simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܡܘܬܗ ܆ ܐܝܟ·ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢ̇ܚܘܐ ܀ ܡܛܠ ܩܛܠ̣ܗ ܕܥܠܝ ܀ ܘܟܕ ܒܬܪ ܘܬܟܬܘܫܐ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܠܝ ܂ ܐܦ
Chron1234 ܝܘܣܛܘܣ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܙܟܝ ܂ ܘܒܬܪܗ ܛܘܒܝܐ ܂ ܘܒܬܪܗ ܒܬܪ ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܫܬܐ ܒܪܘܡܝ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܀ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܝܢ
Chron1234 ·ܡ · ܝܘܡܝܢ̈ ܒܥܣܪܐ ܒܐܕܪ ܝܝ ܝܪܚܐ ܇ ܦ̣ܬܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘ ܫܒܛ ܂ ܘܒܗ ܒܝܪܚܐ ܐܬܚܙܝܘ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ ܂ ܘܡܢ
Chron1234 ܥܘܢܕܢܗ ܪܛܝܒܪܝܘܣ ܩܐܣܪ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܒܬܪ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܀ ܝ ܥܘ ܀ ]ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܘܪܝܩܝ ܀ ܡܢ
Chron1234 ܪܝܫܗ ܡܢ ܢܗܪܘܢ ܂ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܂ ܒܫܢܬܐ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ ܂ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ ܂ ܘܟܕ ܐܙܠ̣ ܠܪܘܡܝ ܐܙܕܩܦ
Chron1234 ܢܣܝܘܢܐ̈ ܝ- ܂ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬܘ ܥܠܘܗܝ ܂ ܩܛܠ ܗܘ ܠܗ ܂ ܐܝܟ ܒܬܪ ܨܠܡܐ̈ ܘܥܠܘܬܐ̈ ܂ ܘܛ̣ܡܐ ܐܝܢ ܒܕܒܚܐ̈ ܀ ܦܝܠܛܘܣ ܕܝܢ
Chron1234 ܕܐܣܬܚܦ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܗܪܩܠܝܘܢܐ ܒܪܗ ܕܐܪܐܩܠܝ ܗܘ̇ ܒܬܪ ܝ ܩܟܘ ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܘܣ ܒܪ ܒܪܗ ܕܐܝܪܐܩܠܝ ܡܠܟܐ ܀ ܘܡܢ
Chron1234 ܗܟܝܠ ܕܥܢ̣ܕ ܐܝܘ̣ܐܢܝܘܣ ܦܐܛܪ ܪ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܐܬܘ ܃ ܝ ܒܬܪ ܕ ܢ ܐܦܝܣ̈ ·ܝ· ܀ X0ܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܕܝܢܢܘܣܝܘܣ ܦܐܛܪܝܪ ܀
Chron1234 ܥܪܘܩܝܗ ܕܝܙܝܕ ܂ ܒܙܘܗ̇ ܠܡܫܪܝܬܗ ܘܢܣܒܘ ܝܝ ܡܢܗ̇ ܟܣܦܐ ܒܬܪ ܗܘܬ̇ ܘܡܟܢܫ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܚܫܚܬܐ ܠܚܝܠܐ ܀ ܦܙܓܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܢ
Chron1234 ܫܢܬܐ ܟܡܝܘܬܐ ·ܕܝܐ· ܫܢܝܢ̈ ܆ ܟܕ ܡܕܡ ܒܨܝXܐ ܗܘ̇ܝܐ ܗܘܬ̇ ܒܬܪ ܗܘܘ ܆ ܘܠܕܫܪܟܐ ܐܟܠ̇ܝܢ ܗܘܘ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܠܐ ܗܘܐ ܥܠܠܬܐ ܫܢܬܐ
Chron1234 ܐܒܘܗܝ ܂ ܡܝX Xܢ ܒܬܫXܝܢ ܩܕܝܡ ܂ ܒܫܘܪܝ ܣܬܘܐ ܗܢܐ ܂ ܘXܡܠܟ ܒܬܪ ܘܐܝܘܒ ܒܪܗ ܂ ܂ ܝXX X Xܘ XܕܝXܒܘ ܗܘܘ ܝܡܝܢܐ ܛܝܝܐ̈ ܕܢܡܠܟ
Chron1234 ܕܝܢ ܡܘܬܗ ܕܨܐܠܚ ܐܠܕܝܢ ܒܫܢ̣ܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܫܝܬ ܃ ܒܬܪ ܕܡܫX ܂ ܘܠܗ ܐܟܪܙ ܡܠܟܐ ܂ Xܝܝ X0ܒܬܪܗ ܟܕ ܗܘ̣ ܚ̣̇ܝ ܗܘܐ ܂
Chron1234 ܦܠܓܗ Xܠܠܝܐ ܐܬܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܡܢ ܓܒܐ ܡܕܢܚܝܐ ܂ ܒܝܢܬ ܒܬܪ ܂ ܘܢ̇ܗXܘܢ ܒܢܛܘܪܬܐ ܕܫܘܪܐ ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܒܢܓܗ ܚܕ ܒܫܒܐ
Chron1234 ܕܐܚܕ ܠܕܪܡܣܘܩ ܆ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܦܠܓ ܗܘܐ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܪܗܝܡ ܝܝ ܐܚܘܗܝ ܀ ܝܙܝܕ ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܇ ܡܢ
Chron1234 ܕܐܬܬܘܒܠܘ ܣܘܓܐܐ ܕܝܠܗ̇ ܠܡܣܓܕܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܕܒܚܪܢ ܂ ܘܐܦ ܒܬܪ ܂ ܘܐܣܩܘ ܠܟܐܦܝܗ̇̈ ܠܒܢܝܢܐ ܕܫܘܪܐ ܕܚܣܢܐ ܇ ܝ ܂ X ܡܢ
Chron1234 ܗܟܝܠ ܝ ܕܥܒܕ ܙܢܓܝ ܫܝܢܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܠܐ ܣܟ ܐܬܓܪܝ ܒܬܪ ܘܠܬܕܡܘܪ ܕܒܡܕܒܪܐ ܀ ܫܙ ܀ ]ܡܛܠ ܡܫܩܠܐ ܕܐܠܬܪܒ ܀ ܘܡܢ
Chron1234 ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܒܐܣܝܠܠܝܘܣ ܟܕ ܐܬ̣ܐ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣ ܒܬܪ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܂ ܘܦܫܬ̇ ܚܕܝܘܬܐ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘ̣ܬ ܂
Chron1234 ܗܟܝܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܐܒܪܗܡ ܦܐܛܪܝܪ ܐܬܟ̇ ܇ ܒܬܪ ܕܝܘܚܢܢ ܦܐܛܪܝܪ Xܡܬܟ̣̇ܢܐ ܗ̇ܘ ܕܣܪܝܓܬܗ ܀
Chron1234 ܐܘܪܗܝ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܪܒܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܥܠ ܫܡܗ ܕܒܪܗ ܒܬܪ ܕܒܢܐ ܗܘ ·XX ܂ ܝ ܡܠܟܐ ܀ ܒܢ̣ܐ ܬܘܒ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈
Chron1234 ܕܝܢ ܩܛܠܗ ܕܘܠܝܕ ܝ ܡܠܟܐ ܆ ܙ̇ܒܢ ܥܒ̇ܕܗ ܘܡܐܢܝ̈ ܐܘܡܢܘܬܗ ܒܬܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܦ̇ܠܚ ܒܐܘܡܢܘܬܗ ܘܚܝ̇ܐ ̈ ܡܢ