simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol XX ܂ ܐܝܥܢ X ܂ ܐܠܐ ܐܢ X ܂ ܐܝܕܐ ܥܠܬX ܕ ܥܝXܝ X ܂ ܕܝܫX ܒܬܪ ܃ XX ܝ̇ܐܝܕX ܝXܝ ܝܠܬܐ ܕ ܃ X ܂ XܢXܘ ܥܝܪ ܕܚܘܝ ܝܘܢܢ ܝ ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܚܛܝܬܗܘܢ ܠܬܠܬܝܗܘܢX ܩܪܒ ܟܘܘܢܐ ܂ ܘܠܘ 10ܠܐܕܡ ܝ ܘܚܘܐ ܒܬܪ ܦܪܕ ܣܐ̣ ܂ ܕܗܐ X ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ
BarKoni:Schol ܡܘܬܗ ܕܝܢ ܕܥܘܙܝܐ̣ ܐܫܬܘܝ ܠܓܠܝܢܐ ܘܦܩܕܗ 1ܐܠܗܐ ܕܢܫܪܐ ܒܬܪ 12ܐܫܥܝܐ ܟܕ ܝ ܚܫܝܫ 13ܢܬܚܫܚ ܒܠܒܘܫܐ ܕܐܒܠܐ ܂ ܡܢ
BarKoni:Schol ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܠܐ ܕܝܢ - ܫܪܝܪܢ̈ ܂ ܠܘ̣ ܓܝܪ ܦܠܐܬ ܐ ܗܝ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܂ ܐܘܪܚܐ ܕܓܒܪܐ ܒܥܠܝܡܘܬܗ̣ ܂ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ 21ܕܫܡܠܝ
BarKoni:Schol ܗܟܝܠ ܕܐܫܬܒܝܬ ܂ ܗܘܕ 1ܫܒܝܬܐ ܫܠܡܬܐ ܒܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ ܒܬܪ ܢܦ̣ܩ ܠܥܒ̣ܕܐ 10ܢܒܝܘܬ̈ ܐ ܕܗܘܝ̈ ܥܠ ܥܡܐ ܂ ܂ ܝ̇X · ܂ ܡܢ
BarKoni:Schol ܗ̇ܢܝܢ ܝ· ܟܠܗܝܢ ܕܚܝܠܬܐ̈ ܕܒܛܘܪ ܣܝܢܝ ܠܡܬܟܚܕܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܟܐܦܐ ܘܕܫܡܝܪܐ ܝ ܕܝܗܘܕܐ̇̈ ܂ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܐܦܠܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܐܥܠ ܩܛܠܗ ܕܒܠܛܫܨܪ ܘܩܘܡܗ ܕܕܪܝܘܫ̣ ܂ ܠܘܬ ܥܠܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܣܝܡܐ ܠܗ ܒܟܬܒܗ ܝ ܕܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܒ̣ܠܛܫܨܪ
BarKoni:Schol X - ܓܝܪ ܂ XXܘ ܂ XXܘX X - ܂ ܝXܢܠ ܕܝܪXܐ Xܘܒ ܂ ܬܪܝܢ ܒܬܪ ܪܚܝܡܬܐ ܂ 20ܝܕܝܕܐ̣ ܪܚܝܡܐ ̤2ܙܢܓܐ̣ ܣܕܝܪܘܬܐ ܂ Xܢ
BarKoni:Schol ܕܪܐ ܕܝܢ ܛܥܘ ܒܗ ܐܢܫܐ ܘܫܡܗܘܗܝ ܠܨܠܡܐ ܐܠܗܐ ܂ ܂ ܂ ܂ XXܝܟX ܒܬܪ ܠܗ ܨܠܡܐ ܘܣܓܕ ܗܘܐ ܠܡ ܂ ܕܢܫܟܚ ܢܪܝܚ ܚܡܬܗ ܝX ܕܢܒܘ ܂ ܡܢܝ
BarKoni:Schol ܦܘܢܝܐ ܕܡܢ ܒܒܠ ܂ ܘܠܫܒܥܝܢ ܐܢܫܝܢ̈- ܡܕܪܫܐ̈ ܘܡܗܝܪܐ̈ ܒܬܪ ܓܝܪ 1ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܕܠܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܬܚܦܛ ܡܢ
BarKoni:Schol ܦܘܠܚܢ 1ܦܬܟܪܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܂ ܂ ܝ̇ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܘܒܕ ܡܪܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܚܢܦ ܂ ܘܫܒܩܗ̇ ܠܦܠܚܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ̣ ܂ ܘܐܫܬܛܝ
