simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܚܕ ܥܕ ܚܬܡ . ܚܘܫܒܐ ܠܐ ܡܬܪܥܐ : ܕܗܢܐ ܥܒܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܘ ܀ ܒܬܪ : ܐܣܟܡܐ̈ ܕܠܟ ܐܫܬܥܝܬ̥ ܀ ܒܚܕ ܡܐܢܐ ܐܬܝܢ ܟܠܗܘܢ : ܚܕ
IsaacAnt:memHom ܩܢܝܢܐ : ܥܠܡܐ ܫܒܪܐ ܡܢ ܣܟܗ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܐܡܢ ܘܐܬܦܠܓ : ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܐܘܚܪ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܚܝܐ̈ : ܘܐܒܣܝܘ ܣܟܠܐ̈ ܒܡܘܠܟܢܐ ܀ ܢܦܩ ܠܗ
IsaacAnt:memHom ܢܘܚܡܐ : ܗܘܐ ܗܘ ܬܡܢ ܦܘܪܫܢܐ ܀ ܕܒܗܬܝܢ ܦܓܪܐ̈ ܕܪܫܝܥܐ̈ : ܒܬܪ ܀ ܕܐܘܦܝ ܡܫܚܐ ܕܣܟܠܬܐ̈ : ܘܩܝܡ ܗܘܐ ܕܚܟܝܡܬܐ̈ . ܐܦ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܪܘܫܐ̈ . ‏ ‏ܚܣ ܠܗ̇ ܕܬܛܠܘܡ ܦܘܪܩܢܐ : ܕܥܒܕ ܠܗ̇ ܝܚܝܕܝܐ ܒܬܪ ܗܘ ܘܬܪܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܀ ‏ ܚܣ ܠܗ̇ ‏ܠܥܕܬܐ ܕܬܫܬܪܓܠ : ܘܬܛܥܐ
IsaacAnt:memHom ܢܣܬܕܪܘܢ : ܛܟܣܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܐܝܟ ܕܪܓܐ̈ . ܘܕܠܐ ܡܫܠܡ ܩܢܘܢܐ ܒܬܪ . ܢܒܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܬܩܘܠܐ̈ : ܘܐܝܢܐ ܕܙܐܠ ܢܬܟܐܪ ܀ ܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܡܠܟܐ̈ : ܘܠܬܝܒܐ̈ ܠܐ ܐܗܪ . ܪܘܡܚܐ ܕܩܪܬ ܠܛܪܘܢܐ̈ : ܒܬܪ . ܣܬܐ ܡܟܠܠܬܐ ܥܕܬܟ : ܬܛܠ ܥܘܦܝܗ̇̈ ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܀ ܪܗܛ ܣܝܦܐ
IsaacAnt:memHom ܚܕ . ܐܬܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܠܢ : ܗܐ ܩܥܝܢ̈ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܢܚܙܐ ܪܘܡܝܢܗ ܀ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܗܐ ܡܬܒܠܗܝܢ : ܐܦ ܬܟܒܝܢ ܚܕ
IsaacAnt:memHom ܥܘܕܪܢܗ . ܐܝܬ ܗܘ ܠܗܘܢ ܪܕܘܦܝܐ ܠܪܚܡܐ̈ : ܫܘܘܕܝܐ ܕܨܝܕ ܒܬܪ ܒܫܘܚܕܐ ܐܠܨ ܀ ܒܝܕ ܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܪܕܦ ܠܗ : ܕܢܝܬܝܘܗܝ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ . ‏ ‏ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܦܠܓܐ ܗܫܐ : ܘܠܐܚܪܢܐ ܙܒܢܐ ܦܠܓܐ ܀ ܒܬܪ : ܐܘ ܐܟܪܙܝܗܝ ܐܠܗܐ ܀ ܠܐ ܠܡ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܟܪܙ : ܡܕܡ ܚܕܬ
