacSer:Epist ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܕܡ̇ܝ ܠܢ ܝܝ ܣܛܪ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂
JacSer:Epist ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܨܝܥܬܗ ܒܝܫ̣ܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̣ ܂ ܐܝܬܝ ܐܥܠ ܒܬܪ ܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܦ̣ܪܣܝܬ ܘܒܛܠ̣ܬ ܟܠܗ̇ ܝ ܦܬܟܪܘܬܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂
JacSer:Epist ܝܘܢܝXܢܢ ܒܡܘܠܕܗ ܬܪܝܢܐ ܂ ܩܕܡ ܐܕܡ ܕܝܢ ܒܝܠܕܗ ܡܬܘܡܝܐ̇ ܒܬܪ ܘܠܟܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܒܬܪܝ ܠܡ ܐܬ̇ܐ ܓܒܪܐ̣ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܂