BarKoni:Schol ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ̣ ܂ ܩܡ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗܘܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܫܬܬܥܣܪ ܂ ܘܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܂ ܡܢ ·XX ·ܝ ·Xܝ
BarKoni:Schol X ܂ ܦXܢܝ̣ ܒX ܕܝܢ ܂ ܕܦܩ ܠܥܝXܐ - ܂ ܝXܪܐ ܂ ܝܬܝܪX ܥܠ X ܂ ܒܬܪ ܠܐ ܝXܐ X ܂ Xܢܝܝܠ ܝܘ̣ܐ ܥܕܟܝܠ XܝXܥܝܠ XX ܝXܘܫܐ ܕܝܢ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܕܢܦ̣ܩܘ13 ܠܡܕܒXܐ ܐܡܝܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝXܪܘܢ ܠܐܢܬܬܗ ܒܬܪ ܗܦܟܬܐ ܐܘܒܠ 12ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܚܡܘܗܝ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܢ
BarKoni:Schol - ܂ ܘܦܐܐ ܝܝ X ܂ ܘܐܦX X - ܂ ܥܠ ܝܕ̇X Xܘܕܥܘ ܂ ܕXܝXܪܘ X - ܂ ܒܬܪ ܝXܢXܘܢ ܕܝXܠܦܢܐ ܕܪܝXܙܐܝܬ X -XܝܠܝX ܝXܝ ܃ ܂ XXX ܕܝXܢ
BarKoni:Schol ܕܝܢ ܕܒܙܩܝܦܗ ܬܪܥܗ ܡܪܢ ܠܣܝܓܗ ܕܦܪܕܝܣܐ ܘܐܪܝܡ · ܝ ܒܬܪ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܝܪ ܂ ܥܝܢܢ ܐܢ ܦܓܥܘ ܦܓܪܢܐܝܬ ܒܚܕܕܐẌ ܐܘ ܠܐ ܂ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܩ̇ܪܝܢ ܠܗ̇ ܝ ܢܫܕܘܢܗ̇ ܒܦܪܬ ܂ Xܟܝܠ - ܂ ܐܢܘܢ ܂ XXܝ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܐܓܪܬܐ X ܕܟܬܒ ܘܫܕܪ ܐܪܡܝܐ ܠܫܒܝܐ̈ ܕܒܒܒܠ ܕܦܩܕ ܕܡܢ
BarKoni:Schol ܦܘܢܝܐ ܐܝܟ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܬܝXܒܬ ܠܗ ܐܨܚ ܘܣܡ 2ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܒܬܪ ܘܐܨ̣ܛܪܝܘ ܟܬܒܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܃ ܥܙܪܐ ܕܝܢ ܣܦܪܐ
BarKoni:Schol ܡܘܬܐ 3ܕܗ̇ܝ̣ ܂ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܠܒܟ ܐܝܣܪܠܝܬܐ X ܂ ܒܬܪ ܝXܘ ܕܝܢ ܂ ܟܠܢܫ ܒܐܝܕܗ ܐܠܗܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ 2ܓ̣ܕܫ ܘ̣ܐܬܐܠܨ ܡܢ
BarKoni:Schol XܪXܢܢܫܝܫX ܂ ܟܠXܝܢ ܝXܠܥܘXܝܘܢ̈ XܪXܢܢܝܫܝܫܬ ܕܝܘ ܂ ܒܬܪ ܘܫܬܩܘ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܝ ܠܡܟܣܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܐ7 ܂ ܝXܢ