simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪ̣ ܕܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗ ܐܡܪ̣ . ܐܠܐ ܗܘ̇ ܕܫܕܪܢܝ ܒܬܪ ܡܒܛܠ ܟܕ ܡܚܘܐ . ܕܡܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܢܟܪܙ ܗܘܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܕ]ܢܘܗ[ܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܘܬܘܒ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܬܪ ܡܥܒܕܝܘܬܗ̈ ܡܫܬܡܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܗܢܐ ܕܬܢܢ ܡܠܬܐ ܐܬܩܪܝ .
Chrys:ComJohn1 ܪܬܪܨ ܠܘܩܕܡ ܠXܣܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܥܠܝܗܝܢ . ܘܚܘܝ ܕܗܠܝܢ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܛܘܪ ܣܝܢܝ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܗܢܐ ܟܠܗ ܪܘܡܐ ܥܠܝܟ : ܐܫܟܚ ܪܥܠ . Xܡ ܡܣܝܟܐ ܚܘܪܗ ܒܬܪ ܘܪܝܫܐ̈ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܒܪܗ ܠܪܥܝܢܟ . 9ܘܕܠܡܐ ܟܝ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܥܘܕܪܢܐ ܕܠܘܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܗܫܐ ܡܝܬܐ ܘܡܚܘܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܠܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܣܓܝ ܕܝܢ ܫܠܡܐ ܠܗܝܢ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܆ |ܘܐܠܗܐ ܢܣܝ ܠܐܒܪܗܡ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . X ܣܒ ܠܒܪܟ ܒܬܪ ܥܬܝܩܬܐ ܡܨ ܝܐ ²ܠܡܐܠܦ . ܐܦ ܓܝܪ ܗܪܬܡܢ ܐ ܡ̣ܕ̇ ܘܗܘ̣ܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܙܩܝܦܐ . ܘܠܣܗܕܗ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܒܐܫ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܬܒ ܒܬܪ ܕܒܦܘܠܘܣ ܛܘܒܢܐ ܐܣܬܥܕ̇ ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܠܡܫܝܚܐ ܪܕܦ ܗܘܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ²ܕܒܢܣܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܫܪܪ . ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܡܟܝܠ ܝܗ̣ܒ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܫܒ̣ܩ ܕܬܗܘܐ ܡܚܦܝܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܗܝ̇ ܕܕܦܓܪܐ ܗܘܬ ܆ ܥܓܠ ܫܢܝ . ܘܬܘܒ ܠܘܬ ܒܬܪ ܗܕܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ . ܘܬܐܬܐ ܡܠܟ̣ܘܬܟ ܘܢܗܘܐ ¹ܨ ܒܝܢܟ · ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܠܬܟ ܢܐܬܐ ܆ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܐܠܐ ܐܦ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܡܝܪܐ ܗܕܐ . ܐܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܢܗܘܐ ܣܒܪܐ ܕܚܝܝܢ̈ ܘ̇X ܠܢ . ܘܐܠܐ ܐܠܘ ܒܬܪ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ ܥܠ ܥܒܕܝܢ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܚܘܝ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܗ̈ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܕܕܠܐ ܣܟ ܡܥܠܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܓܝܪ ܠܐܚܘܢ ܐܝܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܣܓܝܐܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܪܟܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ . ܐܦ ܗܕܐ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܬܝܬܐ ⁷ܕܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ . ܠܙܒܢܐ ܕܒܬܪܟܢ ܢܛܪܗ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܝܡܢܘܬܐ . ²ܚܫܘ ܡܛܠ ܚܬܝܪܘܬܐ . ܘܒܛܢܢܐ ܡܢܗ ܢܦܠܘ . ܒܬܪ ܠܗ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ ܠܗܘ̇ ܕܡܢ ܓܙܘܪܬܐ . ܥܠ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܟܝܢܝܐ ܚܒܠܢ ܒܝܕ ܢܡܘܣܐ ܟܬܝܒܐ ܢܐ]ܣXܐ ܒܬܪ ܪܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܐܦ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܒܬܪ ܐܣܢ ܒܗܘܢ ܀ 3ܢܨ̇ ܠܐ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܓܠܝܢܐ ܕܣܘܟܠܐ ܗܢܐ . ܒܬܪ ܗܘܘ . ܗܟܢܐ ܒܕܠܝܠܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܘܟܪܐ ܡܠܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ
Chrys:ComJohn1 XX7 ܓܝܪ ܕܐܡܕ̇ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܒܪܘܝܘܬܗ ܕܟܠ ܒܗ ܗܘ̣ܐ . ܒܬܪ ܗܫܐ ܢܬܥܢܐ ܒܦܬ ܓẌ ܗܢ̇ܝܢ ܕܒܬܪ |ܗܠܝܢ ܣܕܝܪܝܢ̈ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܗܘܐ |ܥܕܥܝܕܐ ܕܝܗܘܕܝܐ . ⁵ܐܝܢܐ̈ XX118 ܥܐܕܐ ܠܝ ܒܬܪ . ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܡܛܝܘ ܠܘܬ ܪܘܡܗܘܢ ܕܗܢ̇ܘܢ ܕܡܕܡ ܠܐ ܚܙܘ .
Chrys:ComJohn1 ܬܥܫܐ ܘܕܘܥܬܐ ܐܢ ܗܘ̣ ܕܠܐ ܬܦܪܐ ܐܪܥܐ ܡܕܡ ܕܫ̇ܘܐ ܠܥܡܠܗ . ܒܬܪ . ܐܟܪܐ ܓܝܪ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܠܐܘܬܗ ܕܟܠܗ̇ ܫܢܬܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܠܙܕܝܩܘܬܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܐܕܪܟ . 2ܐܦ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗܘܘ ܒܬܪ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܕܪܟܘ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܐܝܣܪ ܕܝܢ ܕܪܣܛ ܗܘܐ