simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܢܟ ܇ ܘܡܚܕܐ ܕܝܢ ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܩܪܝܗܝ ܠܐܒ̇ܐ ܒܬܪ ܘܐܬܓܠܝ ܟܕ ܩܝܡ ܒܨܠܘܬܐ : ܕܠܐ ܠܡ ܡܬܓܠܙܐ ܢܦܫܟ ܡܢ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܘܢܕܢܐ ܇ ܘܕܐܢ ܡܪܓܫܢ̈ ܘܚܫܢ̈ ܘܡܬܬܥܝܩܢ̣̈ ܐܘ ܠܐ . ܪܫܐ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ . ܪܫܐ ܕܚܡܫܐ : ܕܐܝܟܐ ܗܘܝܢ̈ ⁴ܢܦܫܬܐ̈ ܕܚܛܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ : XܕܐܡܬܝX ܕܢܦܩܐ ܢܦܫܐ ܒܬܪ . ⁴ X8ܢܩܦ ܡܕܝܢ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ ܠܣܕܪܗ ܕܦܘܫܩܐ . ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܡܠܝܐ ܕܓܒܝܠܬܗ̇⁵ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܩܝܡܬܐ̣ ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܡܬܝ ܕܡܬܢܦܚܐ ܘܡܬܒܪܝܐ ܒܗ ܢܦܫܐ ܒܓܘ ܦܓܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܘܬܗ̣ܐܠܐ ܕܢܥܡܪ ܒܐܬܪܐ ܚܫܘܟܐ ܕܡܠܐ ܥܡܛܢܐ X X11ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܗܟܢܐ : ܐܦ ܓܝܣܐ ܓܝܪ ܠܘܩܕܡ ܠܘ ܠܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܣܟܐ ܗܘܐ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܥܡ ܫܪܟܐ ܡܘܗܒܬܐ¹̈⁷ ܘܕܫܘܟܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܟܠ̣ܐ ܠܩܪܘܝܐ ܡܢ ܥܘܩܒܐ ܡܚܣܪܢܐ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܘܡܢ ܦܗܝܐ ܒܬܪ ܕܬܒ̇ܥ ܐܓܪܐ̣ ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܒ̣ܕܐ ⁸ܒܛܝܠܐ X ܘܚܝܒܐ . XX ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܡܬܩܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܡܘܠܝܗ ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܒܬܪ ²⁸ܕܚܘܒܐX ²ܓܡܝܪܐ ܘܫܪܝܪܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܕܠܘܬ ܒܢܝܢܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܟܝܘܬ ܠܒܐ ܥܠ ܩܪܒܐ̈ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ ܐܦ ܥܠ ܩܪܒܐ̈ ²²ܕܒܚܙܬܐ ܒܬܪ ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܝܠܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܝܗ̇ܒ ܡܪܢ ܠܝܚܝܕܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܠܡܐ ܕܐܓܘܢܗ̣ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܪܗܒܘܢܐ ܕܗ̇ܝ ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܬܪ ܘܡܥܠܝܬܐ̈ ܕܠܗܝܢ ܡܫܬܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ X . ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܚܐܦܐ ܕܟܝܢܐ ܩ̇ܪܐ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ ܒܬܪ ܟܕ Xܝ ܐܡ̇ܪ : Xܓܢܒܪܘܬܐ ܘܠܒܐ ܥܘܕܪܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢܦܫܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܒܟܠܗ ܡܐܡܪܐ ܙܗܪܗ ܠܝܚܝܕܝܐ ܪܚܡ ܫܠܝܐ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܬܪ ܐܡܝܪ ܒܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܢܬ ܠܐ ܬܣܒ ܐܢܬܬܐ ܘܫܪܟܐ . ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܓܘܢܐ ܘܥܨܬܐ ܕܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܒܫܠܝܐ̣ ܡܘܚܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܘܥܠ ܚܪܘܪܐ̈ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܗܘ̇ܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܫܐܕܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܬܗ̇ ܐܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܘܐܢ ܒܫܝܘܠ . ܠܐ ܓܝܪ XXܡܨܝܐ ܐܦܠܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܘ ܥܠ ܝܕܥܬܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܗܘ̇ܐ ܠܢܦܫܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܠܝܠ ܐܡܪ : Xܕܒܝܕ ܐܪܒܥܐ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܛܡܐ ܢܦܫܐ : ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܠܪܚܡܘܬܗܘܢ̣ ܠܝܬ ܒ̣ܟ ܐܒܝܠܘܬܐ . O⬩ܘܒܗ ܒܡܐܡܪܐ ܗܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܝܡ̣ܢܬ ܒܐܠܗܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܒܥܠܡܐ̣ ܐܬܪܓ̣ܪܓܬ ܠܚܘܒܗ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܒ̇ܥܐ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܕܢܐܠܦ ܠܝܚܝܕܝܐ : ܕܐܢ ܗܘ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܩܬܢ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܨܠܡܢܘܬܐ ܇ ܒܬܪ ܟܠ ³ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܠܘ̇ܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܗܪܟܐ̣ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܚܘܝ ܡܢ ܠܥܠ ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܫܬܘܝ ܠܨܠܘܬܐ ܒܬܪ ܗܘܬ ܥܠ ܣܝܡܗ̇ ܇ ܢܦܩ ܠܦܘܫܩܐ ܣܕܝܪܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ . X0ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ̣ ܐܟܬܒ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܇ ܘܒܦܣܘܩܐ ¹⁴ܕܬܪܝܢ̈ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܠܐ ܕܝܢ ܡܚܘܝܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܦ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . XX XXX0ܐܝܠܝܢ |ܕܝܢ ܕܟܠܗ̇ ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