simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܕܐܨܠܒܬ̈ ܢ ܕܪܬ̈ ܐ ܘܦܠܛܘܬܐ̈ ܘܐܬܛܟܣܘ ܦܠܚܐ̈ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܦܪܫܐ̈ ܂ ܘܒܬܪ ܝ-ܘܡܬܐ̈ ܐܬܬܥܠܘ ܩܕܡ ܡܘܩܬܕܪ
EliaNis:Chron ܚܡܫܡܐܐ ܝ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܚܡܫ ܩܛܝܢܬܐ̈ ܕܡܢ ܫܥܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܒܬܪ ܫܢܬܐ 1ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܝܪܚܐ ܟܒܝܫܐ̣ ܂ ܘܗ̇ܘܐ ܡܘܠܕܗ ܕܬܫܪܝ
EliaNis:Chron ܬܪ̈ ܢ ܝܪܚܝܢ̈ ܘܥܣܪ ܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܒܕܐܠܗ ܒܪ ܒܬܪ ܂ ܒܝܘܡ ܬܠܬܒܫܒܐ ܐܪܒܬܥܣܪ ܒܝܪܚ ܪܒܝܥ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܡܝ̣ܬ
EliaNis:Chron ܡܣܩܗ ܕܫܡܫܐ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܒܬܪ ܠܣܝܡܝܘܢ ܕܫܘܝܘܬ ܐ ܣܬܘ ܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܫܥܐ ܂ ܙ ܂ ܒܐܬܘܪ ܆
EliaNis:Chron ܗܢܐ ܣܝܩܘܡܐ ܆ ܗܘ̇ܐ ܪܫ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܂ ܘܫܢܬܐ ܗܝ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܕܒܬܕܗ̇ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܂ ܘܐܢ ܗ̇ܘܐ ܡܘܠܕܗ ܕܬܫܪܝ
EliaNis:Chron ܝ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܒܐܪܒܥ ܫܥܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܠܝܐ ܒܬܪ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܠܠܝܐ ܕܡܓܗܝ ܝܘܡܐ ܕܥܣܪܝܢ ܒܦܪܡܘܬܝ ܆
EliaNis:Chron ܫܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܣܗܪܢܝܐ̣̈ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܕܡܓܗܝ ܝܘܡܐ ܒܬܪ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ̣ ܂ ܘܬܪܥܣܪ ܒܕܘܠܚܓܗ ܂ ܂ ܘܚܘܝ ܬܘܒ ܕܚܫ̣ܟ
EliaNis:Chron ܡܪܝܡܢܘܬܐ 1ܕܙܒܢܐ ܕܒܗ ܪܕܐ ܫܡܫܐ ܡܢ ܩܠܢܝܩܘܣ ܒܬܪ ܃ ܒܫܢܬ ܝ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃
EliaNis:Chron ܕܐܠܨܘܗ̇ ܫܬܐ ܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܥܠܘ ܠܗ̇ ܒܝܪܚ ܪܓܒ ܂ ܘܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ ܒܬܪ ܂ ܂ ܟܘXܪܙܝXܝX ܂ ܒܗ̇ ܦܬ̣ܚܘ ܛܝܝܐ̈ ܠܕܪܡܣܘܩ ܡܕ ܢܬܐ ܂
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܒܫܬ ܫܥܝܢ̈ ܘܪܘܒܥܗ̇ ܕܫܥܬܐ ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܩܠ ܒܬܪ ܒܦܐܟܘܢ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܂
EliaNis:Chron ܕܒܢ̣ܐ ܥܕܬܐ ܒܐܢ ܛܝܘܟ ܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܙܠ ܠܪܗܘܡܐ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܒܬܪ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ1̈ ܠܘܘXܢXXXܘX XܟܠXܝXXܢX ܂ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐ ܡܡܐ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܡܐ ܝ ܃ ܝ ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬ ܐ ܬܕܐܝܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܒܦܐܟܘܢ ܕܡܢ ܗܕܐ ܫܢܬܐ ܂
EliaNis:Chron ܕܣXܒܠ ܂ ܂ ]ܘܢܐ ܘܕܒܪ ܠܥܕܬܐ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܬ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܝ ܒܗ̇ [ܥܢܕ 1]ܐܬܢܣܝܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟ ܣܢܕܪܝܐ
EliaNis:Chron ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܒܫܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܩܛܝܢܬܐ̈ ܕܡܢ ܝ ܫܥܬܐ ܒܬܪ ܕܥܗܕܢܢ ܆ ܒܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܥܣܪ ܢ ܒܐܕܪ ܆
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܨܠܝܒܐ ܙܟ̣ܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪܐ̈ ܕܛܝܝܐ̈ ܦܬ ܂ ܘܢ ܂ ܗܢܐ ܐܬܬܣܝܡ
EliaNis:Chron ܕܢܦܝܩ ܡܢ ܫܢܬ ܐ ܐܪܒܝܬܐ ܥܣܪܐ ܝ- ܝܪܚܝܢ̈ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܟܝܢ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܕܥܠ ܢܝܣܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܗܢܐ ܫܢܬܐ
EliaNis:Chron ܣܘܠܩܐ ܕܡܪܢ ܝ· ܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡܝܐ ܘܚܘܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܛ ܒܬܪ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܂ ܚܘܫܒܢܐ ܕܝܢ ܕܒܗ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܕ̈ ܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ
EliaNis:Chron ܚܕܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܢܝܣܢ ܆ ܘܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܒܘܥܐ ܕܡܪܝ ܡܘܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܥܠܝ ܨܘܡܐ ܀ ܣܒ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܢ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܬܫܥ ܫܥܝܢ̈ ܝܝ ܘܦܠܓܗ ܒܬܪ ܘܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ ܕܫܘܕܫܗ̇ ܕܫܥܬܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܟܝܢ
EliaNis:Chron ܢܒܫܒܐ ·ܒ· ܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬ ·Xܢܙ· ܕܝܘܢܐ̈ ܂ ܘܒܠ ܙܒܐ̈ ܒܬܪ ܘܩܢܝܢܐ ܂ ܘܗܕܐ ܗܘܬ ܒܝܪܚ ܪܒܝܥ ܩܕܡܝܐ ܫܢܬ ܢܝXܫ ܥܠܬ