simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܘܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܩܕܝܡܐ ܣܝܡܐ : ܒܬܪ ܐܢ ܐܦ ܥܕܟܝܠ ܥܣܩܐ ܠܟ ܠܡܐܡܪ ܡܪܟܒܐ ܆ ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܙܕܩ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ X ܣܘܩܢܣܘܣ . ܚܝܕ ܕܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܡܬܚܪܐ ܕܢܚܘܐ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ ܡܚܝܕܐ̈ ܙܕܩ ܕܢܬܬܘܕܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ ܬܘܒ ܡܦܝܣ ܐܢܐ . ܟܬ̣ܒ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܫܘܕܥ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܒܗ ܒܦܘܠܓܐ ܡܟܬܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܘ ܕܒܠܝܠ ܒܬܪ . ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܢܫ ܥܕܠ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܥܠܝܗ̇ ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܡܘܕܥܐ ܓܝܪ ܠܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܆ ܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܇ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐܐܡ̣ܪ̈ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܪܢܫܐ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܕܝܠܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܪܦܪܫܢ̈ ܠܒܪXX ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܒܬܪ ܡܢ ܟܕܘ ܇ ܗܢܐ ܕܡܫܬܒܗܪ ܒܗ̇ܝ ܒܬܪܝܨܘܬ ܫܘ ܕܠܐܘܢ· ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܓܫܡ ܇ ܐܫܠܡ ܠܢ ܒܬܪ ܇ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܒܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܕܡܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܢܨܝܐ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܐܒܗܝܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܒܬܪ ܇ ܕܢܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ -ܐܘܟܝܬ ܡܝܝܝܕܐ̈ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘX ܦܘܠXܢܐ ܥ̣ܒܕ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܒܡܚܫܒܬܐ ܇ ܒܬܪ ܚ̇ܠܐ ܕܕܓܠܘܬܐ ܫܬܐܣܗ ܣܟܠܐܝܬ ܐܝܟ ܫܛܝܐ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬ ܡܫܝܚܐ ܇ ܥܡ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܐܒܗܝܬܐ : ܗ̇ܝ ܕ ܒܬܪ ܢܨܝܐ . ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܣܟ ܐܦܢ ܡܚܝܕܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܕܥ̣ܒܪ ܡܪܗܛܐܝܬ ܥܠ ܣܘXܢܐܐ ܕܗܠܝܢ . ܡܬܐܡܪܢ̈ ܒܬܪ ܐܒܐ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܐܘ ܡܥܐ ܇ ܕܦܓܪܐ ܢܬܒܣܪ ܘܢܬܒܪܢܫ .
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܛܝܪ ܇ ܘܠܐ ܕܥ̣ܟ ܐܘ ܒ̣ܛܠ X ܟܬܒ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܬܪ ܡܘܕܝܢܢ . ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܘܣܝܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ ܫܪܐ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܒܬܪ ܘܐܒܗܝܬܐ ܇ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܆ ܡܫܒܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܬܚܫܚ ܗܟܝܠ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܬܪ ܡܣܠܝܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܣܟ ܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܬܘܒ ܕܚܕܝܘܬܐ ܣܓܝ ܓܠܝܐܝܬ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ⁰⁰ܩܕܝܡܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܐܣܠܝ ܠܗ̇ܝ ܕܬܪ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܐܡܪ ܡܫܝܚܐ ܘܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܟܢܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܐܡܬ ܒܬܪ ܫܘ ܟܝܢܝܐ ܕܗܠܝܢ ܆ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܐ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . X ܘܕܡܣܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܆ ܐܦܢ ܒܬܪ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܣܕܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܒܡܢܝܢܐ X XX7ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ X ܫܪܝܟܐ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܬܢܢ . ܆ Xܩ ܠܬܚܘܝܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܣܟ ܐܡ̣ܪ ܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܇ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܆ ܓܠܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܬܘܕܝܬܢ ܐܝܬ ܡܚܝܒܬܐ ܒܬܪ ܕܚܕ ܟܝܢܐܐܘܟܝܬ ܩܢܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܡܫܒܚܐ . : Xܝܬܘܗܝ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܒܛܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ : ܘܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܩܪܝܚܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ : ܐܟܡܐ ܕܥܒܕܢܢ ܚܢܢ ܘܚܘܝܢܢ : ܪܡܢ