simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܐܡܪܘܢ X ܕܠܐ : X 10 ܡܕܝܢ ܒܬܪ . . 11ܬܘܒ ܐܡܪܘ ܠܢ . ܩܝܡ ܒܗ ܗ̇ܘܟܝܢܐ ܕܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ : ܒܡܫܝܚܐ ܢܛܝܪ ܐܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܕܡܫܝܚܐ . . ܒܬܪ ܐܘ X X26 ܓܕܫܐ . . 9ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܛܝܪ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . X ܐܡܪܘ ܠܢ . ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܘܠܢ ܒܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ : ܐܘܕܝܘ ܠܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܬ̇ܒܥ ܐܢܬ ܕܐܡܪ ܫܘܚܠܦܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܬܪ ܢܛܝܪ . ܬܒܥܝܗܝ ܕܢܦܪܫܝ ܒܡܠܬܐ ܗܟܢ . ܕܟܝܢܐ̈ ܕܢܛܝܪܝܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܐܡܪܘ ܕܠܐ : ܡܕܝܢ ܐܘܒܕܗ . ܘܐܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . . 9ܐܡܪܘ ܠܢ . ܩܝܡ ܒܗ ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܕܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . 14ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܗܘ̣ܐ : ܒܬܪ ܠܘ ܡܢ ܐܠܨܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܘܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . . 2ܒ . ܐܢ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܆ ܘܠܐ ܡܫܝܚܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܫܘܐ ܠܐܒܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ : X Xܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܒܬܪ . . 6ܐܡܪܘ ܠܢ . ܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܪܢ | ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܫܘܐ ܠܐܒܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܝXXX . X 9ܐܡܪܘ ܠܢ . ܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܪܢ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ ܐܘ ܕܠܐ ܟܝܢܐ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܢܛܪܝܢ ܒܬܪ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . . X4ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܛܝܪ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . . 11ܝܐ . ܐܢ ܡܥܠ ܡܢܝܢܐ ܦܘܠܓܐܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܒܬܪ ܟܝܢܝܐ̈ ܩܘܝ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ . 0 . 6ܣܝܡ ܠܗ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܚܕ ܟܝܢܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܒܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܒܣܪܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܪܝܢ̈ ܘܠܐܐܝܟ ܣܓܝܐܐ̈ : ܫܐܠܝܗ . ܒܬܪ ܢܛܝܕ̇ ܐܢ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܕܟܝܢܐ ܕܢܛܝܪܝܢ ܐܝܟܢ ܕܗܘ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܡܪ ܐܝܢܐ ܝ XX ܗܘ : ܕܗ̇ܘ ܕܢܣ̣ܒ ܐܘ ܕܗ̇ܘ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ . ܐܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢ X ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܐܚܪܢܝܘܬܐ ܕܒܡܢܝܢܐ ܡܬܝܕܥ ܐܘ ܒܚܕ ܒܬܪ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ . . 4ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܝܢܐ̈
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܗܦܟ ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܒܬܪ ܥܠܝܗܘܢ . . X ܐܢ ܐܢܫ ܡܫܐܠ ܕܢܛܝܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐ̈
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . 10ܐܡܪܘ ܠܢ . ܒܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܡܘܕܝܢ ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܘܒܗ̇ܘ ܕܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܒܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܠܐ ܒܪܝܐ . . ܡܫܬܐܠܐܢܬܕXXXXX ܒܬܪ ܐܘ ܒܬܪܝܢ̈ . . X6ܗܢܐ ܟܝܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ : ܐܘ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܣܟ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܢܛܝܪܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܬ̇ܒܥ ܐܢܬ ܕܐܡܪ ܫܘܚܠܦܐ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܐܢܘܢ ܐܘ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܘ ܡܕܡ ܒܬܪ ܠܢ . . X . ܣ . ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܕܡܘܕܐ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