simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܕܡܟܪ ܠܗ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܗ̣ . ܒܬܪ ܕܠܒܝܬ ܠܒܢ . ܘܥܠ X· ܚܙܘܐ ܕܣܒܠܬܐ ܕܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܟܕ ܕܡܟ ܀
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܩܪܒܘ̣ . ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܪܟܝܟܐܝܬ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܬܪܥܐ ܘܒܣܪܝܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܩܪܘܒܘ ܠܘܬܝ .
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܕܐܬܛܦܝܣ ܠܣܪܐ ܘܥܠ ܥܠ ܗܓܪ . ܢXܝ ܕܒܬܪ ܒܬܪ ܩܘܪܒܢܗ ܘܩܝܡܐ ܕܫܠܡܐ . ܕܒܗ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܐܩܝܡ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܦܩܬܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܩܒܘܬܐ . ܘܥܠ XX ܩܘܪܒܢܗ ܒܬܪ ܥܠ ܬܘܩܢ ܩܒܘܬܐ ܘܫܘܘܙܒܐ ܕܡ̣ܢ ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܐܬܒܪܝ ܗܘ̣ܐ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܬܦܢܝܢܘܬܗ ܕܠܒܝܬ ܐܒܘܗܝ . ܘܥܠ ܡܐܬܝܗ ܒܬܪ . ܘܐܫܬܟܚ ܢܣ̇ܒ ܬܠܬ ܐܚܪܢܝܢ̈ ܕܠܐ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܗ ܀ ܝX . X
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܣ̣ܠܩ ܡܒܘܥܐ ܪܒܐ ܕܬܗܘܡܐ X X X ܪܒܐ ܘܐܫܩܝ ܟܘܠ ܐܦܝ̈ ܒܬܪ ܕܐܪܥܐ ܐܬܒܪܝܘ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܡܛܪܐ . ܡ̣ܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܓܠܝܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܝܬ̇ܒ ܒܬܪܥܐ ܒܬܪ ܕܝܗ̣ܒ ܠܗ . ܘܕܓܙܪ ܠܐܝܫܡܥܐܝܠ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܟܠܗܘܢ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ ܐܟܬܒ ܥܠ ܢܘܚ . ܕܢܨ̣ܒ ܟܪܡܐ ܘܐܫܬܝ ܡ̣ܢ ܚܡܪܗ . ܘܪܘܝ ܒܬܪ ܕܩܝܡܐ ܕܥܠܡ ܒܝܬ ܐܠܗܐ . ܘܒܝܬ ܟܠ ܒܣܪ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܀ [1]ܬܘܒ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫܠܡܐ ܕܫܕܪ ܠܘܬ ܥܣܘ . ܘܥܠ ܒܬܪ XX ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܫܪܝܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܕܦܓܥ̣ܬ ܒܗ ܀
Eph:ComGen&Exd ܩܝܡܬܐ̣ . ܠܬܡܢ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘܐ ܒܝܬ ܐܘܠܕ ܬܘܒ ܚܢܘܟ ܠܡܬܘܫܠܚ . ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܠܗ . ܘܢܕܥ ܕܟܠ ܕܠܗܢܐ ܕܡܝܢ̈ . ܐܢ ܩܕܡ ܡܘܬܐ ܘܐܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܡܟ̣ܬܒ . ܠܐ ܕܥܒܝ ܡܪܝܐ ܠܒܗ . ܐܠܐ ܝXX . ¹ܕܐܬܥܒܝ ܠܒܗ ܒܬܪ ܕܡܥܕܐ ܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܠܡܥܒܕ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܀ X [3]ܬܘܒ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܫܪܝܗ ܕܒܫܟܝܡ . ܘܥܠ ܩܛܝܪܐ ܕܕܒܪܗ̇ ܒܬܪ ܘܕܩܪܒ ܠܚܪܘܬܗ ܘܫܢܝܬ . ܘܥܠ ܕܚܕܝ ܒܗ ܥܣܘ ܐܚܘܗܝ ܘܩܒܠܗ ܀
Eph:ComGen&Exd ܪܓܬܐ ܕܥܝܢܝܗ̇̈ ܘܟܕ ܡܬܪܓܪܓܐ XXX . X ܠܐܠܗܘܬܐ ܕܚܘܝܐ ܒܬܪ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܫܬܘܚܪܢܘܬܗ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘܬ ܗܘܬ ܀ ܟܕ ܐܙܠܐ ܗܟܝܠ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܩܝܡ ܐܠܗܐ ܩܝܡܐ ܥܡ ܢܘܚ . ܘܥܡ ܟܠ XX X . ܕܢܦܩܘ ܒܬܪ ܥܠ ܫܘܠܛܢܗ ܕܫܠܝܛ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܠܡܚܝܘ ܘܠܡܩܛܠ ܐܡ̣ܪ ܀ X
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܥܣܪܐ ܕܪܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ ܕܡ̣ܢ ܫܝܡ ܠܐܒܪܗܡ ܒܬܪ ܘܠܫܢܐ̈ ܕܚܒܠܘ . ܘܕܐܬܒܕܪܘ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܘܫܪܘ ܒܫܟܝܡ . ܘܚ̣ܙܐ ܫܟܝܡ ܒܪ ܚܡܘܪ ܠܕܝܢ̣ܐ ܒܪܬ ܒܬܪ ܐ̇ܬܐ ܘܐܡܪܬ . ܕܡܛܘܠ ܕܐܝܕܥܬܟ ܒܣܘܥܪܢ ³⁰ [1]ܐܬܘ ܕܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܐ ܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ ܆ ܡܝܬ ܦܪܥܘܢ ܒܬܪ ܗܘܐ̣ . ܘܠܬܢܝܢܐ ܥܠ ܫܡ ܦܘܨܝܗ ܕܡܢ ܦܪܥܘܢ ܟܢܝܗ ܗܘܐ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܦܘܪܫܢܗ ܕܠܘܛ ܕܡ̣ܢ ܐܒܪܗܡ . ܘܥܠ ܫܒܝܗ ܒܬܪ ܠܒܝܬ ܦܪܥܘܢ ܘܐܬܦܢܝܬ ܒܡܚܘܬܐ̈ ܕܐܬܝ ܥܠ ܒܝܬ ܦܪܥܘܢ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܡܝܬܬ ܣܪܐ ܒܚܒܪܘܢ . ܒܪܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܘܫܒܥ ܒܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ XX ܡܫܝܚܐ . ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܀ ܝXX X [1]
Eph:ComGen&Exd ܡܚܫܒܬܗ ܒܝܫܬܐ ܕܝܨܪܢ ܕܟܠ ܝܘܡ̣ . ܬܘܒ ܛܘܦܢܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ · X ܒܬܪ ܀ ܩܕܡ ܓܝܪ ܚܒ̣ܫ ܢܦܫܗ ܬܚܝܬ ܫܘܘܕܝܐ . ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܐ̇ܙܠ