IsaacAnt:memHom ܕܐܨܠܚܘ ܘܙܟܘ : ܫܩܠܘ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܬܓܝܗܘܢ̈ . ‏ ‏ܘܒܟܝܢܐ ܒܬܪ . ‏ ‏ܕܚܛܦܘ ܘܩܢܘ ܐܪܥܬܐ̈ : ܘܩܢܝܢܐ̈ ܕܫܒܒܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܕܗܒܐ ܀ ܟܠ ܕܛܥܡ ܦܐܪܝ̈ ܕܗܒܐ : ܝܕܥ ܗܘ ܕܟܡܐ ܡܪܝܪ . ܘܟܠ ܒܬܪ : ܒܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܠܐ ܢܦܠ . ܘܕܫܪܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ : ܠܐ ܛܥܐ
IsaacAnt:memHom ܕܗܘܐ ܀ ܘܐܝܢܐ ܩܠܐ ܕܢܘܚܡܐ : ܡܨܐ ܕܢܥܝܪ ܗܝܡܢܘܬܟ . ‏ ‏ܐܢ ܒܬܪ : ܐܘ ܣܢܐ ܦܓܪܗ ܘܛܘܗܡܗ . ‏ ‏ܠܐܝܢܐ ܦܘܪܩܢܐ ܨܒܝܬ : ܕܬܣܟܐ
IsaacAnt:memHom ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܐܠܘܠܐ ܕܝܬܝܪܝܢ ܗܘܘ : ܝܘܬܪܢܐ̈ ܠܓܘ ܡܢ ܒܬܪ : ܚܙܩܝܐܝܠ ܗܘ ܡܫܪܝܢܗ . ‏ ‏ܗܘ ܫܪܝ ܒܚܒܝܫܘܬܐ : ܘܒܬܪ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ : ܕܥܠܡܐ ܘܥܘܬܪܗ ܫܒܩ ܠܗ ܀ ܩܪܘܒ ܗܫܐ ܚܙܝ ܠܦܐܝܘܬܗ : ܒܬܪ ܚܘܪ ܒܗ ܒܥܬܝܪܐ ܝܘܡܢ : ܟܕ ܗܘ ܒܥܠܡܐ ܘܒܥܘܬܪܗ . ܘܚܙܝ ܬܘܒ
IsaacAnt:memHom ܒܘܨܪܝ ܠܐ ܬܐܬܐ ܀ ܚܘܪ ܒܐܠܗܐ ܘܒܟܬܒܘܗܝ̈ : ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܐ : ܐܢ ( ܦܗܐ ܐܢܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ . ܘܐܢ ܚܙܝܬ ܒܝ ܫܘܟܪܐ :
IsaacAnt:memHom ܕܝܢ ܥܝܪܘܬܐ : ܗܘܐ ܠܗ ܬܡܢ ܦܘܪܫܢܐ ܀ ܕܐܘܦܝ ܡܫܚܐ ܒܬܪ ܚܛܝܐ̈ ܀ ܫܢܬܗܝܢ ܓܝܪ ܫܘܝܐ ܗܘܬ : ܕܟܠܢܫ ܐܟܚܕ ܡܬܢܚܡ . ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܪܕܘܦܗ ܀ ܡܢܘ ܟܪܝܗܐ ܕܒܚܫܘܗܝ̈ : ( ܠܩܪܒܐ ܪܗܛ ܥܐܠ . ܘܚܠܦ ܒܬܪ : ܘܒܥܐ ܠܗ ܟܡܐܢܐ ܘܥܪܩ . ܘܐܝܬ ܕܫܡܛ ܓܐܪܐ ܡܢܗ : ܘܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܟܐܢܘܬܐ : ܥܕܡܐ ܠܡܐܟܠ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܀ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܨܒܝܢ ܕܐܫܕܐ ܒܬܪ ܀ ܠܦܘܪܫܢܐ ܟܝܢܐ ܢܩܝܦ : ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܨܒܝܢܐ . ‏ ‏ܘܐܬܐ
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ ܠܥܬܝܪܐ ܀ ܡܐ ܕܩܡ ܩܨܐ ܥܠ ܬܪܥܗ : ܘܥܠ ܡܘܬܐ ܫܪܐ ܒܬܪ ܒܗ : ܫܘܦܪܗ ܕܥܠܡܐ ܬܚܙܐ ܒܗ . ܗܦܘܟ ܬܘܒ ܘܚܙܝ ܦܪܘܫܐ :
IsaacAnt:memHom ܫܚܠܐ̈ ܕܐܓܘܢܐ . ‏ ‏ܒܕܪ ܥܘܪܐ ܥܠ ܡܝܐ̈ : ܕܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܥܠ ܐܣܐ̈ : ܐܓܘܓܐ̈ ܐܝܟ ܬܢܝܢܐ̈ ܀ ܘܕܠܐ ܡܨܐ ܚܠܕ ܦܓܪܗ :