simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܬܢܛܪ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ . ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ
ComGenExod ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܘܬܗ . ܐܝܟ X0 ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܗܘܢ ܚܪ . . ܟܕ ܒܬܪ ܐܠܗܝܐ . ܐܝܕܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܐܬܓܠܝܬ ܠܐܕܡ . ܥܠܗܕܐ ܐܦ ܡܢ
ComGenExod ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܬܘܩܢܗ̇ ܕܩܒܘܬܐ : ܡܢ ܕܡܠܝ ܢܘܚ ܫܬ ܡܐܐ ܒܬܪ ܢܘܚ ܕܝܢ ܒܫܢܬ ܚܡܫ ܡܐܐ ܕܝܠܗ ܐܬܦܩܕ ܠܡܥܒܕ ܩܒܘܬܐ . 0 ܘܡܢ
ComGenExod ܗܟܝܠ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܕܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܘܒܕܡܘܬܢ . ܐܝܟ ܒܬܪ . ܐܠܐ X ܗܠܝܢ ܣܦܩܢ̈ ܠܚܪܝܝܐ̈ . ܢܦܢܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܫܪܒܢ . ܡܢ
ComGenExod ܕܦܫ̣ܪ ܐܦ ܠܗܢܐ . ܕܒܬܪ ܬܠܬܐ XX ܝܘܡܝܢ̈ ܢܬܦܣܩ ܪܝܫܗ . ܒܬܪ . ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ . [40 19 4 . 1 2]ܘܡܢ
ComGenExod ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܐ ܝܘܒܠ ܫܪܒܬܗܘܢ̈ ܘܕܒܐܝܠܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܐܬܝܒܠܘ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܕ̇ ܚܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܨܥܝܐ ܗܘܐ . ܟ̇ܢܝܬܗ ܚܛܝܬܗ ܙܥܘ̇X .
ComGenExod ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܕܬܗܦܘܟ ܘܬܫܬܥܒܕ ܠܡܪܬܗ̇ . XX ܘܣܒܪܗ̇ ¹⁷ܥܠ ܒܬܪ ܕܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܥܒܕܝܢ ܘܠܨܒܝܢܗ ܡܫܡܫܝܢ . [12]ܡܢ
ComGenExod ܕܐܘܕܥ ܥܠ ܬܨܒܝܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܡܫܢܐ ܒܬܪ X0ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܟܬܒܐ . [1X--1X]ܛܘܒܢܐ ܗܟܝܠ ܡܘܫܐ . ܡܢ
ComGenExod ܕܐܫܬܥܝ ܗܠܝܢ ܕܩܐܝܢ ܘܕܬܘܠܕܬܗ̈ . ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܢܫܘܗܝ̈ ܐ̇ܠܐ ܗܘܐ ܘܡܩܛܪܓ ܩܢܘܡܗ . X [2X]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
ComGenExod ܕܚܙܢܝ . ܕܬܐܡܪ ܕܚܙܘܐ ܫܒܝܚܐ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܙܘܗ̇ ܒܬܪ . [13--14]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܡܪܬ̣ ܗܝ ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ
ComGenExod ܕܗܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ ܡ̇ܬܩܢ . 10ܕܢܩܘܐ ܕܝܢ ܐܘ ܠܐ ܕܒܨܬܐ ܒܬܪ ܕܐܢܫ ܡܠܟܐ ܥܒ̇ܕܐ ܡܕܡ ܢܦܩܘܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܗܘܐ . ܘܡܢ
ComGenExod ܚܙܘܗ̇ 10ܩܕܡܝܬܐ . ⁸ܘܩܪܬ ܐܦ ܠܒܪܐ ܚܙܘܐ ܕܐܠܗܐ ܚܝ ܒܬܪ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܢܝ . ܕܬܐܡܪ ܕܚܙܘܐ ܫܒܝܚܐ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ
ComGenExod ܝܘܣܦ . ܘܡܫܬܥܐ ܥܠ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗܢܝܢ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܡܥܠܬܗܘܢ . ܘܕܐܝܟܢ ܩ̣ܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܕܩ̣ܡ
ComGenExod ܡܦܩܬܗ ܪܡ̇ܙ . ܡܢ ܕܥ̣ܪܩ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܓܠܝܢܐ ܒܬܪ ܕܠܕܟܝܘܬ ܟܝܢܗ̇ ܩܕܡܝܐ ܥܬܝܕܘܬ ܕܟܝܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ
ComGenExod ܚܫܘܟܐ . ܘܙܪܥܐ̈ ܘܢܨܒܬܐ̈ ܒܬܪܐܪܥܐ ]ܘܚXܝܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܚܘܐ ]ܕ[ܡܝܬܪܬܐ̈ ܠܚܪܬܐ ܐܬܒܪܝ . ܒܗ̇ܝ ܕܢܘܗ̇X ܐܬܒܪܝ
ComGenExod ܗܢܐ ܕܝܗܝܒܘܬܗ̇ ܕܓܙܘܪܬܐ ܕܐܬܚܘܝ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܬܓܠܝ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ X ⁰ܐܠܗܐ . ܬܘܒ X ¹[ . . . ]ܓܠܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܢ
ComGenExod ܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܢܗܘܐ ܡܬܝܚ . [7]ܡܢ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ . ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܗ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܐ
ComGenExod ܗܟܝܠ ܕܬܢܬ ܐܢܬܬܐ ܘܦܫܩܬ̣ ܠܗ ܦܘܩܕܢܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܢ ܦܐܪܝ̈ ܐܝܠܢܐ ܕܒܡܨܥܬܗ ܕܦܪܕܝܣܐ . [4--5]ܡܢ
ComGenExod ܫܢܝܐ̈ ܟܡܐ ܗܘ̣ܐ : ܥܕܡܐ ܕܢܣ̣ܒ ⁸ܟܪܡܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܬܪ ܘܠܐ ܢܬܓܪܕܐ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܕ ܗ̇ܝ ܕܐܫܩܝܝܗܝ̈ ܚܡܪܐ
ComGenExod ܡܥܠܬܗ̇ ܕܠܥܘܒܗ ܛܡܐܘܬ ܥܡܐ ܕܒܦܘܠܚܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܒܡܥܠܬܗ ܒܬܪ ܕܟܝܘܬ ܥܡܐ ܥܕܠܐ ܢܥܘܠ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܒܝܕ ܡܓܪܒܘܬܐ ܕܐܝܕܐ